Dr Lidia Kaliszczak

 • telefon: (17) 872-16-79
 • e-mail: lkaliszczak@ur.edu.pl
 • Adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 102

Stanowisko

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Prowadzone zajęcia

 • Teoria przedsiębiorstwa
 • Zachowania przedsiębiorcze
 • Techniki twórczego myślenia
 • Techniki innowacyjne
 • Kreatywność i innowacyjność w biznesie
 • Zarządzanie innowacjami
 • Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń
 • Seminaria dyplomowe: licencjackie i magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Przedsiębiorczość i zachowania przedsiębiorcze – istota, uwarunkowania i przejawy
 • Kształtowanie klimatu przedsiębiorczości przez samorząd gminy
 • Uwarunkowania kreatywności i innowacyjności w organizacji
 • Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

 Granty i projekty badawcze

 • „Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość – edukacyjny meeting z Wydziałem Ekonomii - Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej” - Inicjatywa i udział w zorganizowaniu projektu na rzecz szkół ponadgimnazjalnych (15.02.2017 - 30.06.2017); Pełniona funkcja w ramach projektu - Koordynator seminarium  - zadania: przygotowanie i nadzór nad realizacją seminarium, udział w organizacji konkursu oraz pracach jury w postępowaniu konkursowym na najlepsze projekty.
 • „Identyfikacja procesu wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny w gminach o walorach turystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego)”, 2010/2011 (grant indywidualny)

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów od 2019
 • Kierownik kierunku Ekonomia od 2019
 • Członek Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Społecznych od 2019
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów od 2019
 • Członek Senackiej Komisji Statutowej (2016-2020)
 • Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych ( 2016 – 2019)
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii (2008-2016; 2016-2019)
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2018) oraz Pełnomocnik ds. rekrutacji, członek Centralnej Komisji Rekrutacyjnej UR (2019)
 • Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania – przewodnicząca (w latach 2008-2016)
 • Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania – członek (w kadencji 2016-2019)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. oceny pracowników od 2014 do 2019
 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgra Mariusza Pyry (promotor Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz) (2017-2019)
 • Recenzent artykułów naukowych w czasopiśmie „Studia i Materiały
 • Sekretarz czasopisma naukowego ,,Przedsiębiorstwo i region” nr 1/2009
 • Wydziałowy Koordynator ds. ECTS i Programu Most (do 2019)
 • Członek Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego/ Oddział w Rzeszowie
 • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska  i Zasobów Naturalnych
 • Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego cyklicznej konferencji Podkarpackie Forum Audytu (od 2017 – V edycja)
 • Wykładowca i Członek Komisji Konkursowej Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista” Leżajsk (2014-2015) - prowadzenie wykładów dla uczestników z zakresu sektora małych i średnich przedsiębiorstw, autorstwo pytań do części konkursowej.
 • Prowadzenie zajęć w ramach MUR wykładu „Kim chcę zostać? Przedsiębiorca i przedsiębiorczość jako opcja kariery zawodowej” – październik 2013
 • Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów, poprzez uczestnictwo w Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS (Bardzo Odpowiedzialny Start w Samodzielność) w ramach ogólnopolskiego projektu promującego przedsiębiorczość wśród osób studiujących (26-30.03.2012 r.; 11-16.03. 2013 r., Uniwersytet Rzeszowski) - prowadzenie warsztatów „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?
 • Opracowanie programu i uruchomienie dwóch edycji studiów podyplomowych ,,Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli” na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. ( listopad 2014-luty 2016; listopad 2015- styczeń 2017)
 • Współautor i kierownik studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny” od listopad 2016 – obecnie realizowana jest IV edycja (we współpracy z PIKW w Warszawie)
 • Organizator i kierownik studiów podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa” Edycja I 2017/2018; II edycja 2018/2019 (we współpracy z ZUS/O w Rzeszowie)
 • Organizator i kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie w administracji publicznej – studia menedżerskie” I edycja 2018/2019 (we współpracy z IAS w Rzeszowie)
 • Członek komitetu organizacyjnego 5 konferencji organizowanych przez KEiZ nt. Przedsiębiorstwo i Region oraz 2 międzynarodowych organizowanych przez Wydział Ekonomii UR we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XX Jubileuszowy Kongres pt. „Agrobiznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym” 4-6 września 2013, Rzeszów, UR oraz VIII Międzynarodowa Konferencja ASECU pt. „Czynniki rozwoju regionalnego w kontekście procesu globalizacji, Determinants of region Development in the Context of the Globalization Process,17-18.05.2012
 • Współautor i kierownik studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny” od listopada 2016 - obecnie realizowana jest V edycja (we współpracy z PIKW w Warszawie)
 • Współorganizator i kierownik studiów podyplomowych „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne” Edycja I 2019/2020; (we współpracy z KRS w Warszawie)

 Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Instytut Badań Regionalnych NAN Ukrainy we Lwowie – staż naukowy wrzesień 2009
 • Lwowski Instytut Gospodarki i Turystyki  –  wizyta studyjna, czerwiec 2011
 • Szent Istvan University Gödöllő, Węgry- Wyjazd Erazmus, 24-28.03. 2014
 • Uniwersytet Humbolta, Niemcy- wizyta studyjna, 26.05.28.05.2014
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu – staż dydaktyczny, 19-24.10.2015
 • Niemcy – Bawaria – wizyta studyjna, 21-24.06. 2018

Ukończone kursy i szkolenia

 • Szkolenie e-learning Uniwersytet Rzeszowski 2019
 • Szkolenie dla Rad Programowych UR 2019
 • Szkolenie Tworzenie programów studiów, UR 2018
 • Studia podyplomowe ,,Zarządzanie finansami uczelni”, WSIiZ w Rzeszowie, 2014
 • Szkolenie ,, Sniffer Dog- Animator innowacji” RARR,2014.
 • Szkolenie ,,Metodyka zdalnego nauczania z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle”, PWSZ w Tarnobrzegu, 2013.
 • Studia podyplomowe ,,Menedżer innowacji i transferu wiedzy”, WSEiI w Lublinie, 2013.
 • Szkolenie ,,Aktywne metody nauczania pracy z grupą” w ramach projektu ,,Rozwój  Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”, 2013.
 • Szkolenie ,,Zastosowanie metod statystycznych w  procesie dydaktycznym” w ramach projektu ,,Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”, 2013.
 • Szkolenie ,,Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów kształcenia i programów zajęć” w ramach  Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, 2012.
 • Studia podyplomowe ,,Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami na cele rozwojowe  uczelni wyższej”, WSIiZ , Rzeszów, 2011
 • Szkolenie z zakresu  ,,Obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowań specjalistycznych” w ramach projektu ,,Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim”, 2010.
 • EDU360 - Międzynarodowe Forum Innowacyjnej Edukacji – 2020.

Wybrane publikacje

 • Kaliszczak L., Rabiej E., (2021), Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a COVID-19 – interwencjonizm państwowy w warunkach pandemii, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 5 (63), 191-202; ISSN 2082-1212

 • Kaliszczak L., Rabiej E., (2021), Innowacyjność regionów w Polsce – stan i uwarunkowania, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 68.

