Dr hab. inż. Dariusz Zając, prof. UR

 • telefon: 17 872 16 89
 • e-mail: dzajac@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 301

Stanowisko

 • Profesor nadzwyczajny

Prowadzone zajęcia

 • Ekonomiczna ocena warunków gospodarowania
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Seminarium magisterskie

Zainteresowania naukowe

 • Ekonomia rozwoju

 • Ekonomia przestrzenna

 • Ekonomia instytucjonalna

 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Zakres badań naukowych

 • efekty realizacji polityki spójności Unii Europejskiej

 • uwarunkowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

 • regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego

 • wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

 • pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich

Granty i projekty badawcze

 • projekt badawczy własny nr N N114 191240, finansowany przez NCN w Krakowie, pt. „Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich”, okres realizacji projektu 2011-1014
 • projekt badawczy własny nr N114 009 31/2320, finansowany przez MNiSW, pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Czudeca, pt. „Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw (po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej)”, w latach 2006 - 2008
 • projekt badawczy, współfinansowany ze środków UE, pt. „Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy przedsiębiorstwami z obszarów wiejskich a sektorem badawczo-rozwojowym - na przykładzie powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i bieszczadzkiego”, w latach 2006 - 2007
 • grant uczelniany własny, pt. „Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników w regionie podkarpackim” w 2002 roku

Aktualnie pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej - Instytut Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej” - Instytut Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski

 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów - Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski

Osiągnięcie naukowe

 • Rozprawa habilitacyjna: Zając D., Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania, nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Monografie naukowe

 • Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Zając D., Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania, nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 • Grzebyk B., Miś T., Walenia A., Zając D., Rola instrumentów wspólnej polityki rolnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
 • Czudec A., Miś T., Zając D., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018.
 • Grzebyk M., Miś T., Stec M., Zając D., Skala, kierunki i dynamika zmian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich wschodniej Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019.
 • Grzebyk M., Sołtysiak M., Stec M., Zając D., Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki finansowej samorządu lokalnego (przykład województwa podkarpackiego), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2020.
 • Kata Ryszard, Czudec Adam, Zając Dariusz, Zawora Jolanta, Gospodarka finansowa jednostek Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2022, ISBN : 978-83-7996-990-6, ss. 189.

Publikacje naukowe (od 2015 roku)

