Dr Anna Mazurkiewicz

 • telefon: (17) 872-17-38
 • E-mail: annam@ur.edu.pl
 • Adres: ul. M Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 107

Stanowisko

adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Zarządzanie
 • Zarządzanie kapitałem ludzkimi i społecznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze finansowym
 • Metody oceny efektywności inwestycji
 • Metody wyceny nieruchomości

Zakres badań naukowych

 • czynniki sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa
 • kapitał ludzki i jego rola we współczesnym przedsiębiorstwie
 • zarządzanie karierą
 • zarządzanie talentami
 • motywacja i motywowanie pracowników

Granty i projekty badawcze

 • Kapitał intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego, projekt nr NN 115 40 8840, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt realizowany w Zakładzie Ekonomiki Inwestycji i Zarządzania Strategicznego, termin realizacji 04.05.2011-03.11. 2012. Rola: członek zespołu badawczego – wykonawca

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • staż dydaktyczny, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019-2020
 • wyjazd szkoleniowy, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Wiedeńskiego, 2012

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów,
 • członek zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2020-2030,
 • promotor pomocniczy w Szkole Doktorskiej,
 • recenzent w czasopiśmie Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI),
 • członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej nt. „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego –  30 lat doświadczeń i perspektywy”, organizowanej przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, 18–19 czerwca 2020 r.,
 • sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej nt. „Skuteczność działania a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego”, organizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, 14–15 czerwca 2018 r.,
 • członek Rady Programowej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2018-2019 r.), poprzednio, przez dwie kadencje – Komisji ds. Dydaktyki, 2012-2018 r.,
 • członek Komisji ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem, 2012-2016 r.,
 • członek zespołu opracowującego program na specjalność „Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym”, 2017 r.,
 • sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia podyplomowe, trzykrotnie w latach 2010-2012,
 • członek Komisji Jakości Kształcenia, 2010 r.,
 • członek oraz trzykrotnie (na Filii UMCS w Rzeszowie oraz dwie kadencje na Uniwersytecie Rzeszowskim) sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • opiekun roku na II stopniu studiów, 2016-2018,
 • sekretarz podkarpackiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, od 2011 r.,
 • Wiceprzewodnicząca Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania, 2014-2019 r.,
 • kierownik trzech edycji studiów podyplomowych „Certyfikowany Coach” realizowanych wspólnie z podmiotem zewnętrznym HPR Group, od 2015 r., (w roku 2019/2020 planowane uruchomienie kolejnej edycji),
 • koordynator konferencji organizowanej przez ICF oddział Rzeszów w ramach Międzynarodowego Tygodnia Coachingu ICF, 2018 r.,
 • organizator warsztatu „Dlaczego warto, aby manager rozwijał kompetencje coachingowe?”, 2018 r.,
 • organizator warsztatu „Spotkanie z coachingiem”, 2016 r.,
 • prowadząca warsztaty otwarte dla studentów w ramach Umysłowej Rozgrzewki na zaproszenie Samorządu Studentów UR, dwukrotnie w latach 2016 i 2017,
 • prowadząca warsztaty dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych województwa podkarpackiego (Rzeszów, Leżajsk, Stalowa Wola), w zakresie działań dotyczących promocji Wydziału Ekonomii, trzykrotnie w latach 2017-2018,
 • prowadząca warsztaty dla dzieci w ramach Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017 r.,
 • Członek rady Instytutu Ekonomii i Finansów, od 2020,

Ukończone kursy i szkolenia

 • Szkolenie z zakresu projektowania, tworzenia i publikowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie e-learningowej, 2019 r.
 • „Ewaluacja szkoleń”, 2013 r.,
 • „Projektowanie szkoleń”, 2013 r.,
 • „Identyfikacja potrzeb szkoleniowych”, 2012 r./2013 r.,
 • „Zarządzanie szkoleniami”, 2012 r.,
 • „Specjalistyczne szkolenie do spraw Coachingu – poziom zaawansowany”, 2012 r.
 • Erasmus Staff Training Programme – Uniwersytet Wiedeński, Wydział Nauk Ekonomicznych, 2012 r.,
 • „Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości”, 2012 r.,
 • „Podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych”, 2011 r.
 • „Specjalistyczne szkolenie do spraw Coachingu”, 2011 r.
 • „Zarządzanie projektami”, uzyskanie certyfikatu IPMA na poziomie D (Certified Project Management Associate), 2011 r.,
 • szkolenie z obsługi zintegrowanych urządzeń i oprogramowani specjalistycznych, 2010 r.,
 • kurs języka niemieckiego (dyplom II. stopnia Goethe-Insitut ZMP), 1997 r.

