Dr Beata Gierczak-Korzeniowska

 • Telefon: 17 872 17 21
 • E-mail: beatagierczak@ur.edu.pl
 • Adres: Ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 103
 • Profil:

Stanowisko

 • Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Seminarium licencjackie

 • Polityka personalna

 • Metody badań ekonomicznych – projekt badawczy

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Zarządzanie
 • Planowanie budżetowe
 • Zarządzanie i audyt w przedsiębiorstwie
 • Seminarium magisterskie
 • Komunikacja i negocjacje w przedsiębiorstwie

Zakres badań naukowych

 • Benchmarking i benchlearning
 • Gospodarka turystyczna i transport lotniczy
 • Koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
 • Innowacje i przedsiębiorczość w turystyce
 • Rola portów lotniczych w rozwoju regionu, koncepcja Aerotropolis i Airport City
 • Aspekt kulturowy w przedsiębiorstwie

Granty i projekty badawcze

 • Projekt badawczy z programu NAWA nr PPN/BIL/2020/1/00172 pt. „Modele mobilności przestrzennej turystów korzystających z usług wypożyczalni samochodów i taksówek” (2021 r.)
 • Projekt związany z przygotowaniem „Raportu z badań wizerunku turystycznego województwa podkarpackiego w 2021 roku” na zlecenie PROT – członek zespołu badawczego (2021 r.),
 • Projekt dotyczący przygotowania „Raportu z badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim w 2021 roku” na zlecenie PROT – członek zespołu badawczego (2021 r.),
 • Projekt dotyczący opracowania „Metodologii cyklicznych badań wizerunku turystycznego województwa podkarpackiego” na zlecenie PROT – członek zespołu badawczego (2021 r.),
 • Projekt związany z opracowaniem „Metodologii cyklicznych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim” oraz „Raportu z badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim w 2020 roku” na zlecenie PROT, członek zespołu (2020 r.),
 • Projekt współpracy transgranicznej nr PLSK.03.01.00-SK-0083/16-00 pod nazwą „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość”, wspierany  przez program INTERREG  Polska - Słowacja 2014-2020 - wykonawca (opracowanie określonych obszarów badawczych) 2017 r.
 • Projekt badawczy własny nr WWF/PB/10 pt.: „Możliwości wykorzystania BAV w procesie oceny atrakcyjności turystycznej Podkarpacia” (2017 r.),
 • Projekt badawczy własny nr WWF/PB/4/3 pt.: „Benchmarking w procesie doskonalenia jakości i innowacyjności usług turystycznych na przykładzie wybranych hoteli poznańskich” (2016 r.),
 • Projekt „TRANSFERENCIA” nr WND-POKL.08.02.01 - 18-041/14 – uczestnik projektu (2015 r.)
 • Stypendium naukowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Nr projektu: 8.2.2/IV.62/253/11/U/161/12, Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów (2012 r.)

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Recenzent w czasopiśmie „Folia Turistica”,
 • Organizacja Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Turystyka a rozwój regionalny - szanse, wyzwania, perspektywy” w 2017 r. – przewodnicząca komitetu organizacyjnego,
 • Członek wydziałowego zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia na WWF,
 • Pełnienie funkcji opiekuna roku w latach 2014-2019

Zagraniczne stypendia, staże, pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Charles University, Czechy (04.10 - 21.10.2021) – staż naukowy,
 • Istanbul University, Turcja (13.06 -19.06.2021) – wyjazd szkoleniowy,
 • University of Huelva, Hiszpania (13.05 - 17.05.2019) - wyjazd dydaktyczny,
 • Universidade Dos Acores, Portugalia (19.11 - 25.11.2017) - wyjazd szkoleniowy,
 • Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka (02.03.2015 - 31.05.2015) - staż w ramach projektu Transferencia  (projekt współfinansowany przez UE),

Ukończone kursy i szkolenia

 • Egzaminator OKE egzaminu maturalnego z języka polskiego,
 • Egzaminator OKE egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik obsługi turystycznej T.13. T.14.
 • Egzaminator OKE egzaminu zawodowego w zawodzie technik turystyki wiejskiej T.07 i T.08,
 • Studia Podyplomowe w zakresie europeistyki (Uniwersytet Jagielloński – Instytut Europeistyki),
 • Kurs kwalifikacyjny – przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych (Politechnika Krakowska),
 • Szkolenie: Zarządzanie własnością intelektualną, analiza potencjału rynkowego, wybór drogi komercjalizacji,
 • Szkolenie: Innowacyjność i transfer technologii,
 • Kurs z zakresu hotelarstwa i gastronomii: Zarządzanie Hotelami i Usługami Żywieniowymi.

