Dr hab. inż. Katarzyna Szara, prof. UR

 • e-mail: kszara@ur.edu.pl
 • Adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35 – 601 Rzeszów, pokój  - 108

Stanowisko

profesor nadzwyczajny

Prowadzone zajęcia

 • Metody oceny projektów gospodarczych
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
 • Gry decyzyjne
 • Projekty unijne
 • Ocena projektów publicznych
 • Metody i techniki menedżerskie
 • Techniki menedżerskie w sektorze publicznym 
 • Seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Zarządzanie projektami gospodarczymi
 • Przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Kapitał kreatywny w rozwoju lokalnym

Granty i projekty badawcze

 • Projekt badawczy pt. Zakres i formy współdziałania organizacji (2010 - 2011).
 • Członek zespołu realizującego warsztaty w ramach projektu “Policy-Science Interactions: connecting science and policy through innovative knowledge brokering”(PSI-CONNECT no. 226915) realized in 2009-2012 under the EU 7th Framework Programme (EU FP7).

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • West University of Timisoara w Rumunii (17-21.05.2010).
 • Nankai Uniwersity w Chinach (27.09-10.10.2011).
 • University of Huddersfield i University of Brighton w Wielkiej Brytanii (17.11.-30.11.2012 ).
 • staż na Uniwersytecie Jagiellońskim (5.05.2014 do 16.05.2014).

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek Komisji ds. Promocji na Wydziale Ekonomii od 2016 roku
 • Konsultant merytoryczny wniosków finansowanych ze środków unijnych
 • Koordynator zadania studia podyplomowe w projekcie ,,Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”
 • Koordynator ds. monitoringu w projekcie ,,Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim”
 • Członek rady Instytutu Ekonomii i Finansów, od 2020,

Ukończone kursy i szkolenia z zakresu

 • Pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania projektami, finansowania inwestycji z projektów unijnych, monitoringu, uczestnictwo w szkole trenerów zarządzania

Wybrane publikacje

 • Szara K., Frejtag – Mika E., (2021) Wpływ ograniczeń epidemiologicznych COVID-19 na działalność instytucji kultury w Polsce [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 65 (1/2021)Social Inequalities and Economic Growth, no. 65 (1/2021), s. 212-223, DOI: 10.15584/nsawg.2021.1.12 ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780

 • Szara K., Mazurkiewicz A., (2021) Economic and Social Consequences of The Impact of The COVID-19 Pandemic on The Activities of The Cultural Sector: A Case Study For Poland [W:] 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), "Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic", 30-31 May 2021 Cordoba, Spain: Proceedings / editor Khalid S. Soliman
  ISBN: 978-0-9998551-64,

 • Mazurkiewicz A., Szara K., (2021) The Potential for The Development of a Creative City (A Case Study for The City of Rzeszów, Poland) [W:] 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), "Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic", 30-31 May 2021 Cordoba, Spain : Proceedings / editor Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9998551-6-4,

 • Szara K., (2021) Gry w procesie decyzyjnym. Wybrane problemy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 1- 137, ISBN 978-83-7986-392-1

 • Szara K., Ślusarczyk B., (2020). Capacities for the Development of Creative Capital in Lithuanian Counties, European Review, Vol. 28, No. 4, pp. 678–692, doi:10.1017/S1062798720000137

 • Szara K., (2020) Behaviours towards creativity of SMEs employees, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, ISSN 1506-2635, e-ISSN 2658-1817, 2020, 45(1), 121-133 DOI: 10.25944/znmwse.2020.01.121133

 • Szara K. (2020) Cooperation of Enterprises as a Stimulus for the Development of Creative Capital, Zeszyty Naukowe UEK, 2020, 2 (986):25-42, ISSN 1898-6447, e-ISSN 2545-3238, https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0986.0202