Wybrane publikacje

MONOGRAFIE

 • Krupa, K.W., Mazurkiewicz, A., & Pudło, P. (2012). Kapitał intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Mazurkiewicz, A. (2010). Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 • Mazurkiewicz, A., Szara K. (2021). The Potential for The Development of a Creative City (A Case Study for The City of Rzeszów, Poland). In: Khalid S. Soliman (ed.), Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, pp. 4239-4246.

 • Szara K., Mazurkiewicz, A. (2021). Economic and Social Consequences of The Impact of the COVID–19 Pandemic on The Activities of The Cultural Sector: A Case Study for Poland. In: Khalid S. Soliman (ed.), Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, pp. 4247-4256.

 • Mazurkiewicz A. (2021), Młode osoby a sytuacja na rynku pracy w województwie podkarpackim, Przedsiębiorczość - Edukacja, 2021, nr 17(1), s. 49-64. DOI: 10.24917/20833296.171.4.

 • Mazurkiewicz, A. (2020). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów ekonomii. Przedsiębiorczość – Edukacja, 16(2), 113-127. DOI: 10.24917/20833296.162.9.

 • Mazurkiewicz, A. (2020). Career orientation of Polish and Chinese students from the perspective of national culture. In: A. Ujwary-Gil & M. Gancarczyk (Eds.), New Challenges in Economic Policy, Business, and Management (pp. 249-267).Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences.

 • Mazurkiewicz, A. (2019). Women in the labor market – an example of the Podkarpackie Voivodeship. In Hradec Economic Days. Double-blind peer-reviewed proceedings part II. of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2019, February 5–6, Hradec Králové 2019, Czech Republic, University of Hradec Králové, pp. 107-117.
 • Mazurkiewicz, A. (2018). Postawa młodych kobiet wobec kariery zawodowej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7, 85-95.
 • Mazurkiewicz, A. (2018). Research on the Proactivity of Students of Economics and Management Focused on a Professional Career. In: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (Eds.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands. Proceedings of the 17th Conference of Scientistsand Business People Tomaszowice, Poland, 18-19 June 2018, Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science “Cognitione”, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University in Nowy Sącz, Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences, Nowy Targ-Nowy Sącz-Warsaw, pp. 261-275.
 • Mazurkiewicz, A., & Szara K. (2018). Creativity As A Stimulant Of Socio-Economic Development Of The Podkarpackie Voivodeship. In: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’, 2, Warsaw, 7–8 June 2018, Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw, pp. 287-93.
 • Szara K., & Mazurkiewicz A. (2018). The Role of Human, Social and Creative Capitals In Socio-Economic Development.  In: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’, 2, Warsaw, 7–8 June 2018, Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw, pp. 273-279. 
 • Mazurkiewicz, A. (2017). Kształtowanie kariery pracownika utalentowanego w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa. W: A. P. Balcerzak, I. Pietryka, Współczesne zjawiska w gospodarce, Instytut Badań Gospodarczych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń, 29-38.
 • Mazurkiewicz, A. (2017). Podmiotowość talentu. W: K. Jaremczuk (red.), Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja – wybrane zagadnienia, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów, 144-158.
 • Mazurkiewicz, A. (2017). Career Shaping of a Talented Employee. In: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (Eds.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy, Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", Warsaw, Nowy Sącz,  Nowy Targ, pp. 93-104.
 • Mazurkiewicz, A. (2017). Shaping the career of a talented employee In achieving competitive advantage by modern companies. Ekonomia i Prawo. Economics and Law 16, No 2, pp. 159-169.
 • Mazurkiewicz, A. (2016). Talent jako element pozytywnego potencjału organizacji, Przegląd Organizacji, 12, 18-24.
 • Mazurkiewicz, A., & Stec, M. (2016). Poczucie skuteczności a proaktywność młodych osób w kontekście planowania kariery. Nowoczesne Systemy Zarządzania, 11, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Organizacji i Zarządzania, 161-174.
 • Mazurkiewicz, A. (2016). Talent jako konfiguracja wzajemnie oddziałujących atrybutów. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 2, Część 2, 219-228.
 • Mazurkiewicz, A. (2015). Proactivity in Shaping Young People’s Career. Social Sciences, 3(89), pp. 51-63.
 • Mazurkiewicz, A. (2015). Proaktywność w kształtowaniu współczesnej kariery zawodowej. W: K. Jaremczuk (red.), Przedsiębiorczość – perspektywą zmian, WSPiA w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów, 188-199.