Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR

 • telefon: 17 8721604
 • e-mail: rdkata@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 215.

Stanowisko

 • Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów
 • Profesor nadzwyczajny

Prowadzone zajęcia

 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Bankowość detaliczna i korporacyjna
 • Usługi finansowe
 • Seminarium licencjackie 
 • Seminarium magisterskie 

Zakres badań naukowych

 • Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej.
 • Spółdzielczy sektor bankowy - jego miejsce w systemie bankowym i efektywność ekonomiczno-finansowa.
 • Finanse samorządów terytorialnych.
 • Znaczenie lokalnych instytucji finansowych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami.
 • Wykluczenia finansowe, finansjalizacja gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych.

Granty i projekty badawcze

 • „Rola banków spółdzielczych w finansowaniu gospodarstw rolniczych na przykładzie regionu podkarpackiego” – grant promotorski KBN nr 2H02C 004 22 (wykonawca).
 • „Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw” – grant własny finansowany przez MNiSW (nr N114 009 31/2320) – współwykonawca.
 • „Endogeniczne i instytucjonalne uwarunkowania powiązań gospodarstw rolnych z bankami” grant habilitacyjny finansowany przez MNiSW nr N 113 241836 – kierownik.
 • „Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach członkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013 środkami funduszy strukturalnych i funduszu kohezji”. Temat badawczy realizowany przez IERiGŻ-PIB w ramach Programu Wieloletniego 2005-2009 – współwykonawca.
 • „Ocena skuteczności koordynacji między poszczególnymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”. Temat badawczy  realizowany przez IERiGŻ-PIB w Warszawie we współpracy z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach Program Wieloletni 2011-2014 – współwykonawca.

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Azerbejdżan - Faculty of International Relations and Economy of the Baku State University, Baku - ERASMUS+, Staff Mobility For Teaching (2019).
 • Niemcy (Bawaria) - wyjazd studyjny w ramach projektu „Podejmowanie współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych dotyczących produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej na Podkarpaciu”, Plan Działania KSOW na lata 2014-2020 pt. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” (2018).
 • Chiny – Guangzhou Maritime University – ERASMUS+, Training Staff Mobility Wizyta w College of Economics and Management South China Agricultural University (2018).
 • Australia – University of Melbourne, Melbourne Graduate School of Education, Faculty of Business and Economics in University of Melbourne  – wizyta studyjna (2014).
 • Wielka Brytania (Szkocja) – University of Aberdeen, Institute of Rural Research, School of Geography & Environment and Digital Economy Research Hub -staż dydaktyczno-naukowy. Wizyta w The Macaulay Land Use Research Institute in Aberdeen (2010).
 • Niemcy (Frankfurt n/Menem, Monachium), Francja (Strasburg): wyjazd szkoleniowo-studyjny dotyczący funkcjonowania spółdzielczego sektora bankowego (2005).
 • staże w ramach Programu LLP Erasmus:
  • Hiszpania - Universidad Politecnica De Valencia, Facultad De Administracion Y Direccion De Empresas (2008).
  • Czechy - Tomas Bata University of Zlin, Faculty of Management and Economics (2009).

Pełnione funkcje i prace organizacyjne:

 • Dziekan Wydziału Ekonomii (2016-2019)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. okresowej oceny pracowników (2016-)
 • Członek Senackiej Komisji Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Budżetu i Finansów (2016-).
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Rozwoju Kadry na Wydziale Ekonomii UR (2005-2014).
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (2008-2012).
 • Członek Zespołu ds. Promocji na Wydziale Ekonomii UR (2006-2008).
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Ekonomii UR (1998, 2001).

Ukończone kursy i szkolenia

 • Studium Pedagogiczne przy Wydziale Ekonomii AR w Krakowie, Filia w Rzeszowie (1994-1996)
 • Kursy języka angielskiego – poziom zaawansowany

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

Ekspert w projektach finansowanych z funduszy UE: 

 • Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu (Z/2.18/II/2.6/64/06/U/17/06). Wykonawca - Podkarpackie Towarzystwo Oświaty i Edukacji „Zalesie” .
 • Ekonomika gospodarstw rolnych w świetle dostępnych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i obowiązujących obciążeń finansowych. Projekt realizowany przez konsorcjum: RARR S.A w Rzeszowie, WODR w Boguchwale, Uniwersytet Rzeszowski .
 • Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia, projekt realizowany w ramach programu PHARE 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju” PL 2003/004-379.01.01.03. Wykonawca: Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie „KLUB INTEGRACJI Z WIEJSKĄ EUROPĄ” .
 • Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy przedsiębiorcami z obszarów wiejskich a sektorem badawczo – rozwojowym na przykładzie powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i bieszczadzkiego, realizowany w ramach działania 2.6 ZPORR 2004-2006 (nr Z/2.18/II/2.6/65/06). Wykonawca Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii (2006-2007) .
 • Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu, nr KSI – POKL 04.01.01-00-426/08 - prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych.
 • Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie Europejskim, projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS – członek Rady Ekspertów w ramach zadania Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW.

