Dr hab. Tomasz Potocki, prof. UR

Stanowisko

 • Kierownik Zakładu Rynków Finansowych i Finansów Publicznych
 • Profesor nadzwyczajny

Prowadzone zajęcia

W języku angielskim:

 • Financial Markets and Investment Strategy

W języku polskim:

 • Rynki finansowe
 • Finanse behawioralne
 • Doradztwo finansowe

Zakres badań naukowych

 • Finanse gospodarstw domowych
 • Edukacja eksperymentalna
 • Finanse eksperymentalne
 • Capability Approach 

Według klasyfikacji JEL: R20, D12, D14, I25, I32

Granty badawcze

 • Decyzje finansowe ubogich gospodarstw domowych z obszarów wiejskich (w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki o nr 2017/01/X/HS4/00634)
 • Wzrost wiedzy finansowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich (w ramach grantu Narodowego Banku Polskiego o nr NBP-DEW-WPE-AB-066-0040-2018)
 • Wzrost wiedzy finansowej wśród «edukatorów» obszarów wiejskich zagrożonych marginalizacją (w ramach grantu Narodowego Banku Polskiego o nr NBP-DEW-WE-0691-0021-2016)

Nagrody za działalność naukową

 • Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów w 2019 roku.
 • Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2018 roku.
 • Nagroda Dziekana Wydziału Ekonomii UR za wyróżniającą działalność badawczą w 2018 roku.
 • Nagroda Dziekana Wydziału Ekonomii UR za wyróżniające osiągnięcia naukowe w 2016 roku.
 • Nagroda Dziekana Wydziału Ekonomii UR za wyróżniające osiągnięcia naukowe w 2014 roku.
 • Stypendium habilitacyjne Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2012 roku.

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze

 • University of California, Berkeley, Stany Zjednoczone, Department of Agricultural and Resource Economics oraz Department of Statistics, 01.11.2015 – 11.11.2015, wizyta studyjna.
 • University of Huddersfield, Huddersfield, Wielka Brytania, Business School, 01.11.2012 – 11.11.2013, staż typu postdoc.
 • University of Macedonia, Saloniki, Grecja, 15.05.2004 – 19.05.2017 (8 godz.), prowadzenie zajęć w ramach projektu Erasmus.
 • Universidad de Zaragoza, Huesca, Hiszpania, 12.05.2015 – 16.05.20015 (8 godz.), prowadzenie zajęć w ramach projektu Erasmus+.
 • Istanbul Universitesi, Istambuł, Turcja, 21.05.2012 – 25.05.2012 (8 godz.), prowadzenie zajęć w ramach projektu Erasmus+.

Języki obce

 • angielski: biegły

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 • Potocki T., Białowąs S. (2022). What Factors Predict a Positive Change in a Consumer’s Financial Capability over Time? The New Evidence from Poland, „Journal of Family and Economic Issues”, Volume 43, Issue 3, 2022, ISSN 1058-0476, s. 1-21, DOI: https://doi.org/10.1007/s10834-022-09868-7 
 • Potocki T., (2022). Locating Financial Capability Within Capability Approach – Theoretical Survey, "GOSPODARKA NARODOWA / The Polish Journal of Economics /", 1/2022 vol. 309, s. 96-106, ISSN:0867-0005, eISSN: 2300-5238, DOI: 10.33119/GN/147640

 • Potocki, T., Cierpiał-Wolan, M. (2019). Factors shaping financial capability of low-income customers from rural regions of Poland, International Journal of Consumer Studies, 43(1), s.187-198, IF=1,555, DOI: https://doi.org/10.1111/ijcs.12498
 • Potocki, T. (2019). Financial capability among low-income households in rural parts of Poland. Argumenta Oeconomica 43(2), s.85-114, IF=0,347, DOI: http://dx.doi.org/10.15611/
 • Potocki T. (2018). Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 314., DOI: 10.15584/978-83-7996-584-7.
 • Białowąs, S., Potocki, T., Rogozińska, A. (2018). Financial Returns and Cultural Price Determinants in the Polish Art Market, 1991–2012, Acta Oeconomica, 68(3), s.591-615, IF:0,840 , DOI: https://doi.org/10.1556/032.2018.68.4.6

