Dr hab Alina Walenia

 • telefon: 17 872 16 91
 • e-mail:  alinawalenia@poczta.onet.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 306

Stanowisko

Adiunkt naukowo - dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Audyt i kontrola zarządcza (wykłady i ćwiczenia)
 • Audyt finansowy w sektorze publicznym (wykłady)
 • Prawo i postępowanie administracyjne (wykłady)
 • Zarządzanie projektami (ćwiczenia)
 • System zamówień publicznych (ćwiczenia)
 • Zamówienia publiczne (ćwiczenia)
 • Etyka w biznesie (wykład)
 • Prawo (wykład)
 • Prawo gospodarcze (wykład)
 • Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej (wykład)
 • Prawo pracy (wykład)
 • Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia)
 • Budżetowanie zadaniowe i kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (ćwiczenia)
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Zakres działalności badawczo-naukowej
 • A 1 General Economics
 • D 8 Information, Knowledge and Uncertainty
 • Q 18 Agricultural Policy, Food Policy
 • R11 Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes
 • R58 Regional Development Planning and Policy

Granty i zadania badawcze

 • Projekt „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu w latach 2007 – 2010, Projekt współfinansowany ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Studia podyplomowe: Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej - wykładowca,
 • Projekt „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” Projekt współfinansowany ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - udział w stażu naukowym.
 • Projekt badawczy „Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy przedsiębiorstwami z obszarów wiejskich a sektorem badawczo – rozwojowym – na przykładzie powiatów: rzeszowskiego, ropczycko sędziszowskiego i bieszczadzkiego, NR Z/2.18/II/2.6/65/06/U/13/06, 2006 – 2007. Projekt sfinansowany w ramach środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla województwa podkarpackiego 2004 – 2006 – współautor projektu, wykonawca,
 • Projekt badawczy „Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami branży rolno – spożywczej w zakresie budowania innowacyjnego klastra spożywczego” Projekt nr Z/2.18/II/2.6/103/06, 2007 – 2008. Projekt sfinansowany w ramach środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla województwa podkarpackiego 2004 – 2006 – współautor projektu, wykonawca,
 • Projekt, pt. „Człowiek i natura – transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim”, Nr PL-SK/KAR/IPP/III/124, 2013 – 2014, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – współautor projektu, wykonawca,
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, The Faculty of Economics, Department of Business Economics I would like to invite You to take part in new project. We invite you to participate in the project titled "Organizations' determinants of innovation" – wykonawca

Współpraca zagraniczna

 • Wizyta studyjna w University of California, Berkeley, USA, Department of Agricultural and Resource Economics, Department of Statistics.

