Dr Ewa Kubejko-Polańska

 • e-mail: ekubejko@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 306.

Stanowisko

 • Adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Teoria gospodarki przestrzennej
 • Lokalne i regionalne uwarunkowania rozwoju
 • Geografia ekonomiczna
 • Geografia gospodarcza
 • Metodologia ekonomii – projekt badawczy
 • Seminarium licencjackie

Zakres działalności badawczo-naukowej

 • Srebrna gospodarka (silver economy) obszarów zurbanizowanych oraz kształtowanie miast i gmin przyjaznych starzeniu (age-friendly cities and communities)
 • Rozwój regionalny i lokalny
 • Współczesne problemy społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast i regionów
 • Zagospodarowanie przestrzenne i ewolucja organizacji przestrzeni miejskiej
 • Przemiany funkcjonalne miast

Zakres działalności badawczo-naukowej w oparciu o słowa kluczowe oraz numery klasyfikacji JEL:

 • O12 Microeconomic Analyses of Economic Development
 • O18 Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis • Housing • Infrastructure
 • O21 Planning Models • Planning Policy
 • R51 Finance in Urban and Rural Economies
 • R52 Land Use and Other Regulations
 • R58 Regional Development Planning and Policy

Granty i zadania badawcze

 • 2014-2015 – wykonawca zadania badawczego pt. Wpływ procesów rynkowych na przekształcenia przestrzeni miejskiej ośrodków monofunkcyjnych, projekt zrealizowany z funduszy służących rozwojowi młodych naukowców, grant wewnętrzny Uniwersytetu Rzeszowskiego, DE/BN-601-7/2/2014.
 • 2010-2012 - główny wykonawca grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N114 252639 pt. Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego, kierownik projektu prof. dr hab. Anna Harańczyk.
 • 2012 - współpraca z UNIREGIO Centrum Studiów Regionalnych, wykonawcą projektu finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego Raport końcowy.
 • 2007 - ekspert zewnętrzny w projekcie: Instytut Polsko Ukraiński. Studium Współpracy Transgranicznej w rejonie Podkarpacia i obwodu Lwowskiego (NEB/KAR/06/34), Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III Tacie CBC 2004 – 2006, lider projektu Instytut Polsko – Ukraiński.

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Department of Economics, University of Messina, Messina, Italia – staż naukowy, luty 2017
 • Department of Economics ,University of Applied Sciences, Vilnius, Lithuania – staż naukowy, maj 2016
 • Department of Economics, Institute for International Economics and Development,Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria – teaching exchange, October 2015
 • The Craig School of Business, California State University, Fresno, California, USA – wizyta studyjna, wrzesień 2015
 • Department of Economics, University of Applied Sciences, Vilnius, Lithuania - LLP Erasmus+, maj 2015

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Sekretarz naukowy czasopisma “Transborder Economics - International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics”
 • Członek Komisji ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Ekonomii UR
 • Członek Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Ekonomii UR (2014-2016)
 • Opiekun Sekcji Ekonomii Społecznej Koła Naukowego Liderzy Biznesu UR

Publikacje