Dr hab. Mariola Grzebyk, prof UR

 • Telefon: (17) 872-16-77
 • E-mail: mgrzebyk@ur.edu.pl; mgrzebyk@op.pl
 • Adres: ul. M Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 104

Stanowisko

Profesor nadzwyczajny

Prowadzone zajęcia

 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i audyt w przedsiębiorstwie
 • Analiza instytucjonalna
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • The organization and management of international business
 • Seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Zarządzanie publiczne
 • Sprawność zarządzania w samorządzie terytorialnym
 • Uwarunkowania rozwoju gmin w województwie podkarpackim

Granty i projekty badawcze

 • Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja.  Projekt badawczy pt. Model approaches to increase performance and competitiveness in the European area in the context of sustainable development, VEGA c. 1/0279/19, na lata 2019-2021. Charakter udziału: członek zespołu strony polskiej. 
 • Udział w grancie z funduszy wyszehradzkich (Uniwersytet w Tbilisi, Gruzja, Association of Young Economists of Giorgia) nt. Sharing experience of V4 countries for Georgia and Ukraine, nr 21470096. Okres realizacji: 03.02.2015-31.01.2016. Charakter udziału: członek zespołu po stronie polskiej. 
 • Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy nt. Narzędzia doskonalenia administracji publicznej na przykładzie wybranych jednostek terytorialnych województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego – analiza porównawcza, na podstawie umowy między Uniwersytetem Rzeszowskim a Państwową Akademią Finansów we Lwowie, 2014-2015, nr 01-13/32. Okres realizacji: 30.09.2014-31.03.2015. Charakter udziału: kierownik.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (University of Economics in Bratislava, Faculty of Businesss Economics in Kosice). Projekt badawczy pt. Vplyv vyuzivania nastrojov Business Intelligence na vykonnost podnikov, VEGA c. 1/0562/14, na lata 2014-2015. Charakter udziału: członek zespołu strony polskiej. 

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Recenzent artykułów naukowych w czasopismach (m.in.): Knowledge and Performance Management, Forum Scientiae Oeconomia, Technological and Economic Development of Economy, Oeconomia Copernicana, Modern Management Review, Earth and Environmental Science, Problems of Economics and Law, Journal of International Relations and Development, Economic Spectrum.
 • Opiekun naukowy sekcji „Innowacje w zarządzaniu” działającej w ramach Koła Naukowego Liderzy Biznesu od 2015.
 • Członek Instytutowej Komisji ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą.
 • Członek Zespołu d/s Jakości Kształcenia .
 • Ekspert w obszarach: Ekonomii i Organizacji i zarządzania. Baza ekspertów została utworzona przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR w ramach projektu: „Innowacyjny Uniwersytet Rzeszowski”, program MNiSW „Kreator innowacyjności-wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” na podstawie umowy nr 13/PMKI/U/11-11.09/2010 z dnia 27.10.2010
 • Opiekun studentów z zagranicy na wymianie z zagranicą w ramach programu LLP Erasmus  i krajów stowarzyszonych
 • Uczestnik warsztatów metodycznych dotyczących przygotowania sylabusów dla przedmiotów prowadzonych w języku angielskim, z udziałem ekspertów z zagranicznych uczelni „ Development of the didactic potential of Rzeszow University on a European level”, 2012

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Program Erasmus+: Szent Istvan University w Godollo, 2019, Węgry; Uniwersytet of Bologna, 2017, Włochy; Techniczny Uniwersytet w Koszycach - TUKE, 2014; Sakarya University, 2011, Turcja; University of Presov, 2012, Słowacja; School of Business in Huesca, 2010, Hiszpania
 • Staż naukowo-dydaktyczny, Jinan University w Guangzhou, 2019, China
 • Staż naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet im. I.Franka we Lwowie, 2017, Ukraina
 • Wizyta studyjna: University of Melbourne, (Melbourne Graduate School of Education), 2014, Australia
 • Staż naukowowo-dydaktyczny: Ohio State University, 2011, USA