Współpraca z następującymi organizacjami

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
 • Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej we Wrocławiu
 • WODR w Boguchwale
 • Podkarpacka Izba Rolnicza
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie

Najważniejsze publikacje

 • Kata R., Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu podkarpackiego, Uniwersytet Rzeszowski, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2003.
 • Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Kata R., Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

Publikacje z lat 2020-2022

 • Wosiek Małgorzata, Czudec Adam, Kata Ryszard, Relationship between unemployment and new business registrations at the local level: the case of Poland, "Post-Communist Economies", Volume: 34, Issue: 8, 2022, s. 1083-1108, ISSN: 1463-1377 1465-3958, https://doi.org/10.1080/14631377.2021.1915072.
 • Kata Ryszard, Ziomek-Niedzielska Bernadeta, Procesy zmian strukturalnych w rolnictwie podkarpackim w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (71-88), [w:] Cierpiał-Wolan Marek (red.), Powiatowy wymiar sytuacji demograficznej, Materiały z III Kongresu Demograficznego, Część 5, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2022, ss. 139, ISBN 978-83-67087-14-8, e-ISBN 978-83-67087-15-5.
 • Kata Ryszard, Czudec Adam, Zając Dariusz, Zawora Jolanta, Gospodarka finansowa jednostek Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2022, ISBN : 978-83-7996-990-6, ss. 189.
 • Czyżewski Andrzej, Kata Ryszard, Matuszczak Anna, Ważniejsze relacje w wydatkach budżetów rolnych Polski w latach 2015-2022. Studium porównawcze, "Annals PAAAE" , Vol. XXIV, No (3), 2022, s. 9-27, p-ISSN: 2657-781X, e-ISSN: 2657-7828, DOI: 10.5604/01.3001.0015.9533.
 • Kata Ryszard, Cyran Kazimierz, Dybka Sławomir, Lechwar Małgorzata, Pitera Rafał, The Role of Local Government in Implementing Renewable Energy Sources in Households (Podkarpacie Case Study), "Energies",  Volume: 15, Issue: 9, 2022, s. 1-22,  ISSN 1996-1073,   https://doi.org/10.3390/en15093163.
 • Czyżewski Andrzej, Kata Ryszard, Matuszczak Anna, Expenditure of Poland’s Agricultural Budgets in the Context of Selected Macro-economic Relations ,„Ekonomista”, nr 1, 2022, s. 41-66,  ISSN 2299-6184, e-ISSN: 2299–6184, DOI: 10.52335/dvqigjykff48.
 • Czyżewski Andrzej, Kata Ryszard, Matuszczak Anna, Dochody gospodarstw domowych rolników – problem dynamiki, parytetu i nierówności (57-86) [w:] Owsiak Stanisław, Wilkin Jerzy, Zalewska Małgorzata (red.), Sfera realna i regulacyjna gospodarki, Seria Wydawnicza: Ekonomiści dla rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2022,  ISBN 978-83-65269-36-2, ss. 648.
 • Kata Ryszard, Leszczyńska Małgorzata, Stability and Social Sustainability of Farm Household Income in Poland in 2003–2020, "Agriculture", Volume 11, Issue 12, 2021, s. 142-156, ISSN: 2077-0472, https://doi.org/10.3390/agriculture11121296.
 • Kata Ryszard, RATIONALE BEHIND AND DILEMMAS OVER CONSOLIDATION AND COOPERATION OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", Tom XXIII,  Nr 3, 2021, s. 43-59; ISSN 2657-781X, e-ISSN 2657-7828, DOI: 10.5604/01.3001.0015.2896.
 • Chmiel Justyna, Kata Ryszard, The Scale of Financialization of Enterprises in The United States and the European Union In 2009-2018 [w:] Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, red. Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9998551-6-4, International Business Information Management Association (IBIMA), 2021, s. 7275-7285.
 • Kata Ryszard, Cyran Kazimierz, Dybka Sławomir, Lechwar Małgorzata, Pitera Rafał, Economic and Social Aspects of Using Energy from PV and Solar Installations in Farmers’ Households in the Podkarpackie Region, Energies 2021, ISSN 1996-1073, Volume 14, Issue 11, s. 1-22, https://doi.org/10.3390/en14113158.
 • Smędzik-Ambroży Katarzyna, Matuszczak Anna, Kata Ryszard, Kułyk Piotr, The Relationship of Agricultural and Non-Agricultural Income and Its Variability in Regard to Farms in the European Union Countries, Agriculture, vol. 11, issue 3, 196, Special Issue: Contemporary Challenges of Agriculture and Rural Areas in the Context of Sustainable Development, Section „Agricultural Economics, Policies and Rural Management”, ISSN 2077-0472, https://doi.org/10.3390/agriculture1103019, s. 1-17.
 • Kata Ryszard, Nowak Krzysztof, Leszczyńska Małgorzata, Kowal Anna, Sebastianka Bogusława, Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych – wybrane zagadnienia, ISBN 978-83-7996-844-2, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2021, ss. 322.
 • Kata Ryszard, Czyżewski Andrzej, Matuszczak Anna, Wpływ wydatków budżetowych na zmiany strukturalne i dochody w rolnictwie w warunkach funkcjonowania w Polsce instrumentów WPR, Ekonomista, ISSN 0013-3205, Nr 6, 2020, s. 781-811.
 • Kata Ryszard, Wosiek Małgorzata, Capital Mobility as a Reason for Credit Booms in the Eurozone, European Research Studies Journal, ISSN 1108-2976, Volume XXIII, Issue 4, 2020, SNIP: 0.941 SJR: 0,274, s. 718-738.
 • Kata Ryszard, Chmiel Justyna, Financialisation Level of Non-Financial Enterprises in European Union Countries: A Comparative Analysis, European Research Studies Journal, ISSN: 1108-2976, Vol. XXIII, Issue 3, pp. 378-398, DOI: 10.35808/ersj/1644.
 • Kata Ryszard, Wosiek Małgorzata, Inequality of Income in Agricultural Holdings in Poland in the Context of Sustainable Agricultural Development, Sustainability, ISSN: 2071-1050, Vol. 12, Issue 12, s. 49-63, doi:10.3390/su12124963.
 • Kata Ryszard, Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, p-ISSN: 2081-3430 e-ISSN: 2544-0640, 23 (72), 2020, s. 33-44, https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.
 • Kata Ryszard, Wewnątrzsektorowe nierówności dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce w latach 2004–2017, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084, 2020, nr 61 (1/2020), s. 26-42, DOI: 10.15584/nsawg.2020.1.2.