Publikacje

 • Grzebyk B, Walenia A., 2014, Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji”/ „Prírodné a sociálno-ekonomické podmienky rozvoja prihraničných oblastí Poľska a Slovenskej Republiky“, Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss.292.
 • Walenia A., 2015, Aspekty etyczne systemów oceniania pracowników
  w instytucjach publicznych. Etyka w Życiu Gospodarczym vol.18, nr 1, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Annales Łódź 2015, s. 49 – 59
 • Walenia A., 2015, Polityka konkurencyjności regionów Polski, a rozwój metropolii. Zeszyty Naukowe Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Gospodarka i finanse, Zeszyt nr 6  Współczesne wyzwania rozwoju społeczno – ekonomicznego Polski i Europy, s. 87 - 101.
 • Kata R., Walenia A., 2015, Financial exclusion of farmers and rural entrepreneurs. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(36) s. 225 – 235.
 • Kata R.,Walenia A., Pyrkosz Damian S., 2015, Financial exclusion of the rural population in Poland.  Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(38) s. 705-716.
 • Walenia A., Bednarowa L., 2015, Implementation of quality management systems in public administration, Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management, nr 3, s. 106-114.
 • Walenia A., 2015, Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków UE wspierających wielofunkcyjny rozwój rolnictwa w regionach Polski. „Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich UE, (red.A.Grynia). Wyd. Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie, Uniwersytetu w Białymstoku Wilno s. 665 – 677
 • Walenia A., 2015, Activity of local government authorities in the scope of supporting development of entrepreneurship in peripheral Areas of Eastern Poland. University of Economics in Bratislava Faculty of National Economy Department of Economics, s. 338 – 351.
 • Walenia A., 2016, Control Mechanisms in the Process of Preventing Corruption in Public Administration Offices on the Example of Entities in the Podkarpackie Province, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, Volume 19, no.4, s. 155-165.
 • Walenia A., 2016, Determinants of the innovativeness of Polish Enterprises, 2016, Economic Spectrum, 1, s.  5-13
 • Walenia A., 2016, Samorząd województwa w procesie wdrażania polityki strukturalnej UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Współpraca międzysektorowa – istota, przykłady, korzyści, (red. R.Przygodzka, A.Chmielak). Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Białystok, s. 55 – 66.
 • Walenia A., Pawłowska-Mielech J., Czynniki warunkujące proces wykorzystania środków UE na politykę spójności w perspektywie finansowej 2007 – 2013 W: Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / redakcja naukowa A. Grynia. Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie; Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2016, s. 406-419
 • Walenia A., 2016, Instytucje w procesie wdrażania inteligentnych specjalizacji
  w regionach Polski wschodniej. Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo Wschodniej. Wyd. Naukowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 55 – 78.
 • Ejsmont A., S. Ejdys, Walenia A, 2017, Siła dywersyfikacji w działalności przedsiębiorstw w kontekście aspektów ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych. Wyd. Difin, Warszawa, ss. 174.
 • Grzebyk B, Miś T, Walenia A, Zając D., 2017, Rola instrumentów wspólnej polityki rolnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 237.
 • Walenia A., 2017, Rola audytu desygnacyjnego w procesie zarządzania środkami UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020. „Nowe kraje członkowskie UE wobec procesu globalizacji. Źródła konkurencji, (red. A.Grynia). Wyd. Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie, Wilno, s. 439 - 449
 • Walenia A., Olak A., 2017, Determinants of the innovativeness of Polish enterprises. Euroôpska Veda Vedecký časopis. European Science. Scientific Jornal 2/2017, Podhájska 2017, s. 13 – 20.
 • Walenia A, 2018, Mechanizmy kontroli instrumentów prawno – finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014 - 2020, Wyd. Difin, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-8085-570-0, liczba stron: 368
 • Walenia A., 2018, Ethical standards in the process of counteracting financial abuse with regard to the EU budget funds. The Case of Poland. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, vol. 21, nr 2,s. 73 – 97.
 • Walenia A., 2018, Podstawowe zasady programowania polityki spójności UE
  w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Zeszyty Naukowe Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno – ekonomicznych, Zeszyt nr 9, s. 33 – 39.
 • Walenia A., System podatkowy a szara strefa w gospodarce Polski i UE. Gospodarka i Finanse. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Kielce 2018, z. 9, s. 25-35
 • Walenia A., 2018, Stanowisko UE wobec społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyd. Marketing i Rynek nr 11/2018, s. 506 – 518.
 • Walenia A, 2019, Deontologiczne zasady dobrej administracji. Uwagi o ich wdrażaniu w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, vol 22 nr 1/2019,
 • Walenia A. 2019, Common Areas of Smart Specialisations as well as the Innovation Potential and Possibilities of East Poland Voivodeships W:  HRADEC ECONOMIC DAYS, PT II, 2019 / eds.: P. Jedlicka, P. Maresova, I. Soukal.  -Hradec Kralove :  Univ. Hradec Kralove, 2019, s. 509-520
 • Walenia A., 2019, Mechanizmy kontroli środków UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zeszyty Naukowe, Nr 544, s.95 - 102
 • Walenia A., 2019, Zmiany w administracji rolnej i ich wpływ na wdrażanie instrumentów wsparcia rolnictwa w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zeszyty Naukowe vol. 63, no 11.
