Dr hab. Teresa Miś prof. UR

 • Telefon: 17 872 1639
 • ul. Ćwiklińskiej 2 (pokój 313)
 • e-mail: tmis@ur.edu.pl

Stanowisko

 • Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prowadzone zajęcia

 • Projekty i programy UE,
 • Podstawy metodyczne w doradztwie,
 • Zarządzanie projektami,
 • Fundusze i programy UE,
 • Doradztwo w sektorze publicznym,
 • Instrumenty pomocy publicznej,
 • Ocena efektywności projektów,
 • Seminarium magisterskie.

Zakres badań  naukowych

 • Ekonomia
 • Fundusze i programy UE
 • Otoczenie instytucjonalne gospodarstw i przedsiębiorstw
 • Consulting i informacja,
 • Kapitał ludzki i społeczny,
 • Polityka rozwoju regionalnego
 • Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

JEL Classification:

 • A 1 General Economics
 • D 8 Information, Knowledge and Uncertainty
 • E 02 Institutions and the Macroeconomy
 • F 36 Financial Aspects of Economic Integration
 • L 26 Entrepreneurship
 • Q 01 Sustainable Development
 • Q 18 Agricultural Policy, Food Policy
 • R 58 Regional Development Planning and Policy

Granty i projekty badawcze

 • Wykonawca w Projekcie, pt.: „Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy przedsiębiorcami z obszarów wiejskich a sektorem badawczo-rozwojowym na przykładzie powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i bieszczadzkiego”, UR Z/2.18/II/2.6/65/06, dofinansowanego z EFS w ramach II priorytetu ZPORR 2004-2006; czas: 01.06.2006-31.05.2007.
 • Wykonawca w Grancie pt.: „Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw (po przystąpieniu Polski do UE)” Nr N N11400931/2320,finansowanym przez MNiSW ze środków na naukę w latach 2006-2008.
 • Kierownik Grantu, pt.: „Znaczenie instytucji doradczych w rozwoju obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do UE” jako projekt nr N N114 056 036, uzyskał dofinansowanie z MNiSW ze środków na naukę w latach 2009-2011.
 • Wykonawca w Projekcie, pt. „Człowiek i natura – transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  2007-2013; czas: od 01.07.2013-30.06.2014.
 • Wykonawca w Badawczym Programie Wieloletnim 2015-2019 IERiGŻ-PIB w Warszawie: Kształtowanie spójności społeczno-gospodarczej na poziomie lokalnym i regionalnym.
 • Kierownik projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRROW Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach PT PROW 2014-2020, Plan Operacyjny KSOW na lata 2018-2019, pt.: „Podejmowanie współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych dotyczących produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej na Podkarpaciu”, nr 1/2018

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Wizyta studyjna w University of Aberdeen w Wielkiej Brytanii,
 • Staż naukowy w Cornell University w Stanach Zjednoczonych,
 • Wizyta studyjna w instytucjach doradczych, spółdzielniach, instytutach naukowo-badawczych, organizacjach rolniczych Słowenii i Włoch,
 • Wizyta studyjna na Słowacji,
 • Wizyta studyjna w University of California, Berkeley, USA, Department of Agricultural and Resource Economics, Department of Statistics.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Organizacja Konferencji Naukowej pt. „Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Polski południowo-wschodniej” Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR w Rzeszowie, 28 wrzesień 2019 r.
 • Organizacja Konferencji Naukowej pt. „Problemy rozwojowe rynku produktów ekologicznych w regionach Polski południowo-wschodniej” Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR w Rzeszowie, 15 września 2017 r.
 • Organizacja i przewodniczenie seminarium naukowemu pt. Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia, które odbyło się 9 czerwca 2016 r. na Wydziale Ekonomii (Organizatorzy: Podkarpacki Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego),
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej pt. Możliwości i bariery rozwoju środowiskowych i społeczno-ekonomicznych funkcji obszarów górskich”, która odbyła się w dniach od 3 do 4 czerwca 2009 roku w Bukowcu (Organizatorzy: Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN i Katedra Polityki Gospodarczej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego),
 • Trzykrotne pełnienie funkcji Opiekuna Roku,
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej,
 • Członek Komisji ds. Nauki i Rozwoju Kadry,
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania,
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów
 • Przewodniczenie sesji plenarnej na konferencjach naukowych,
 • Przewodniczenie na egzaminach dyplomowych magisterskich i na egzaminach komisyjnych dla studentów,
 • Recenzje monografii dla Wyd. Texter, artykułów naukowych do czasopism: Przedsiębiorstwo&Finanse, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, itp.
 • Ekspert w ramach Programu Wieloletniego 2011-2014 „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, powołanie przez IERiGŻ-PIB w Warszawie, zadanie „Instytucjonalne oddziaływanie na podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów wiejskich”, opracowanie ekspertyzy „Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” 2013.
 • Ekspert w ramach programu „Europa inwestująca w obszary wiejskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PT PROW 2007-2013, powołanie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, o/Kraków, zadanie „Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi”, opracowanie ekspertyzy „Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich” 2013.
 • Ekspert w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2007-2013, powołanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, przygotowanie ekspertyzy w zakresie oceny wsparcia RPO WP za lata 2007-2013 na funkcjonowanie IOB, 2013
 • Ekspert w ramach Programu Wieloletniego 2015-2019 „Rolnictwo polskie i Unii Europejskiej 2020+ Wyzwania, Szanse, Zagrożenia, Propozycje” powołanie przez IERiGŻ-PIB w Warszawie, zadanie „Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w dotychczas realizowanych i planowanych strategiach rozwoju”, ekspertyza w ramach zadania  „Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich w województwie podkarpackim”, 2015
 • Ekspert (od 14.02.2018 r.) do oceny projektów realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Ekspert powołany przez PAN IGiPZ do przygotowania analizy SWOT i analizy scenariuszowej w badaniu pt. „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2018”, 2019.
 • Ekspert w Zespole powołanym przez Wojewodę Podkarpackiego do przygotowania  Strategii Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Województwie podkarpackim do 2030,  
 • Ekspert w Zespole powołanym do przygotowania  Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2021-2027
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów,
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych,
 • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
 • Recenzje dla czasopism: International Economics, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, recenzje monografii dla Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyd. Difin w Warszawie