Ukończone kursy i szkolenia

 • Staffordshire University (Stoke on Trent), training and job shadowing, Wielka Brytania 2018.
 • Kurs statystyki z wykorzystaniem programów komputerowych nt. Umiejętności analizy statystycznej, UR, Rzeszów 2017.
 • Kursy języka angielskiego – poziom zaawansowany, Rzeszów 2015, 2016.
 • Szkolenie na eksperta pt. Ocena projektów-wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, na platformie oceniającej projekty EFS, certyfikat nr d7cbcf42e1eca80a8888d70425320e98, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2015.
 • Szkolenie na eksperta pt. Kwalifikowalność wydatków na platformie oceniającej projekty EFS, certyfikat nr 360fc862e82599d462687d0a31996c6d, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2015.
 • Szkolenie pt. Komercjalizacja wiedzy oraz ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, projekt: POKL.08.02.01-18-011/13, Rzeszów 2015.
 • Szkolenie pt. Zaawansowane narzędzia pakietu biurowego w podnoszeniu wydajności pracy badacza realizowane w ramach projektu pt. UR - nowoczesność i przyszłość regionu, Rzeszów 2014.
 • Szkolenie „Technologie informatyczne” w ramach projektu pt. Nauka idzie w praktykę, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, nr certyfikatu: 469/2014, Rzeszów 2014.
 • Szkolenie pt. Zastosowanie metod statystycznych w procesie dydaktycznym, w ramach projektu pt. Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu, Rzeszów 2013.

Wybrane publikacje

 • Stec Małgorzata, Grzebyk Mariola,  Statistical Analysis of the Level of Development of Renewable Energy Sources in the Countries of the European Union, "Energies",  Volume: 15, Issue: 21, 2022, s. 1-18, ISSN 1996-1073, https://doi.org/10.3390/en15218278.

 • Grzebyk Mariola, Stec Małgorzata, Hejdukova Pavlina,  FINANCIAL SITUATION AND SUSTAINABLE  DEVELOPMENT OF TERRITORIAL UNITS –  A COMPARATIVE ANALYSIS OF POLISH  VOIVODESHIPS, „Humanities and Social Sciences”, Volume 29, No 3,  2022, p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918, s. 49-73, DOI: https://doi.org/10.7862/rz.2022.hss.18.

 • Grzebyk M., Pierścieniak A. (2021). Assessing activities of local administrations from the perspective of the social participation of inhabitants of cities with poviat status in Podkarpackie province in Poland, Humanities and  Social Science, vol.XXVI (28), no 1, s.15-31

 • Grzebyk M., Pierścieniak A., Stec M. (2021). Assessment of management efficiency in local administrative offices: case study Poland, Lex Localis, vo.19(2), s. 329-351. DOI: https://doi.org/10.4335/19.2.329-351(2021)

 • Pierścieniak A., Grzebyk M. (2020). Searching key macro-factors for cooperation in cross-border tourism: Institutional Matrix vs. PEST concept, European Research Studies Journal, vol. XXIII, Issue 3, s. 249-259.

 • Grzebyk M. (2020). Doskonalenie potencjału instytucjonalnego w jednostkach publicznych na przykładzie urzędów gmin miejskich województwa podkarpackiego, Studia z Polityki Publicznej, nr 3(27), s. 83-98.

 • Kiselakova, D., Stec, M., Grzebyk, M., Sofrankova, B. (2020). A multidimensional evaluation of the sustainable development of European Union countries – an empirical study. Journal of Competitiveness, 12(4), 56-73.

 •  Grzebyk M., Sołtysiak M., Stec M., Zając D. (2020). Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki finansowej samorządu lokalnego (przykład województwa podkarpackiego), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 179.

 • Grzebyk M., Łazarz A. (2019). Partycypacja jako element aktywności mieszkańców i funkcjonowania administracji lokalnej, w: Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach, pod red. Izabeli Krawczyk-Sokołowskiej, wyd. Politechniki Częstochowskiej, s. 11-21.