 • Ostromęcki A., Zając D., Mantaj A., Socio-economic benefits from non-agricultural economic activity conducted by farmers, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2 (343), 2015, s. 40-60. http://www.zer.waw.pl/Numer-2-2015,3382
 • Ostromęcki A., Zając D., Mantaj A., The importance of non-agricultural economic activity of farmers in the modernization process of farms, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 14 (4), 2015, s. 83-92. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (sggw.pl)
 • Kata R., Zając D., Wielofunkcyjność rolnictwa na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich o rozdrobnionej strukturze agrarnej, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1, 2016, s. 15-31. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (urk.edu.pl)
 • Zając D., Uwarunkowania rozwoju oraz formy wielofunkcyjnego rolnictwa na obszarach wiejskich podmiejskich, Rozprawy i Studia, Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy, nr 9, 2016, s. 184-206. KPSW - Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy
 • Zając D., Economic activity of the population in developing non-agricultural sphere in border powiats of podkarpackie voivodship, Transborder Economics, Vol. 1, No. 2, 2016, p. 127-138.
 • Czudec A., Zając D., Non-farming entrepreneurship in the farm activity diversification process, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(43), 2017, p. 69-78. Journal of Agribusiness and Rural Development (up.poznan.pl)
 • Miś T., Zając D., Problemy rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, 2017, s. 47-64. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (cdr.gov.pl)
 • Zając D., Endogeniczne uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej w gminach wiejskich Polski Wschodniej, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 2, 2017, s. 81-98. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (urk.edu.pl)
 • Mantaj A., Ostromęcki A., Zając D., Czynniki kształtujące migracje ludności w gminach wiejskich Polski Wschodniej, Wiadomości Statystyczne, nr 11 (678), 2017, s. 74-85. Główny Urząd Statystyczny / Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician / Archiwum / Wiadomości Statystyczne nr 11/2017 (678)
 • Grzebyk B., Miś T., Walenia A., Zając D., Rola instrumentów wspólnej polityki rolnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
 • Czudec A., Miś T., Zając D., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018.
 • Czudec A., Majka A., Zając D., Impact of European Union Cohesion Policy at Local Level (Rural Areas of Eastern Poland Case Study), Lex localis - Journal of Local Self-Government, Vol 16, No 4, 2018, p. 785-803. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/1237
 • Majka A., Zając D., Factors influencing the development of non-agricultural business activities in rural Eastern Poland, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 18 (1), 2019, s. 43-52. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (sggw.pl)
 • Zając D., Zróżnicowanie zasobów, wydajności i dochodowości czynników wytwórczych w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych FADN w Polsce i w regionie Małopolska i Pogórze, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 2, 2019, s. 29-49. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (urk.edu.pl)
 • Grzebyk M., Miś T., Stec M., Zając D., Skala, kierunki i dynamika zmian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich wschodniej Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019.
 • Miś T., Zając D., Results of European Union Cohesion Policy in Terms of Quality of Life Improvement on a Regional Level (as Exemplified by Eastern Poland), Lex localis - Journal of Local Self-Government, Vol 18, No 1, 2020, p. 53-69. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/1237
 • Zając D., Suraj M. D., Economic activity of residents in border districts of Poland: a study of non-agricultural business enterprises, Humanities and Social Sciences, vol. XXV, 27 (1/2020), 2020, p. 99-107.Humanities and Social Sciences (prz.edu.pl)
 • Zając D., Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich cennych przyrodniczo (na przykładzie gmin wiejskich Polski Wschodniej) [w:] Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju gospodarki Polski, red. E. Sobczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 49-59.
 • Grzebyk M., Sołtysiak M., Stec M., Zając D., Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki finansowej samorządu lokalnego (przykład województwa podkarpackiego), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2020.
 • Sołtysiak Mirosław, Zając Dariusz, Diversification of the financial situation of territorial self-government units in terms of changes in the numer of inhabitantss (example of eastern and western regions of Poland), Organization and Management Series, Issue: 160, 2022, s. 577-593,  ISSN 1641-3466, DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.160.37
 • Sołtysiak Mirosław, Zając Dariusz, Diversity of Material Living Conditions of The Residents Eastern and Western Regions of Poland, Humanities and Social Sciences, Research Journal 28 - Quarterly No.1 (2021), e-ISSN 2300-9918, s. 107-116, https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.21
 • Czudec Adam, Zając Dariusz, Economic Effects of Public Investment Activity in Rural Municipalities in Eastern Poland, Ekonomika Regiona-Economy of Region, ISSN 2072-6414, Volume 17, No. 2, 2021, s. 644-657, https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-2-21
 • Sołtysiak Mirosław, Zając Dariusz, Information as a factor in consumer demand for organic food, ""Humanities and Social Sciences"", Volume 29, Number 2, 2022, s. 51-64, p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918, DOI: 10.7862/rz.2022.hss.12
 • Zając Dariusz, Znaczenie fuzji i przejęć dla ekonomii i funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku (117-131) [w:] Sołtysiak Mirosław (red.), Fuzje i przyjęcia jako metoda osiągania wzrostu i rozwoju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2022,  ISBN 978-83-7934-569-4, ss. 172.
 • Czudec Adam, Miś Teresa, Zając Dariusz, Supporting local economic development as a motive for purchasing organic food, Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment, Volume 81, Number 2, 2022, s. 291-312, ISSN 0867-8898, ISSN 2300-6420 (online), https://doi.org/10.34659/eis.2022.81.2.444
 • Miś Teresa, Zając Dariusz, Barriers to the purchase of organic food from local producers, Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization & Management Series, Issue: 159, 2022, s. 281-292, ISSN: 1641-3466, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.159.22
 •