Publikacje z lat 2015-2019

 • Czyżewski A., Kata R., Matuszczak A., Wpływ krajowych i unijnych wydatków budżetowych na alokację czynników produkcji w polskim rolnictwie, Ekonomista, nr 1, 2019; 45-72,
 • Czudec A., Kata R., Wosiek M., Reducing the development gaps between regions in Poland with the use of European Union funds, Technological and Economic Development of Economy, 25(3), 2019; 447-471.
 • Wosiek M., Kata R., Handel na pograniczu polsko-ukraińskim - tendencje i determinanty, Wiadomości Statystyczne, nr 2(693), 2019; 44-63.
 • Kata R., Chmiel J., Rozwój sektora bankowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 21(70), 2019; 80-93.
 • Czyżewski A., Kata R., Matuszczak A., Stabilizacyjne efekty krajowych i unijnych wydatków budżetowych na rolnictwo w Polsce - identyfikacja przesłanek, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 125, 2019; 17-32.
 • Kata R., Economic and Financial Efficiency as a Development Challenge for Cooperative Banks in Poland, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (Roczniki SERiA), XXI, No. 3, 2019; 173-182.
 • Czyżewski A., Kata R., Matuszczak A., The redistribution function in Poland’s agricultural budgets in the long term, ACTA Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 18 (2), 2019; 25-35.
 • Kata R., Cyrek M., Cyrek P., Changes in the level and structure of food expenses in the European Union in the context of increasing household incomes, Economia Agro-Alimentare, Vol. 21, Iss. 3, 2019; 679-700.
 • Kata R., Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 19(68), 2018; 62-72. 
 • Kata R., Poziom oraz struktura wydatków inwestycyjnych gmin w Polsce a ich dochody podatkowe i majątkowe, Finanse Komunalne, nr 9(236), 2018; 5-18.
 • Kata R., Chmiel J., Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych [w:] Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE – NATO, (red.) I. Oleksiewicz, Woźny A., Rembler Press, Warszawa 2018; 303-320.
 • Kata R., Agricultural Productivity in Poland in the Context of Structural Changes in the Sector in 2002-2016, Proceedings of the 2018 International Scientific Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, No 2, Warsaw 2018; 109-115.
 • Kata R., Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rolniczych w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XX, z. 5, 2018; 74-80.
 • Błachut B, Cierpiał-Wolan M., Czudec A., Kata R., Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego a rozwój przedsiębiorczości w regionie Polski południowo-wschodniej, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2018.
 • Kusz D., Kata R., The economic efficiency of agriculture and its contribution to regional economies in Poland, Proceedings of the 2018 VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, No 1, Pila 2018; 106-120.
 • Kata R., Korzystanie z kredytów bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 119, 2017; 23-36.
 • Filip P., Kata R., Poszerzanie źródeł kapitału a koszty finansowania zewnętrznego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 33, 2017; 37-48.
 • Kata R., Chmiel J., Households Financialization – Sense And Scale Of This Phenomenon on the Example of Poland, Financial Internet Quarterly e-Finanse, vol. 13/2, 2017; 62-74.
 • Kata R., Efektywność ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych w warunkach niskich stóp procentowych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIX, nr 4, 2017; 110-116.
 • Kata R., Chmiel J., Financial security of households – the essence and scale of the phenomenon on the example of Poland, The allocation  of EU funds in the context of Regional disparities in Poland [w:] Comparative Statistical Studies of Development of Socio-economics Systems, ed. O. Osaulenko, National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv 2017.
 • Wosiek M., Kata R., Czudec A., The allocation of EU funds in the context of Regional disparities in Poland [w:] Comparative Statistical Studies of Development of Socio-economics Systems, ed. O. Osaulenko National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv 2017. 