 • Grzebyk M., Miś T., Stec M., Zając D. (2019). Skala, kierunki i dynamika zmian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich wschodniej Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Bogucki, Poznań, ss. 233.
 • Grzebyk M., Pierścieniak A., Pytko P.  (2019). Administracja lokalna w procesie partycypacji społecznej (na przykładzie miast grodzkich w województwa podkarpackiego), Studia z Polityki Publicznej, 3 (23), 39-60.
 • Voznyak H.V., Yehorycheve S.B., Grzebyk M., Pelekhatyy A.O. (2019). Budgetary control at the local level under financial decentralization in Ukraine, Financial and credit activity: problems of theory and practice, pp. 328-339. 
 • Pierścieniak A., Grzebyk M., Mizla M. (2018). Local government management: a view from institutional economics, wyd. URZ, Seria: Monografie i Opracowania nr 22, Rzeszów, pp. 156.
 • Kiseľáková D., Grzebyk M., Šoltésová J., Šoltés M.,  Bertová D. (2018). Development of International and Regional Cooperation with Focus on Crisis Financial Management in Public Sector, International  Business Information Management Conference (31st IBIMA) Milan, Italy, pp. 3820-3831.
 • Pierścieniak A., Puchalska K., Grzebyk M.. (2018). Characteristics of Factors Determining International Cooperation Between Poland-Ukraine in Tourism area-Polish Perspective, Regional Economy, №2(88), Lviv, pp.111-119.
 • Grzebyk M., Pierścieniak A., Ohimor J. (2018). Professional burnout of employees in local public administration – knowledge, causes and prevention, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Seria: Zarządzanie, nr 32, pp. 23-37.
 • Grzebyk M., Mika T. (2018). Factors determining motivation for work of local government administration employees. Results of empirical research, Economic Spectrum, no 2, pp. 32-43.
 • Grzebyk M. (2017). Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny, wyd. URZ, Rzeszów, ss. 206.
 • Grzebyk M. (2017). Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa podkarpackiego w latach 2005-2014 [w:] Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych, pod red. T. Kudłacza, P. Branki, Studia KPZK PAN, Tom CLXXIV, 457-467.
 • Stec M., Grzebyk M. (2017). Systemy informacji przestrzennej w administracji publicznej -ocena realizacji zadań ustawowych, Modern Management Review, vol. XXII, no 24(4), 135-158.
 • Pierścieniak A., Grzebyk M. (2016). Etyka i zapobieganie korupcji w administracji lokalnej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6 (797), 22-30.
 • Stec M., Grzebyk M. (2016). The implementation of the Strategy Europe 2020 objectives in European Union countries: the concept analysis and statistical evaluation, Quality and Quantity. International Journal of Methodology, 52(1), pp. 119-133. DOI: 10.1007/s11135-016-0454-7.
 • Grzebyk M. (2016). Cooperation between local government units - research based on communities in Podkarpackie province, Economic Spectrum, 11(2), pp. 5-10.
 • Grzebyk M., Stec M. (2016). Statystyczna ocena poziomu rozwoju jednostek terytorialnych szczebla lokalnego województwa podkarpackiego w latach 2005-2013, Modern Management Review, Vol. XXI, 23(3), 71-88.
 • Grzebyk M., Stec M. (2015). Sustainable development in EU countries: concept and rating of levels of development, Sustainable Development, 23(2), pp. 110-123; DOI: 10.1002/sd.1577
 • Klatt M., Filip P., Grzebyk M. (2015). Understanding youth transition system in Poland through the analysis of partnerships between vocational upper secondary schools and industry, Journal of Youth Studies, pp. 1186-1203. DOI:10.1080/13676261.2015.1020938
 •  Grzebyk M. (2015). Headline indicators of sustainable development in European Union countries-analysis in the year 2005-2012, Economic Spectrum, pp. 12-19.
 •  Grzebyk M. (2015). Investments in human resources in self-government administrations, Regional Economy, no 1, pp. 152-156.
 •  Pierścieniak A., Grzebyk M. (2015). Rozwiązania administracyjne w urzędzie gminy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5, 58 – 67.
 •  Grzebyk M., Pierścieniak A. (2015). Zarządzanie kadrami administracji a jakość usług publicznych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6, 52-63.
 • Pierścieniak A., Grzebyk M. (2015). Przygotowanie instytucjonalne urzędów gmin z Podkarpacia do realizacji strategii w latach 2014-2020, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVI, zeszyt 6, część I, 301-314.
 • Grzebyk M., Pierścieniak A. (2015). Analiza instytucjonalna w urzędach gmin Podkarpacia-metodyka oceny potencjalnej sprawności instytucjonalnej urzędu gminy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9 (788), 40-49.
 • Grzebyk M., Stec M. (2014). Social and economic development of Ukraine in comparison to European Union Member States: statistical evaluation, Economic Annals XXI, no 5-6, pp. 17-21.
 • Grzebyk M., Musial-Malago M. (2014). Management of communities in Poland and their financial independence, Economic Annals XXI, 7-8 (1), pp. 103-107.
 • Pierścieniak A., Grzebyk M. (2014). Wymiary zarządzania współczesną instytucją publiczną, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10(777), 47-55.
 • Filip P., Grzebyk M. (2014). Zarządzanie i organizacja pracy, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 152.
 • Filip P., Grzebyk M., Smoleń M. (2014). Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss.128. 
 • Filip P., Grzebyk M., Nesterowicz R., Sowa B. (2014). Rachunkowość przedsiębiorstw. Podejmowani i finansowanie działalności gospodarczej. Ewidencja. Sprawozdawczość, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 314.
 • Grzebyk M., Pierścieniak A., Filip P. (2014). Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji…. w kierunku poprawy efektywności pracy, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 205.
 • Stec M., Filip P., Grzebyk M., Pierścieniak A. (2014). Socio-economic development in EU member states – concept and classification, Engineering Economics, 25(5),  pp. 504-512, DOI:10.5755/j01.ee.25.5.6413