 • Walenia A., Nieprawidłowości w wykorzystaniu europejskich funduszy rolnych i ich wpływ na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce [w:] Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność współczesne dylematy, ISBN 978-609-95472-9-9, red. Alina Grynia, Wilno 2020, s. 478-490.
 • Walenia A., Nadużycia finansowe w obszarze polityki spójności a ochrona interesów budżetowych Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, Vol. 64, Nr 11, s. 133-147, DOI: 10.15611/pn.2020.11.09
 • Walenia A., Systemowe metody monitorowania jakości pracy w urzędach administracji publiczne, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, ISSN 1899-2226, Vol. 23, No. , 2020, s. 55-69, http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.23.2.04
 • Walenia A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma wsparcia inwestycji lokalnych w województwie wielkopolskim, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, ISSN 2353-1428, Nr 52/2020, s. 43-58, https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.04
 • Walenia A., Nieprawidłowości w wykorzystaniu europejskich funduszy rolnych i ich wpływ na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce [w:] Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność. Współczesne dylematy, ISBN 978-609-95472-9-9, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku Wilno 2020, s. 478-491.
 • Miś T., Walenia A., Doradztwo publiczne w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, ISBN 978-83-7986-362-4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2021,ss.139.
 • Walenia A., THE SIGNIFICANCE OF PUBLIC AGRICULTURAL ADVISORY IN THE FUNCTIONING OF THE NATIONAL RURAL NETWORK (NRN) IN THE FINANCIAL PERSPECTIVE 2014-2020, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XXIII, Nr 3, 2021, s. 132-142, ISSN 2657-781X, e-ISSN 2657-7828, DOI: 10.5604/01.3001.0015.2339
 • Walenia A., Miejsce publicznego doradztwa rolniczego Polski w systemie wiedzy i innowacji rolniczych Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 65, nr 3, 2021, s. 98-111, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, DOI: 10.15611/pn.2021.3.09
 • Walenia A., Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego – uwagi o ich wdrażaniu w jednostkach samorządu terytorialnego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Vol. 4, No. 355, 2021, s. 72-87, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, https://doi.org/10.18778/0208-6018.355.04
 • Walenia A., Competitiveness of EU Member States Regarding the Implementation of the Europe 2020 Strategy Assumptions, "VUZF review",Volume 6, Issue 4, 2021, s. 164-174, ISSN 2534-9228 (online), https://doi.org./10.38188/2534-9228.21.4.18
 • Hady-Głowiak K., Hady-Głowiak S., Walenia A., Wilczyńska M., Funkcjonowanie i efektywność audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Wybrane zagadnienia., Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Kalisz, 2022, ISBN: 978-93-66777-08-8, ss.210.
 • Walenia A., Sources of Financing Sustainable Agriculture and Rural Areas in the EU in the Financial Perspective of 2021-2027, ""VUZF review", Volume 7, Issue 1, 2022, s. 80-87, ISSN 2534-9228 (online), https://doi.org./10.38188/2534-9228.22.1.08
 • Walenia A., Competitiveness of the European Union Member States according to the Institute of Management Development index (IMD), "VUZF review",Volume 7, Issue 2, 2022, s. 229-235, ISSN 2534-9228 (online), https://doi.org./10.38188/2534-9228.22.2.23
 • Walenia A., SAMORZĄD ROLNICZY W PROCESIE TRANSFERU WIEDZY I DORADZTWA NA RZECZ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU", Volume 66, Issue 1, 2022, s. 134-150, e-ISSN 2392-0041 , https://doi.org./10.15611/pn.2022.1.09
 • Wilczyńska M., Walenia A., NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA POLITYKĘ SPÓJNOŚCI, "AVIATION AND SECURITY ISSUE",Volume 1, Issue 1, 2022, s. 33-49, ISSN 2720-197X, https://doi.org./10.55676/asi.v1i1.10
 • Miś T. , Walenia A., Samorząd rolniczy w procesie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2022, ISBN : 978-83-7986-427-0, ss. 151.
 • Walenia A. 2022. Konkurencyjność państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle realizacji założeń strategii Europa 2020. Proffesor Marin Drinov Pubishing House of BAS, Sofia (Bułgaria) 2022, ISBN: 978-619-245-240-7, ss. 290.
 • Walenia A., Wilczyńska M., Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zagadnienia praktyczne. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2023, ISBN 978-83-66777-20-0, 368.
 • Kusz, B., Witek, L., Kusz, D., Chudy-Laskowska, K., Ostyńska, P.,Walenia, A. The Effect of COVID-19 on Food Consumers’ Channel Purchasing Behaviors: An Empirical Study from Poland. Sustainability, 15(5), 4661.
 • Kasprzyk A., Walenia A.. "Native Pig Breeds as a Source of Biodiversity—Breeding and Economic Aspects."Agriculture8 (2023), 1528.
 • Wilczyńska M, Walenia A. "Nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na politykę spójności." Aviation and Security Issues1 (2022).
 • Kasprzyk A., Kilar, J., Walenia, A., Kusz, B. 2022. Comparison of Lipid Properties and Cadmium and Lead Content in Red Deer (Cervus elaphus) Meat from Three Feeding Grounds. Animals, 12(20), 2859.
 • Walenia A. 2022. Sources of Financing Sustainable Agriculture and Rural Areas in the EU in the Financial Perspective of 2021-2027. Journal of Scientific Papers VUZF REVIEW, Vol. 7 (1) (March 2022) VUZF University, ISSN 2534-9228, ss. 80-88.
 • Walenia A. 2022. Competitiveness of the European Union Member States according to the Institute of Management Development index (IMD). Journal of Scientific Papers VUZF REVIEW, Vol. 7 (2) (June 2022) VUZF University, ISSN 2534-9228, ss. 229-235.
 • Walenia, A., Kusz, B. 2022. Financial Instruments of the European Union Supporting the Common Agricultural Policy in the Financial Perspective 2021-2027. HRADEC ECONOMIC DAYS, VOl. 12 (1), 2022. University Hradec Kralove, s. 834 – 844.
 • Wilczyńska M., Walenia A. Nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na politykę spójności. AVIATION AND SECURITY ISSUES NO. 1(1/2022) ISSN 2720-197X