 • Szara K. (2019). Technology as a stimulus for the development of creative capital at the local level on the example of municipalities of the Podkarpackie Voivodeship. Economics and Law, Volume 18 Issue 4, 2019, pp. 499 – 514, ISSN 1898-2255, doi:10.12775/EiP.2019.033.
 • Szara K. (2019). Uneven Distribution Possibilities of Creative Capital Development in Rural Aareas Cooperation of enterprises as a stimulus for the development of creative capital (Case Study of Podkarpackie Communes, Poland), Eastern European Countryside, 25/2019, pp. 165 – 169, ISSN 2300-8717.
 • Szara K., (2019). Kultura w rozwoju sektora kreatywnego, Humanitarian Corpus, Issue 29, 113 – 118, National University of Life and Enviromental Sciences of Ukraine, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im.M.P. Dragomanowa w Kijowie, ISBN 978-966-949-228-9.
 • Szara K., Nizioł S., Zając M., (2019). Budowanie kompetencji szansą dla absolwentów na rynku pracy Podkarpacia [w:] Praca nieopłacona, opłacona, emigracja zagraniczna. Dylematy rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Słowacji, red. Barwińska- Małajowicz A., Ślusarczyk B., CeDEWu Warszawa, 185 – 209.
 • Szara K. (2019). Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2019, ss. 1 – 163, ISBN 978-83-8102-285-9.
 • Szara K. (2019). Produkty przemysłu kreatywnego jako dobra wspólne [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Jednostka jako podmiot ochrony prawnej. red. A. Kołodziejska, A. Korzeniowska – Polak, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XX, z. 3 cz. II, 107 – 118, ISSN 2543-8190 .
 • Szara K. (2019). Technological conditions for building the potential of creative capital in the municipalities of the Podkarpackie Province, Contemporary Issues in Economy. Abstract Book. Ed. A.P. Balcerzak, I. Pietryka, 27- 28 czerwiec 2019, Toruń, 244, ISBN 978-83-65605-10-8, DOI: 10.24136/eep.abs.2019.2.
 • Szara K. (2018). Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1, 46–57. ISSN 0 860 – 6846.
 • Szara K. (2018). Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw. Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, 2, 7–22. ISSN 2084-963X.
 • Szara, K. (2018). Sektor kreatywny a ekonomia doznań. Культурологічний Альманах, 7, 112–119. ISBN 978-966-924-752-0.
 • Szara K. (2018). Atrybut środowiska jako element budowy klimatu dla kapitału kreatywnego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2, 19–30. ISSN 0 860 – 6846.
 • Szara K. (2018). Processive character for the development creative capital in an enterprise, W: A. Nalepka, A. Ujwary – Gil (ed.) Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers’ demands, Volume 17, Nowy Sącz, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, pp. 143 -160. ISBN: 978-83-951082-2-8,  ISSN: 2543-540X .
 • Szara K., Mazurkiewicz A., (2018). The role of human, social and creative capitals in socio-economic devlopment. Proceedings of the 2018 International Scientifi c Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’, No 2, Warsaw, 7–8 June 2018, pp. 273–279, ISBN 978-83-7583-803-9, DOI: 10.22630/ESARE.2018.2.36.
 • Mazurkiewicz A., Szara K., (2018). Creativity as a stymulant of socio-economic development of the Podkarpackie Voivodeship. Proceedings of the 2018 International Scientifi c Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’, No 2, Warsaw, 7–8 June 2018, pp. 287–293, ISBN 978-83-7583-803-9, DOI: 10.22630/ESARE.2018.2.38.
 • Ślusarczyk B., Barwińska-Małajowicz A., Szara K, (2018). Relationship between knowledge based economy and creative economy.  In: Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica. Vol. 1, Economic Theory and Practice 2017 / ed. Martin Bod'a, Banská Bystrica: Belianum. Publishing House of Matej Bel University in Banská Bystrica, 2018, pp. 561-570, ISBN: 978-80-557-1424-0.
 • Szara K., (2018). Determinants of creative capital development at a local level (case study municipalities of Podkarpackie, Poland). Lex Localis – Journal of Local Self Government, 16(3), pp. 529–540.  ISSN 1581-5374 Print/1855-363X O .
 • Szara K., (2018). Priorytety działania jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Nr 56 (4/2018)), 278 – 288, ISSN 1898-5084, DOI: 10.15584/nsawg.2018.4.22.
 • Szara K. (2017). Finansowanie kultury przez jednostki samorządu terytorialnego w gminach Podkarpacia. Finanse Komunalne, 5, 15–27. 
