Dr Jolanta Zawora

 • telefon: (17) 872-16-79
 • E-mail: jzawora@ur.edu.pl
 • Adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 102

Stanowisko

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Metody oceny projektów gospodarczych
 • Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Ekonomika usług publicznych
 • Metody planowania przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Restrukturyzacja finansowa organizacji
 • Seminarium magisterskie
 • Planowanie budżetowe

Zakres badań naukowych

 • Możliwości finansowania działalności rozwojowej przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Uwarunkowania kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
 • Stan finansów samorządowych a rozwój lokalny i regionalny

Granty i projekty badawcze

 • Uwarunkowania efektywnego zarządzania deficytem budżetowym i zadłużeniem w jednostkach samorządu terytorialnego (Nr projektu: DN/GrU/EK/2/2013).

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Członek Komisji Wyborczej na Wydziale Ekonomii
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej „Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej”

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Staż naukowo-badawczy, Uniwersytet Lwowski im. I. Franka we Lwowie, 2016, Ukraina

Ukończone kursy i szkolenia

 • Szkolenie: „Kompetencje dydaktyczne i informatyczne kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie kształcenia na odległość”, Rzeszów 2019.
 • Szkolenie z zakresu projektowania, tworzenia i publikowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie e-learningowej, Rzeszów 2017.
 • Szkolenie: ,,Aktywne metody nauczania pracy z grupą” w ramach projektu pt. Rozwój  Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu, Rzeszów 2013.
 • Szkolenie: ,,Zastosowanie metod statystycznych w  procesie dydaktycznym” w ramach projektu pt. Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu, Rzeszów 2013.
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów ekonomicznych, Studium Pedagogiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Kurs: „Samodzielny księgowy”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Rzeszowie.

Wybrane publikacje

Monografie:

 • Kata Ryszard, Czudec Adam, Zając Dariusz, Zawora Jolanta, Gospodarka finansowa jednostek Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2022, ISBN : 978-83-7996-990-6, ss. 189.

 • Kogut-Jaworska M., Zawora J. (2020). Działalność inwestycyjna województw samorządowych w Polsce, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, ss. 167.
 • Łukomska-Szarek J., Zawora J., Kawecki M. (2018). Metody analityczne w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Częstochowa, ss. 115.
 • Zawora J., Kogut-Jaworska M., Jachowicz A. (2017). Działalność inwestycyjna gmin w Polsce, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, ss. 124. 
 • Zawora J. (2008). Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 228.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • Zawora, J., Kowalska, I. (2021). Bilans wdrożenia ZIT w Polsce − nowego instrumentu finansowania polityki spójności UE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83 (3), 235-252. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.16

 • Zawora J. (2020). Determinants of investment expenditure of local government (voivodeships). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 64(7), 154-167.

 • Kogut-Jaworska M., Zawora J. (2020). Integrated Territorial Investments as An Instrument for The Development of Polish Functional Areas, 35th  International Business Information Management Association Conference  (IBIMA), Seville, Spain, 3820-3831.

 • Zawora, J. (2020). Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w  realizacji inwestycji samorządowych. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 16(1), 369–380.

 • Zawora J. (2019). Finansowanie kultury przez samorząd terytorialny w Polsce, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kijów, 28-34.
 • Zawora J., Zawora P. (2019). Determinanty finansowe realizacji inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2013-2018, Finanse Komunalne, nr 11-12, 7-17.
 • Zawora J. (2019). Ocena sytuacji finansowej gmin Polski Wschodniej na tle kraju, Finanse Komunalne, nr 5, 7-21.
 • Kogut-Jaworska M., Jachowicz A., Zawora J. (2018). Financing of municipal investment within sustainable development framework, European Journal of Service Management, Vol. 28/2, nr 4, pp. 207-2014.
 • Jachowicz A., Kogut-Jaworska M., Zawora J. (2018). Investment activity of the territorial self-government in Poland, European Journal of Service Management, Vol. 27, nr3, t. 1, pp. 99-107.
 • Zawora J. (2018). Potencjał dochodowy a wydatki inwestycyjne gmin Polski Wschodniej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 56, 224-235. 
 • Zawora J. (2018). Regionalne zróżnicowanie samorządowych wydatków na kulturę  [w:] Kulturotwórcza rola samorządów terytorialnych, red. Z. Lenart, M. Menz, Oficyna Wydawnicza VERBUM, Warszawa, 215-228. 
 • Zawora J. (2018). Synthetic Assessment of Financial Situation of Local Governments in Podkarpackie Voivodeship Compared with other Polish Provinces, Lex localis - Journal of Local Self-Government,  Vol 16 No 2, pp. 311-335. 
 • Zawora J., Zawora P. (2017). Możliwości finansowania działalności inwestycyjnej przez gminy województwa podkarpackiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 4 (129), 279–292. 
 • Zawora J. (2017). Zakres i kierunki wydatków inwestycyjnych gmin w Polsce, Przedsiębiorstwo i Finanse, nr 1, 129-140. 
 • Zawora J. (2016). Ekonomiczno-finansowe instrumenty gospodarczego rozwoju lokalnego, Przedsiębiorstwo i Region, nr 8, 76-87.
 • Zawora J. (2016). Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa podkarpackiego, Finanse Komunalne, nr 7-8,  59-71.
 • Zawora J. (2016). The financial situation of municipalities in Poland [w:] Economic and legal challenge 2016, Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju (NANR), Lwów,  pp. 151-157.
 • Zawora J. (2016). Działalność gminy w Niemczech i Polsce – uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 439, 393-404.
 • Zawora J. (2016). Sytuacja dochodowa polskich gmin i ich możliwości inwestycyjne [w:] Koncepcje zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, red. R. Kucęba, R. Olejnik, K. Smoląg, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 103-114.
 • Zawora J., Zawora P. (2015). Realizacja inwestycji samorządowych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, Przedsiębiorstwo i Region, nr 7, 123-133.
 • Zawora J. (2015). Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządowymi, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, nr 3 (4), 33-46.
 • Zawora P., Zawora J. (2015). Instytucjonalne wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 44 (4), 420-432.
 • Zawora J. (2015). Finansowanie działalności rozwojowej przez samorządy lokalne w Polsce, Turystyka i Rozwój Regionalny, nr 3, 169-179.
 • Zawora J. (2015). Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 392, 164-172.
 • Zawora J. (2015). Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, nr 1-2, 43-54.