Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR

 • telefon: 17 872 1666
 • e-mail: gslusarz@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, pok. 303, 35-601 Rzeszów

Stanowisko

Profesor nadzwyczajny

Prowadzone zajęcia

 • Gospodarka regionalna
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Teoria gospodarki przestrzennej
 • Seminaria dyplomowe

Zakres badań naukowych

 • Problematyka społeczno-ekonomicznego rozwoju lokalnego i regionalnego w tym rozwój obszarów transgranicznych, rozwój zrównoważony, zarządzanie w rozwoju lokalnym i regionalnym, metody aktywizacji społeczności lokalnych, gospodarka przestrzenna, planowanie strategiczne w rozwoju gmin i regionów,współczesne procesy integracyjne

Granty i zadania badawcze

 • 2013-2014 - „Człowiek i natura – transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim”. Projekt dofinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego Polska
 • 2009-2012 - Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, koordynator zadania 6 „Dostosowanie programu kształcenia   na Wydziale Ekonomii do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
 • 2006-2007 - Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy przedsiębiorcami z obszarów wiejskich a sektorem badawczo-rozwojowym (EFS ZPORR 2004-2006), Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Zakład Polityki Gospodarczej i Agrobiznes, wykonawca
 • 2006 - Utworzenie biur kontaktowo-konsultacyjno-doradczych w Rzeszowie i Lwowie dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego pod patronatem eurodeputowanych Parlamentu Europejskiego, (Phare 2003 – małe projekty Euroregionalne), Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie, Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej, Wydział Ekonomii UR, Państwowego Uniwersytetu Rolniczego we Lwowie, wykonawca
 • 2006 - Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, (Phare 2003 PL 2003/2004-379.01.01.03), Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie Klub Integracji z Wiejską Europą w Rzeszowie, Zakład Polityki Regionalnej i Agrobiznesu Wydziału Ekonomii UR, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, wykonawca
 • 2005 - Dobra praktyka rolnicza podstawą zrównoważonej produkcji rolnej regionu podkarpackiego oraz Ekonomika gospodarstw rolnych w świetle dostępnych instrumentów wspólnej polityki rolnej o obowiązujących obciążeń finansowych (nr projektu S/57/2005), Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, koordynator prac zespołu
 • 2005 - Podkarpacka wieś w Unii Europejskiej – debata na temat przyszłości (KNGODP/5440/0057/05), Podkarpacka Izba Rolnicza, finansowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, wykonawca
 • 2004-2005 - Budowa strategii rozwoju zrównoważonego rejonu Gródka (Ukraina) w kontekście europejskich procesów integracyjnych (TACIS 61-009/23)    Centrum Rozwoju Miejskiego i Regionalnego we Lwowie, ekspert, moderator
 • 2002-2003 - Wsparcie przekształceń społeczno-ekonomicznych wiejskich obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy, Zakład Polityki Gospodarczej i Agrobiznesu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytet Rolniczy we Lwowie, Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie Klub Integracji z Wiejską Europą w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale finansowanego ze środków Inicjatywy Współpracy Polska-Ameryka-Ukraina (PAUCI), kierownik projektu

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • w Instytucie Ekonomii i Finansów:
  • Dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008-2016
  • Prodziekan d/s Studiów Niestacjonarnych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2005-2008
  • Prodziekan d/s Nauki i Rozwoju Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2003-2005  
  • Kierownik studiów podyplomowych „Organizacja Jednostek Administracji Samorządowej” w latach 2010-2013  
  • Kierownik studiów podyplomowych organizowanych przy współpracy z NBP „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” w latach 2009-2016.
 • poza Instytutem Ekonomii i Finansów:
  • Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Kolegium Nauk Społecznych - 2019-obecnie
  • Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Finansów i Organizacji  w latach 2016-2019  
  • Prezes Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu - 2019-obecnie
  • Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011-2014
  • Członek Rady Naukowej Statystyki przy Prezesie GUS w latach 2014 - 2018
  • Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN w latach 2007-2011 oraz 2011-2014
  • Członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN 2011-2014

Publikacje

Redakcja naukowa monografii i zeszytów naukowych

 • Ślusarz G., (red.), Uwarunkowania zmian w kształceniu na kierunkach ekonomicznych,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2010.
 • Ślusarz G., (red.), Współczesne wyzwania rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2011, s.125.
 • Ślusarz G., (red.), Doskonalenie procesu kształcenia na kierunkach ekonomicznych a wyzwania rynku pracy,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo PINTPAP Łódź - Rzeszów 2012, s. 144.
 • Ślusarz G., (red.), Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 28, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ss.414.
 • Ślusarz G., (red.), Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 28, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ss.354.
 • Czudec A., Ślusarz G. (red.) Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej, [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z.40 (40/2014)