 • Szara K., Majka, A. (2017). Korzyści z wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49, 384–395.
 • Szara K. (2017). Wsparcie realizacji zadań samorządu terytorialnego w ramach funduszy unijnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18, 2, III, 353–369.
 • Szara, K. (2017). Edukacyjny meeting z Wydziałem Ekonomii. Gazeta Uniwersytecka, 9, 40–41.
 • Szara K. (2017). Kreatywność w kategorii potrzeb. Wyzwania Naukowe, Scientific Challenges Social and Humanitarian Challenges, National Academy of Scientific Development (NASD). Lwów, 9, 211–218. 
 • Rzepka, A., Szara, K., Sowa, B., Ślusarczyk, B. (2017). The Role of Human Capital in Enterprises Based on Empirical Research. International Journal of Economic Research, 14(6), pp. 121–128. 
 • Szara, K. (2017). Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wyd. UR. ISBN 978-83-7996-531-1, ss. 1 - 338.
 • Szara K., Kisiel M., (2016). Uwarunkowania bezpieczeństwa społeczno – ekonomicznego jako potrzeby społecznej, Przegląd Geopolityczny, tom 15, 63 – 83 ISSN 2080-8836 (print), 2392-067X (online).
 • Ślusarczyk B., Szara K., (2016). Kapitał kreatywny jako determinanta konkurencji np. przedsiębiorców i klasy kreatywnej, Marketing i Rynek 3, 926 – 937.
 • Szara K., (2016). Możliwości finasowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina. Possibilities of financing investment projects under the Cross – border Programme Poland – Belarus – Ukraine [w:] Scientific Chellenges Economic and Legal Challenges 2016, National Academy of Scientific Development, Lviv, t. 1, 137 – 143.
 • Szara K., (2016). Miejsce kreatywności w procesach innowacyjnych, [w:] Procesy innowacyjne w Polskiej gospodarce – potencjał zmian, red. Francik A., Szczepańska – Woszczyna K., Dado J., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 163 – 175.
 • Ślusarczyk B., Szara K., (2016) .Zależności gospodarki opartej na wiedzy z gospodarką kreatywną [w:] Wiedza – Kapitał ludzki – Gospodarka, red. Brzeziński S., Gajda J., Rzepka A., Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 86 – 103.
 • Szara K., (2016). Rola zespołu projektowego w realizacji projektów transgranicznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, red, Stroińska E., Trippner – Hrabi J., Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII, z. II, cz. II, Łódź – Warszawa, 171 – 185.
 • Szara K., (2015). Collaboration as an element of building creative capital according to opinions expressed by employees of local government units in Podkarpacie, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 4.
 • Szara K., Wójtowicz P., (2015). Możliwości rozwoju sektora kreatywnego na poziomie lokalnym.  Zarzadzanie teoria i praktyka. 14 (4)/2015, 11-18.
 • Szara K., (2015). Uwarunkowania rozwoju w świetle koncepcji „3 T”. STUDIA EKONOMICZNE NR 1 (73), 178 – 187.
 • Szara K., (2015). Innowacyjność i kreatywność jako determinanty rozwoju regionalnego, Turystyka i Rozwój Regionalny, nr 3/2015, SGGW, Warszawa, 143 – 155.
 • Szara K., (2015). Ocena wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia [w:] Przedsiębiorczość i Zarzadzanie. Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku, red. Stopczyński B., Turniak M., Wyd.  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, t. XVI, Z. 4. Cz. I, 203 – 217.
 • Szara K., (2015). Miejsce kapitału kreatywnego w globalnej gospodarce [w:] Economy in conditions of Globalization: problems, trends, perspectives, Materials Digest of the 3d International Scientific and practical Internet-Conference from 23 till 27 of March, 2015, Dnietropietrowsk, 340 – 347.
 • Szara K., (2015). Dylematy współpracy w ramach projektów unijnych [w:] Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, TOM 1, Biała Podlaska, 333-367.
 • Ślusarczyk B., Szara K., (2015). Creative capital as a determinant of competitiveness, Journal on Law, Economy & Management, EEDA, vol 5/2015, no2, pp. 20 – 26, ISSN 2048-4186.
 • Szara K., Ślusarczyk B., Barwińska – Małajowicz A., (2015). Creativity as an determinant of enterprises innovativeness, The second and third Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 2-3/2015) hold at www.webscieconf.com, from 15th- 16th October, 2015, Wyd. Naukowe Silva Rerum, Poznań, pp. 9– 22.