Pozostałe publikacje (2015-2020):

 • Opolski K., Potocki T., Turowski K. (2022). Na bank, czyli o bankach i finansach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ISBN: 978-83-8180-652-75
 • Potocki T., Cwynar A., (2022). Obligacje oddziaływania społecznego-od teorii do praktyki,  Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, 2022, ISBN: 978-83-66159-23-5
 • Potocki T., (2020). Instytucjonalne koncepcje wsparcia oszczędzania w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, ISSN 1898-2166, 50 (1/2020), s. 41-54, DOI: 10.31743/ppe.6152

 • Potocki, T. (2018). Świadomość ryzyka decyzji finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 160/2018, s.151-168.
 • Potocki, T. (2018). Problem niestabilności finansowej na przykładzie gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich. Bezpieczny Bank, nr 1(70)/2018, s.95-123.
 • Potocki, T. (2018). Locating Financial Capability within Capability Approach – theoretical survey. Conference Proceedings from 2018 Human Development & Capability Association Annual Conference, Dostęp: https://hd-ca.org/publications/locating-financial-capabilitieswithin-capability-approach-theoretical-survey.
 • Potocki, T. (2017). Poziom wiedzy finansowej wśród osób podatnych na ubóstwo.- aspekty metodyczne i wyniki badań własnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6(326), s. 217-235.
 • Potocki, T., Opolski, K. (2017). The macroeconomic determinants of financial literacy in the European Union (on the example of numeracy skills) [w:] K. Opolski, A,, Gemzink-Salwach, (red.). Financialization and the Economy, Routledge, London, s. 67-80.
 • Potocki, T., Opolski, K. (2017). Kształtowanie wiedzy finansowej klientów instytucji pożyczkowych poprzez programy edukacyjne [w:] Gemzik-Salwach, A. (red.) Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, Cedewu, Warszawa, s.117-140.
 • Potocki, T. (2016). Poziom wiedzy finansowej wśród mieszkańców terenów peryferyjnych, zagrożonych ubóstwem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 437, s. 360-372.
 • Potocki, T. (2016). Kompetencje finansowe [w:] Ł., Jabłoński (ed.) Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje. Polska w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa, s.133-164.
 • Potocki, T. (2016). Financial Capabilities and Poverty Alleviation: The Role of Responsible Financial Decisions [w :] S. Vertigans, S.O, Idowu, (red.). Corporate Social Responsibility. Academic Insights and Impacts, Springer, New York, s. 23-44.
 • Potocki, T., Opolski, K. (2016). Metody podnoszenia świadomości finansowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 98, s.255-275.
 • Potocki T., Rogozińska, A. (2015). Art as an Investment in Poland – the first 20 years after the collapse of central planning economy. Finansowy Kwartanik Internetowy e-Finanse, vol 11(3), s. 22 - 33.
 • Potocki, T., Opolski, K. (2015). Decyzje w obliczu „niepewnych ryzyk”– rola heurystyk i nurtu racjonalności adaptacyjnej, Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN Finanse Numer 1(8)/2015, s. 43-70.
 • Potocki, T. (2015). Instytucjonalne uwarunkowania i mechanizmy podnoszenia świadomości finansowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 395. s.274- 285.
 • Potocki, T. (2015). Rozwój systemu finansowego i jego wpływ na redukcję ubóstwa – rola inkluzji finansowej i świadomości finansowej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 42, s.117- 139.
 • Potocki, T. (2015). Corporate Social Responsibility in Poland – From Theory to Practice [w:] S. O. Idowu, R. Schmidpeter, Fifka, M.S. (red.) Corporate Social Responsibility in Europe. United in  Sustainable Diversity. Springer, New York, s.245-270.
 • Potocki, T. (2015). Narodowe strategie edukacji finansowej w Unii Europejskiej [w:] K. Opolski, J. Górski (red.) Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.153-166.