 • Czudec A., Kata R., Miś T., Efekty polityki rolnej Unii Europejskiej na poziomie regionalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2017.
 • Kata R., Benefits and risks arising from progressive integration of financial markets in the European Union, Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics, vol. 1, nr 2, 2016; 27-40.
 • Kata R, Filip P., European Union subsidies and bank credits as external sources of financing for small and medium enterprises in Poland. Management, vol. 20, 2016; 457-472.
 • Kata R., Spółdzielczość w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej – stan i współczesne wyzwania. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 9, 2016; 67-86.
 • Kata R., Polityka podatkowa gmin jako narzędzie stymulowania przedsiębiorczości lokalnej, Finanse Komunalne, nr 3 (206), 2016; 27-40.
 • Kata R., Zając D., Wielofunkcyjność rolnictwa na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich o rozdrobnionej strukturze agrarnej, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1, 2016;15-31.
 • Kata R., Konkurencyjność banków spółdzielczych a przekształcenia organizacyjno-biznesowe spółdzielczego sektora bankowego w Polsce [w:] Konkurecnyjność przedsiębiorstw – aspekty międzynarodowe i sektorowe, red. M. Poniatowski-Jaksch, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016; 177-200.
 • Jastrzębska W., Cyrek M., Kata R., Wosiek M., Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego – między wizją a realiami, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016.
 • Kata R., Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania spójności społeczno-gospodarczej regionów Polski Wschodniej, Finanse Komunalne nr 10(213), 2016; 5-16.
 • Kata R., Zmiany w mikroekonomicznym i sektorowym modelu bankowości spółdzielczej w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. XVIII, z. 4, 2016; 131-138.
 • Czudec A., Kata R., Processes of Regional Convergence in Poland in the Context of the Use of European Union Funds, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, vol. 14, no. 4, 2016; 715-737.
 • Kata R., Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4(76), 2015; 54-71.
 • Kata R., Decyzje przedsiębiorców indywidualnych w zakresie optymalizacji podatkowej, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 112, 2015; 47-62.
 • Kata R., Walenia A., Pyrkosz D., Financial exclusion of the rural population in Poland, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4(38), 2015; 705-716.
 • Kata R., Cyrek M., Wosiek M., Potocki T., Jastrzębska W., Strefa euro. Między sceptycyzmem a realizmem., Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Kata R., Dilemmas Related to Imposing Income Tax on Polish Agriculture [w:] Considerations about the Economy…, red. D. Niedziółka, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2015; 69-97.
 • Kata R., Kusz D., Gędek S., Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim [w:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. A. Czyżewski, B. Klepacki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015; 54-68.
 • Kata R., Kredyty hipoteczne w Polsce w kontekście stabilności finansowej i makroekonomicznej,  Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne tom XXII, Płock 2015, Wyd. PWSZ w Płocku; 183-196.
 • Kata R., Bankowa obsługa rolnictwa w kontekście zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. XVII, z. 4, 2015; 123-130.
 • Kata R., Walenia A., Financial exclusion farmers and entrepreneurs, Journal of Agribusiness and Rural Development  nr 2(36), 2015; 225-235.
 • Kata R., Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 110, 2015; 19-32.
 • Kata R., Kusz D., Barriers to the Implementation of Instruments Assisting Sustainable Development of Agriculture, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 15, Issue 1, 2015; 239-248.
 • Kata R., Kusz D., Gędek S., Macroeconomic Determinants of the Dynamics of Investment in Agriculture (case of Poland), Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 15, Issue 2, 2015; 171-178.
 • Kata R., Źródła niestabilności finansów publicznych państw strefy euro, Euro Express nr 6, 2015; 1-3.