Dr Bogumiła Grzebyk

 • telefon: 17 872 16 76
 • e-mail:  bogrze@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 312

Prowadzone zajęcia

 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych (wykłady i ćwiczenia)
 • Ekonomia ekologiczna (wykłady, ćwiczenia)
 • Instrumenty polityki ekologicznej (ćwiczenia)
 • Doradztwo w zakresie alokacji funduszy strukturalnych (ćwiczenia)
 • Planowanie Rozwoju Regionalnego
 • Regionalne i Lokalne Uwarunkowania Rozwoju
 • Seminarium licencjackie
 • Instrumenty zarządzania środowiskiem
 • Polityka zrównoważonego rozwoju
 • Programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego
 • Gospodarka regionalna
 • Organy i instytucje zarządzania ochroną przyrody

Zakres badań naukowych

 • Zakres działalności badawczo-naukowej
 • Q01 Sustainable Development
 • Q18 Agricultural Policy • Food Policy
 • Q56 Environment and Development • Environment and Trade • Sustainability • Environmental Accounts and Accounting • Environmental Equity • Population Growth
 • Q57 Ecological Economics: Ecosystem Services • Biodiversity Conservation • Bioeconomics • Industrial Ecology
 • R11 Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes
 • R58 Regional Development Planning and Policy

Granty i zadania badawcze

 • Projekt badawczy nr 2011/01/B/HS5/05386 pt., „Możliwości i bariery rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich objętych siecią obszarów chronionych (na przykładzie województw podkarpackiego i świętokrzyskiego),finansowany przez NCN, kierownik projektu dr Bogumiła Grzebyk
 • Projekt badawczy nr 3PO6R04724 pt. „Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej”, finansowany przez Komitet Badań Naukowych, kierownik projektu prof. dr hab. Bogdan Klepacki,
 • Projekt pt. „Dobra praktyka rolnicza podstawą zrównoważonej produkcji rolnej regionu podkarpackiego” oraz „Ekonomika gospodarstw rolnych w świetle dostępnych instrumentów wspólnej polityki rolnej o obowiązujących obciążeń finansowych” w ramach Priorytetu 1. „Wsparcie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”, Działania 1.3. „Szkolenia” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, zaakceptowanych w konkursach Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (nr projektu S/9/2005),
 • Projektu pt. ” Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia” w ramach programu PHARE 2003, „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, PL 2003/004-379.01.01.03

Współpraca zagraniczna

 • Wizyta studyjna w University of Aberdeen w Wielkiej Brytanii
  Termin 24-29.10.2010 r.
  Uczestnicy: prof. UR dr hab. Teresa Miś, prof. UR dr hab. Ryszard Kata, dr Bogumiła Grzebyk, dr Damian S. Pyrkosz, dr Dariusz Zając
 • Staż naukowy w Cornell University w Stanach Zjednoczonych,
  Termin 19.02-01.03.2012 r.
  Uczestnicy: prof. UR dr hab. Teresa Miś, dr Bogumiła Grzebyk, dr Damian S. Pyrkosz

Publikacje

 • Grzebyk B., Baran E., Znaczenie zasobów środowiska przyrodniczego w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów górskich, [w:] Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat), A. Czudec (red.). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010r., s. 64-86.
 • Grzebyk B., Znaczenie przedsiębiorczości kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów ONW Podkarpacia, Roczniki Naukowe SERiA, t. 12, z. 5, Warszawa, Poznań, Szczecin, s. 54-59,
 • Grzebyk B., Baran E., Znaczenie turystyki dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów ONW na Podkarpaciu, Acta Scientiarum Polonorum: Seria Oeconomia nr 9(4), s. 5-14.
 • Grzebyk B., Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo-cennych województwa podkarpackiego, [w:] Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (red.), Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011 r., s. 171-183.
 • Grzebyk B., Baran E., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia – Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii UR, Seria: Monografie i Opracowania nr 13, Rzeszów 2011r.
 • Grzebyk B., Baran E., Aktywność w pozyskiwaniu środków UE przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na obszarach ONW, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 27, UR Rzeszów, Rzeszów 2012, s. 188-199.
 • Grzebyk B., Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie podkarpackim” /w/ „Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa” – Rzeszów 2013, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, s. 45-59,
 • Grzebyk B., Stan i kierunki rozwoju rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych województwa podkarpackiego, Ekonomia i Środowisko nr 3(46), 2013r., s. 250-259,
 • Grzebyk B., Obszary przyrodniczo cenne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia [w:] Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, A. Graczyk, (red.) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z. 317, Wrocław 2013r., s. 193-202.
 • Grzebyk B., Miś T., Pyrkosz D. S., Changing Trends of the Socio-Economic Development of Rural Areas in Eastern Poland, /w/ Social & Economic Transformations Affecting Rural People and Communities in Central & Eastern Europe Since 1990, red. naukowa Barbora Babjaková, Anna Bandlerová, David L. Brown, Andrzej Kaleta, Laszlo J. Kulcsar, Joachim Singelmann, Nitra 2013r., s.18-28.
 • Grzebyk B., Walenia A., Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji/ Prírodné a sociálno-ekonomické podmienky rozvoja prihraničných oblastí Poľska a Slovenskej Republiky, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2014, s. 1-292.
 • Grzebyk B., Środowisko przyrodnicze i jego ochrona a możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych, [w:] Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji/ Prírodné a sociálno-ekonomické podmienky rozvoja prihraničných oblastí Poľska a Slovenskej Republiky, B. Grzebyk, A. Walenia ( red.), Rzeszów 2014 r., Wydawnictwo Oświatowe Fosze, s. 11-28.
 • Baran E., Grzebyk B., Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Słowacja jako instrument wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów przygranicznych, [w:] Polityka Gospodarcza nr 22, Wyd. SGH, Warszawa 2014 r., s. 27-38.
 • Grzebyk B., Walenia A., Zadania instytucji zarządzających w procesie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w regionach Polski Wschodniej, [w:] Nierówności Społeczne a wzrost gospodarczy, z. 40 (4/2014), Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014 r., s. 56-66.
 • Grzebyk B., Motywy i źródła finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych i poza nimi, [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost gospodarczy, z. 48 (4/2016), Wyd. Uniwersytet Rzeszowski.
 • Grzebyk, T. Miś, A. Walenia, D. Zając., Rola instrumentów wspólnej polityki rolnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017,
 • Grzebyk Koncepcja zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej [w:] Rola instrumentów wspólnej polityki rolnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017, s. 7-13,
 • Grzebyk B., Baran E., 2019, Zasoby mieszkaniowe ośrodków miejskich Podkarpacia czynnikiem konkurencyjności regionu, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica s. 133-148.
 • Baran Ewa, Grzebyk Bogumiła, Rola funduszy europejskich w wyrównywaniu regionalnych dysproporcji rozwojowych na przykładzie Polski Wschodniej (64-75) [w:] Interdyscyplinarna natura współczesnych procesów gospodarczych, Arkadiusz Żabiński (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, ISBN:978-83-7695-850-7.
 • Grzebyk Bogumiła, Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego wobec poziomu realizacji celów strategii „Europa 2020”, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", Nr 53, 2021, ISSN: 2353-1428, s. 9-24, https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.53.02