Ukończone kursy i szkolenia

 • Dwuletnie Studium Przygotowania Pedagogicznego
 • Szkolenia i kursy: Umiejętności interpersonalne, Aktywne metody nauczania w pracy z grupą, Metody statystyczne w dydaktyce, Aktywne metody nauczania w pracy z grupą, Horyzont 2020, E-learning, Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska, Nabywanie uprawnień i wykonywanie zawodu audytora

Współpraca z praktyką gospodarczą, instyt​ucjami

 • Współpraca z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy; udział w przygotowaniu 4 raportów z zakresu oceny jakości i skuteczności koordynacji pomiędzy instytucjami, uwarunkowań rozwoju infrastruktury, rozwoju zrównoważonego.
 • Współpraca z FAPA - udział w panelu ekspertów powołanym na zlecenie FAPA – jako ekspert ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego - w ocenie szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym w celu ukierunkowania wsparcia z funduszy UE po 2013 roku,
 • Współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i Izbami Rolniczymi (udział w sporządzeniu raportów, wykłady, wyjazdy studyjne),
 • Współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego - udział w zespole uczonych – w ocenie doradztwa publicznego wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi w nowym okresie programowania 2014-2020,
 • Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – organizacja seminariów i konferencji z zakresu oceny roli funduszy UE w poprawie konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia.
 • Współpraca z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim – rekomendacje, ekspertyzy, panele ekspertów,
 • Współpraca z MRiRW: sporządzenie Raportu dla MRiRW w zakresie oceny korzystania przez rolników z programów UE,
 • Współpraca z Polską Akademią Nauk IGiPZ - ekspertyzy
 • Współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim – udział jako ekspert ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego w przygotowaniu Strategii Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim do 2030 r., referaty na konferencjach

Publikacje

Najważniejsze publikacje

Publikacje w latach 2015-2022

 • Miś Teresa , Walenia Alina, Samorząd rolniczy w procesie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2022, ISBN : 978-83-7986-427-0, ss. 151.
 • Czudec Adam, Miś Teresa, Zając Dariusz, Supporting local economic development as a motive for purchasing organic food , Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment, Volume 81, Number 2, 2022, s. 291-312, ISSN 0867-8898, ISSN 2300-6420 (online), https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.444
 • Miś Teresa, Zając Dariusz, Barriers to the purchase of organic food from local producers, Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization & Management Series, Issue: 159, 2022, s. 281-292, ISSN: 1641-3466, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.159.22
 • Miś Teresa, The significance of european union funds for the development of the regions of eastern Poland, Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management, ISSN 1641-3466, No. 152, 2021, s. 169-179, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2021.152.13
 • Miś Teresa, Alina Walenia, Doradztwo publiczne w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, ISBN 978-83-7986-362-4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2021, ss. 139.
 • Miś T. Zając D. A Results of European Union Cohesion Policy in terms of quality of life improvement on regional level (as exemplified by Eastern Poland). Lex localis - Journal of Local Self-Government. ma się ukazać w Volume 18, Issue 1, January 2020.
 • Grzebyk M., Miś T., Stec M., Zając D. Skala, kierunki i dynamika zmian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019.
 • Brągiel E., Miś T. Changes in the organic processing in Poland in the years 2004–2017, Economic Sciences for Agribusiness an Rural Economy, vol. 3, No 3, Warsaw 2019, pp. 52–59.
 • Miś T. Przestrzenne zróżnicowanie wsparcia odnowy i rozwoju wsi z programów UE, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 3(93) CDR, SERiA Poznań 2018, s. 5-19.