Działalność naukowo-badawcza

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania obejmują głównie problematykę dotyczącą analizy i oceny procesów rozwojowych przedsiębiorstw i regionów, co znajduje wyraz w realizacji przewodniego tematu badawczego w ramach aktywności statutowej  ”Przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji”. Stanowią one podstawę do prospektywnych kierunków budowania wartości podmiotów gospodarczych w zmiennych warunkach otoczenia zewnętrznego. Ponadto dotyczą różnych kwestii społecznych i ekonomicznych w procesie zarządzania aktualnymi i strategicznymi problemami rozwoju, konkurencyjności działania firm i regionów, poprawy warunków ich funkcjonowania oraz roli poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w procesie podnoszenia ich konkurencyjności.

Badania mają charakter interdyscyplinarny, a uzyskane wyniki o charakterze aplikacyjnym mogą być wykorzystane w procesie restrukturyzacji i modernizacji regionu, czy przedsiębiorstwa (przykładowo w opracowywanych strategiach rozwoju, projektach gospodarczych, w procesach decyzyjnych). Stąd w obliczu ciągłych, dynamicznych zmian otoczenia zewnętrznego problematyka ta powinna być kontynuowana i aktualizowana poprzez obserwację uwarunkowań zmian gospodarczych, a także systematyczne, wnikliwe i precyzyjne ich diagnozowanie celem wskazania optymalnych rozwiązań. Należy więc ciągle poszukiwać rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa czy regionu, w którym ono funkcjonuje.

Wyniki i efekty badań ( naukowe i praktyczne ) są prezentowane podczas uczestniczenia pracowników Katedry w różnych seminariach, konferencjach krajowych, jak i zagranicznych, a także w licznych publikacjach i monografiach naukowych.