Współpraca z praktyką gospodarczą i instytucjami

 • Współpraca z OKE w Krakowie jako egzaminator,
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia – „Pro Carpathia” – opracowanie opinii o innowacyjności dla sieciowego produktu turystycznego,
 • Współpraca z RARR przy realizacji projektu „Podkarpacka turystyka Najwyższej Klasy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – prowadzenie szkoleń,
 • Współpraca z Karpackim Klastrem Turystycznym i PROT

Publikacje

Monografie:

 • Szpara Krzysztof, Gierczak-Korzeniowska Beata, Stopa Mateusz, Podkarpacki barometr turystyczny 2021/2022, Wydawca: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów, 2022, ISBN: 978-83-63456-77-1, ss. 106.
 • Ślusarz G., Cierpiał-Wolan M., Gierczak-Korzeniowska B., Uchman J., Żegleń  P., (2019), Potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w latach 2014-2018 - ujęcie  regionalne, Wyd. UR, Rzeszów
 • Gierczak-Korzeniowska B., Żegleń P. (2017). Turystyka a rozwój regionalny – szanse, wyzwania, perspektywy, Wyd. UR, Rzeszów,

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • Gierczak-Korzeniowska Beata, Branża wypożyczalni samochodów – nieodkryty segment turystyki, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Volume: 66, Issue: 4, 2022, s. 57-70, ISSN: 2392-0041, DOI: 10.15611/pn.2022.4.04.
 • Szpara Krzysztof, Gierczak‑Korzeniowska Beata, Stopa Mateusz, METHODOLOGICAL CHALLENGES OF REGIONAL RESEARCH ON TOURIST TRAFFIC. A PROPOSAL FOR A SYSTEMIC SOLUTION FOR THE PODKARPACKIE PROVINCE, "Geographia Polonica", Volume 95, Issue 2, 2022, s. 157-180, ISSN 0016-7282 (print) 2300-7362 (online), https://doi.org/10.7163/GPol.0231.
 • Gierczak‑Korzeniowska Beata, Szpara Krzysztof, Stopa Mateusz, Zmiany w ruchu turystycznym w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie województwa podkarpackiego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", 36(2), 2022, s. 159-176, ISSN 2080–1653, https://doi.org./10.24917/20801653.362.10.
 • Gierczak-Korzeniowska Beata, Stopa Mateusz, Szpara Krzysztof, Methodology of Cyclical Research of the Tourist Image of Podkarpackie Province (Poland)—A Proposal of a Solution and Selected Research Results, "Sustainability", Volume 14, Issue 5, 2673, 2022, s. 1-18, ISSN 2071-1050, https://doi.org/10.3390/su14052673.
 • Gierczak-Korzeniowska B., (2021), Inwestycje w infrastrukturze transportu kolejowego i ich wpływ na konkurencyjność regionu – przykład aglomeracji rzeszowskiej, rozdział w „Logistyka i transport – wybrane zagadnienia w świetle badań naukowych i praktyki gospodarczej” pod red. P. Bełch, Wyd. PRz, Rzeszów

 • Gierczak-Korzeniowska B., Szpara K., Stopa M., (2021), Regional tourism during the COVID-19 pandemic - missed and new opportunities for development of the tourist industry,  Turyzm 31(2) 