 • Kaliszczak L., Pawłowska-Mielech J., (2021), Zmiany funkcjonowania małych przedsiębiorstw w Polsce w warunkach pandemii Covid 19, rozdział w monografii, w: Przedsiębiorczość w dobie kryzysu Covid-19. Lekcja na przyszłość; red. M. Grzebyk, A. Barwińska-Małajowicz 

 • Kaliszczak L., Sieradzka K. (2020).  Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów wobec współczesnych wyzwań rozwojowych,   Przedsiębiorczość – Edukacja 16(2), s. 235-248,  DOI: 10.24917/20833296.162

 • Kaliszczak L., Pawłowska-Mielech J. (2020). Warunki implementacji informacji i wiedzy w procesie budowania przewagi konkurencyjnej gospodarki i przedsiębiorstw. W:   A. Szewc-Rogalska (red. nauk.), Informacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki. Wyzwania i perspektywy (s. 44-56). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 • Barwińska-Małajowicz A., Żegleń P, Kaliszczak L., (2020), Kapitał przedsiębiorczości ludzi młodych – aspekty teoretyczne i praktyczne (ss. 121); Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-847-3

 • Kaliszczak L., Pawłowska-Mielech J. (2019). Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne jako determinanta rozwoju MSP; Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. nr 58, 129-140.
 • Sieradzka K., Kaliszczak L., (2018). Sources of knowledge and networking as conditions for development of innovative undertakings in Poland, Central European Review of Economics & Finance  Vol 28, No 6(2018), pp.39-48, ISSN 2082-8500, e-ISSN 2083-4314.
 • Kaliszczak L., Sieradzka K., (2018). Zachowania przedsiębiorcze – współczesne wyzwania, Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, s. 190, ISBN 978-83-62805-98-3.
 • Kaliszczak L., (2018). Przedsiębiorczość jako podstawa rozwoju gospodarki – uwarunkowania dla Polski i Ukrainy, [w:] Inclusive Development Innovations Generation: the National, Regional and International Aspects, Uniwersytet Techniczny w Zaporożu, Zaporoże /Ukraina/, pp. 298-299, ISBN: ISBN 978-617-529-203-7.
 • Kaliszczak L., (2017). Wpływ Centralnego Okręgu Przemysłowego na rozwój powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg w kontekście przeobrażeń rynku pracy, [w:] Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnych rynków pracy Podkarpacia, red. nauk. Anna Barwińska-Małajowicz, Bogusław Ślusarczyk, Rzeszów, 93-103, ISBN 978-83-941709-5-0.
 • Kaliszczak L., Kozioł K., (2017). Determinants of the development of start-up undertakings in the context of economic security of Polish economy (Uwarunkowania rozwoju przedsięwzięć start-upowych w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego polskiej gospodarki), Przegląd Nauk o Obronności, nr 4, pp. 123-136.
 • Kaliszczak L, (2016). Uwarunkowania kreatywności i innowacyjności w działalności marketingowej organizacji, [w:] Współczesne problemy zarządzania. Marketing w organizacji. (red) E. Wolanin-Jarosz, K. Rejman, Zeszyty Naukowe PWSTE w Jarosławiu, nr 8, 19-29,  ISNN: 2300-5157, ISBN: 978-83-65823-02-1.
 • Jaremczuk K., Kaliszczak L., (2016). Podmiotowość pracownika w procesie doskonalenia koncepcji zarządzania, [w:] Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, pod redakcją naukową M. Lisińskiego i B. Ziębickiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 109-116. ISBN 978-83-65173-45-4.
 • Kaliszczak L., (2016). Przesłanki rozwoju i wspierania przedsiębiorczości w powiecie tarnobrzeskim wobec problemów rynku pracy w latach 2010-2015, [w:] Gospodarka i rynek pracy w Tarnobrzeskiem w latach 1867 – 2016, red. nauk. T. Huńka, S. Lis, P. Maciaszczyk, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, 242-256; ISBN 978-83-89639-44-8, stron 389.
 • Maciaszczyk P., Kaliszczak L., Szulich P. (red. nauk.), (2015). Gospodarka i przedsiębiorstwo w warunkach współczesnych przeobrażeń, PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, ss. 182; ISBN 978-83-89639-24-0.
 • Maciaszczyk P., Kaliszczak L., Szulich P. (red. nauk.), (2015). Biznes i społeczeństwo – finansowe i marketingowe warunki funkcjonowania organizacji, PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, ss. 150; ISBN 978-83-89639-29-5.
