Działalność naukowo-badawcza

Podejmowana przez pracowników Katedry  problematyka naukowo-badawcza w chwili obecnej koncentruje się na szeroko rozumianym obszarze tematycznym związanym z powiązaniami między rynkami finansowymi i instytucjami finansowymi a realną sferą gospodarczą i społeczną, jak również oceną efektów powiązań finansowych na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz sektorowym.

Szczegółowe tematy badawcze realizowane w Katedrze Rynków Finansowych i Finansów Publicznych:

  • Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania spółdzielczego sektora bankowego i jego znaczenie dla rozwoju lokalnego i regionalnego
  • Znaczenie usług bankowych i innowacji finansowych dla rozwoju sektora MSP oraz start-upów Polsce 
  • Problem gospodarki finansowej i ograniczeń finansowych gospodarstw domowych o niskich dochodach 
  • Kanały transmisji wahań koniunktury między rynkiem nieruchomości mieszkaniowych a sektorem bankowym w Polsce 
  • Społeczno-ekonomiczne aspekty upadłości konsumenckiej w Polsce i z perspektywy międzynarodowej 
  • Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w kontekście zagrożenia upadłością 
  • Stabilność sektora finansów publicznych i bezpieczeństwo finansowe Państwa