 • Gierczak-Korzeniowska B., (2021), Branża taksówkarska w dobie pandemii COVID-19,  rozdział w: „Przedsiębiorczość w dobie kryzysu COVID-19. Lekcja na przyszłość” pod red. M. Grzebyk i A. Barwińskiej-Małajowicz, Wyd. SIZ Stowarzyszenie Innowatorów
 • Gierczak-Korzeniowska B., (2020). Cultural conditions in the benchmarking process of tourism enterprises, „Folia Turistica” nr 55,
 • Gierczak-Korzeniowska B., (2020). Tourist and business models in the mobility of customers using car rental services, Geography and Tourism, Vol. 8 No. 2
 • Gierczak-Korzeniowska B., (2020). Dostępność transportowa aglomeracji rzeszowskiej w kontekście realizowanych i planowanych inwestycji w infrastrukturze kolejowej „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” nr 23(5),
 • Gierczak-Korzeniowska B., (2020), Podmiejska Kolej Aglomeracyjna w województwie podkarpackim jako czynnik stymulujący rozwój regionu, „Przegląd Komunikacyjny” nr 2,
 • Gierczak-Korzeniowska B., Kowalczyk A., (2019), The concept of aerotropolis based on the development of Hong Kong International Airport, „Geography and Tourism” Vol. 7 n. 2,
 • Kowalczyk A., Gierczak-Korzeniowska B., (2019), The development and importance of tourism infrastructure in aerotropolis: case study, Prace Naukowe UE we Wrocławiu: Ekonomia i Finanse, nr 8
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2019). The condition of a tourist brand and tourist attractiveness of the Podkarpackie region – an analysis based on the Brand Asset Valuator model, Polish Journal of Sport and Tourism, 26(2),
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2019). Wpływ markowych produktów turystycznych na atrakcyjność Podkarpacia - ocena z uwzględnieniem czynnika demograficznego, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 2, 
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2019). Zasadność wykorzystania raportów z lotów w procesie zarządzania jakością usług turystycznych w transporcie lotniczym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Z. 2, Cz. 1, Tom XX,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2019).  Znaczenie wieku oraz płci w procesie oceny jakości usług realizowanych na pokładach samolotów, Problemy Jakości, nr 3,
 • Gierczak-Korzeniowska B., Gołembski G. (2018). The possibilities and ways to use benchmarking in hotel companies,  Folia Turistica, nr 46,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2018). Możliwości wykorzystania BAV w procesie oceny atrakcyjności turystycznej regionu, Marketing i Rynek, nr 7,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2018). Benchmarking nieformalny w przedsiębiorstwie transportowym – pragmatyzm czy amatorstwo? w: Wybrane problemy logistyki mikro- i makroekonomicznej pod red. M. Szydełko, Wyd. PRz, Rzeszów,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2017). Możliwości wykorzystania benchmarkingu marketingowego w przedsiębiorstwach turystycznych w: Turystyka a rozwój regionalny – szanse, wyzwania, perspektywy pod red. B. Gierczak-Korzeniowskiej i P. Żegleń, Rzeszów 2017, Wyd. UR,
 • Gierczak-Korzeniowska B., Rut P. (2017). Marketing i promocja oraz przykłady działań innowacyjnych na obszarze pogranicza Polski i Słowacji, w: Kompleksowa analiza  potencjału rozwoju turystyki  wiejskiej na pograniczu  Polsko – Słowackim pod red. Miloslav Michalko, Lenka Demková, Malgorzata Buczek – Kowalik, Teresa Mitura, Rzeszów,
 • Gierczak-Korzeniowska B., Czarny W. (2017). Analiza stanu i potencjalnych możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze pogranicza Polski i Słowacji. Kompleksowa analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, w: Kompleksowa analiza  potencjału rozwoju turystyki  wiejskiej na pograniczu  Polsko – Słowackim pod red. Miloslav Michalko, Lenka Demková, Malgorzata Buczek – Kowalik, Teresa Mitura, Rzeszów,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2017). Ocena korzyści organizacyjno-zarządczych w transporcie lotniczym w wyniku zastosowania analiz benchmarkingowych, Modern Management Review, nr 3,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2017). Aerotropolis i Airport City jako nowy rodzaj przestrzeni turystycznej, Prace i Studia Geograficzne, T.62. Z.4,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2017). Aspekt narodowościowy w odbiorze i ocenie jakości usług turystycznych w transporcie lotniczym, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 473,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2017). The impact of benchlearning on the value of human capital. Reflections on an airline case study, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 51,
 • Gierczak-Korzeniowska B., Gołembski G. (2017). Benchmarking in the process of creating a culture of innovation of hotel companies, Economics and Business Review, nr 2, 3(17),
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2017). Innowacje produktowe w turystyce szansą dla Podkarpacia – antycypacja czy egzemplifikacja rzeczywistości?, Folia Turistica, nr 42,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2016). The importance of benchmarking in innovative activities of tourism enterprises. The case study of LOT S. A. Polish Airlines, Turyzm, nr 26/2,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2016). Airport City Rzeszów-Jasionka – nowa przestrzeń miejska o globalnym charakterze w: Problemy logistyki i zrównoważonego rozwoju pod red. M. Osińskiej, I. Urbanyi-Popiołek, Bydgoszcz,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2016). Mierniki w benchmarkingu a pomiar efektywności zarządzania w przedsiębiorstwie transportowym w: Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej logistyki pod red. M. Szydełko, P. Bełch, Ł. Szydełko, Wydawnictwo: Edytorial z Rzeszowa,
 • Gierczak-Korzeniowska B. (2016). Motywy i cele zastosowania benchmarkingu w transporcie lotniczym na przykładzie PLL LOT, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 4(2),
 • Niezgoda A., Markiewicz E., Gierczak B. (2016). Dywergencja zachowań konsumenckich na przykładzie rynku turystycznego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 45 (1),
 • Gierczak B. (2015). Jakość usług turystycznych w transporcie lotniczym w opinii pasażerów PLL LOT, Folia Turistica, nr 35,
 • Gierczak B. (2015). Analiza strukturalna pasażerów PLL LOT a ogólna ocena cech i usług składających się na wizerunek firmy, Przegląd Komunikacyjny, nr 2,
 • Gierczak B. (2015). Przyczyny niepowodzeń działań benchmarkingowych w transporcie lotniczym, Organizacja i Zarządzanie, nr 1(29).