 • Kaliszczak L., (2015). Kierunki proekologicznych przekształceń obszarów poprzemysłowych oraz ich społeczne uwarunkowania – studium subregionu tarnobrzeskiego, [w:] Gospodarka i przedsiębiorstwo w warunkach współczesnych przeobrażeń, P. Maciaszczyk, L. Kaliszczak, P. Szulich (red. nauk.), PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, s. 155-174; ISBN 978-83-89639-24-0.
 • Kaliszczak L., (2015). Kształtowanie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości lokalnej – wybrane aspekty [w:] Przedsiębiorczość – perspektywą zmian, K. Jaremczuk (red. nauk.), WSPiA w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów, 276-288; ISBN 978-83-63666-99-6.
 • Ślusarz G., Kaliszczak L., (2015). Przedsiębiorczość lokalna i jej uwarunkowania, Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 61, nr 4, red. nauk. S. Jankiewicz, Poznań, 57-72; ISSN 1426-9724.
 • Kaliszczak L. i współ., (2015). Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw – monografia, CeDeWu.PL Warszawa, wyd. pierwsze, s. 165; ISBN 978-83-7556-774-8.
 • Jaremczuk K., Kaliszczak L., (2015). Conditions for creativity in an organization, Journal of Positive Management, Vol. 6, Number 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 42-55; ISSN 2083-103X.
 • Kaliszczak L.,(2014). The Development of a Favorable Climate for Entrepreneurship at the Local Level, chapter 5, [in:] Shaping Local Business Communities; The International Conference “Entrepreneurial Cities” Proceedings, edited by I. Koładkiewicz, J. Cieślik, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014, pp. 83 – 96.
 • Kaliszczak L., Karbowiak K., (2013). Innovativeness as a foundation for competition among enterprises (on the basis of agritourism farms),  [in:] Determinants and sources of development of enterprises in the region, pod red. Fedan R., Szara K., Wyd. UR. Rzeszów 2013, pp. 200 – 214.
 • Kaliszczak L, Pawłowska – Mielech J., (2013). Wspieranie przedsiębiorczości  na poziomie lokalnym – wybrane aspekty, Roczniki Naukowe (red. Klepacki B), SERiA, Zeszyt 6, tom 15, 118-123.
 • Kaliszczak L., (2013). Kreatywność i innowacyjność w kształtowaniu wartości rynkowej oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw [w:] Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów,   Przedsiębiorstwo i Region 5/2013, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 77-87.
 • Kaliszczak L., (2012). Przywództwo w procesie kształtowania kreatywności i innowacyjności w organizacji wobec imperatywu przedsiębiorczości, [w:] Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, P. Wachowiak (red.), Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, 85-94.
 • Jaremczuk K., Kaliszczak L., (2012). The indications of subjectivity of an employee in the changing organisation, [w:] Human and work in a changing organisation. Managenent oriented on the employee interests, edited by M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 224, pp. 65-71.
 • Kaliszczak L., (2012). Przesłanki i przejawy kształtowania klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, Prace Naukowe nr 246, pod red. J. Sokołowskiego, M. Sosnowskiego, A. Żabińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 150-159.
 • Kaliszczak L., (2012). Warunki stymulowania twórczości, innowacyjności i przedsiębiorczości – wyzwania wobec przywódców współczesnych przedsiębiorstw, "Management", red. J. Stankiewicz, CD-ROM, 367-378.
 • Kaliszczak L., (2011) Schumpeterowska teoria przedsiębiorczości i jej współczesne implikacje, Nauki o zarządzaniu. Management Science, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 216, 8.2011,Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 345-355.
 • Filip P., Grzebyk M., Kaliszczak L., (2010). Development of small and medium enterprises in Poland in comparison with European Union member states; Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria Monografie I Opracowania nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 189.