Prof. zw. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

 • telefon: 17 872 16 90
 • e-mail: [email protected]
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1-112

Stanowisko

 • Profesor zwyczajny
 • Pracownia Badań nad Nierównościami Społecznymi i Rozwojem gospodarczym, wcześniej,  Kierownik Katedry Mikroekonomii  oraz  Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)

Prowadzone zajęcia

 • Gospodarka oparta na wiedzy studia stacjonarne i zaoczne magisterskie i licencjackie (syllabus)
 • Ekonomia, studia doktoranckie na Wydziale Socjologii,
 • Nierówności społeczne w gospodarce rynkowej
 • Seminaria magisterskie i licencjackie

Prof. zw. dr hab. Michał Gabriel Woźniak ur. 24 marca 1949, uzyskał magistra ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Handlu Wewnętrznego 15 grudnia 1968 roku. Od początków kariery naukowej w 1973 r. wykazywał zainteresowanie niesprawnościami nieprywatnej gospodarki centralnie planowanej. W 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy pt. Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950 - 1978 obronionej na Wydziale Ekonomii Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Za oryginalne badania i zawarte w niej wskazania co do kierunków reform systemowych i uspołecznienia procesu decyzyjnego został nagrodzony nagrodą indywidualną stopnia trzeciego Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w dziedzinie badań naukowych. Pomimo stanu wojennego kontynuował badania w tym kierunku oraz debaty akademickie i w krakowskim oddziale PTE. Za tą aktywność został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi Prezydenta miasta Krakowa w 1990 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1993 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Problemy stabilizacji w gospodarce. Uwarunkowania systemowe na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie będąc w tym czasie pracownikiem Katedry Makroekonomii. W tej rozprawie i publikacjach związanych z tą tematyką wskazywał na potrzebę symetrycznej analizy niesprawności kierowania przez państwo i mechanizmów rynkowych oraz postulował wdrożenie modelu społecznej gospodarki rynkowej dostosowanego do kontekstu barier rozwoju społeczno-ekonomicznego pokomunistycznej Polski. Wskazywał też na jej konstytucyjne reguły niezbędne w realiach procesu urynkowienia w Polsce.

Dolegliwości społecznie procesu transformacji gospodarki Polski oraz słabości makroekonomicznej polityki i realizowanej koncepcji urynkowienia są przedmiotem analiz Michała Gabriela Woźniaka w licznych publikacjach z lat 90. XX wieku. W kręgu jego badań znalazły się deregulacja, demonopolizacja, prywatyzacja, restrukturyzacja oraz zadłużenie zewnętrzne i jego wpływ na rozwój przemysłu, bariery dostosowań ilościowych w procesie urynkowienia oraz czynniki, bariery i perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce. Na podstawie trzech samodzielnych monografii, sześciu współautorskich monografii oraz 38 artykułów naukowych, 36 referatów wygłoszonych na konferencjach, jedenastu tematów badawczych poświęconych ww. problematyce oraz, pracy profesorskiej (nt. Dostosowania ilościowe w procesie urynkowienia, Bariery. Perspektywy. Rozprawy i monografie Nr 14 opublikowanej na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, Filia w Rzeszowie, Rzeszów 1998, s. 108. ISSN 1230-512X) dr hab. Michał Gabriel Woźniak uzyskał tytuł profesora 21.10. 2003 z nominacji prezydenta RP.
Od 2001 roku kieruje nieprzerwanie badaniami naukowymi w ramach wieloletniego programu badawczego skoncentrowanego wokół systemowych uwarunkowań i sprzężeń wzrostu gospodarczego, nierówności społecznych i procesów modernizacyjnych sfery realnej gospodarki Polski. Wyniki tych badań upowszechnia na corocznych programowanych przez niego i organizowanych od 2002 roku konferencjach pod hasłem „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, video seminariach (od 2010 roku) oraz w licznych artykułach publikowanych w Polsce, na Ukrainie, Czechach i Słowacji oraz publikacjach monograficznych i redagowanych przez niego od 2003 roku zeszytach naukowych. Wdraża je również do procesu dydaktycznego zarówno na studiach doktoranckich jak również magisterskich oraz w grupach seminaryjnych studentów przygotowujących prace magisterskie i na studiach doktoranckich.. W ten sposób próbuje nadać teorii ekonomii walor aplikacyjny w odniesieniu do problemów usprawniania rynków i polityki gospodarczej w kontekście wyzwań i zagrożeń rozwojowych Polski. Jego wykłady są oparte na podejściu zintegrowanym i nasycone treściami autorskimi aktywizującymi do refleksji nad możliwościami zastosowania teorii w polityce społeczno-ekonomicznej. O jego wybitnych osiągnięciach badawczych i talencie organizowania oraz integrowania ludzi wokół badań naukowych świadczą liczne publikacje naukowe w postaci: recenzowanych artykułów publikowanych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce oraz w Czechach i Ukrainie (od 5 do 15 corocznie), monografii autorskich lub współautorskich.

Od momentu nominacji przez Prezydenta RP na profesora (październik 2003) M. G. Woźniak opublikował 3 samodzielnie przygotowane monografie, siedem  monografii pod jego redakcją i przy współautorstwie, 150 artykułów naukowych (w tym 40 w języku angielskim, ukraińskim lub rosyjskim) oraz uczestniczył w 78 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ponadto pod jego kierunkiem naukowym  powstało zrealizowanych 30 projektów badawczych, w tym dwa międzynarodowe oraz wypromowanych zostało  8 doktoratów.  .

Najważniejsze publikacje (monografie)

 1. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji, Instytut Badań Rynkowych, Kraków 1993 r., ISBN 83-86050-00-4, s. 244.
 2. Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, II poprawione i uzupełnione, UEK, Kraków, 2008. ISBN 978-83-7252-419-5, s. 214.
 3. Gospodarka Polski 1990 - 2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Tom 1: Transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011, s. 354. ISBN 978-83-01-16826-1 t. s. 354.
 4. Convergence and Divergence in Europe: polish and Ukrainian Cases,
 5. Lukianienko, V. Chuzhikov, M.G. Woźniak (red.), KNEU, Kyiv,2013, ISBN 978-966-483-711-8, s. 686,

Publikacje z lat 2015 – 2020

 1. Gospodarka Polski 1918-2018. Tom 3. Modernizacja dla zintegrowanego rozwoju, (red.) Michał Gabriel Woźniak, autor wprowadzenia i rozdz. 1. Dlaczego potrzebna jest modernizacja kapitału ludzkiego, s. 17-52, rozdz. 2. Sfera polityczna, s. 53-78, rozdz. 3. Sfera społeczna, s. 79-110, 4. Sfera konsumpcji i jakość życia, s. 111-142, rozdz. 5. Sfera natury i rodziny, s, 143-166, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020, s. 271. ISBN  978-83-01-21078-6.
 2. Woźniak M.G., Gospodarka Polski 1918-2018, tom 1. W kierunku zintegrowanego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2019, s.230, ISBN 978-83-01-20675-8
 3. Gospodarka Polski 19180-2018, tom 2. W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy, (red.) Woźniak M.G., Dobija M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2019, s. 228, ISBN 978-83-01-20922-3.
 4. Woźniak M.G., Czy potrzebny jest nowy paradygmat równoważenia efektywności i sprawiedliwości?, [w:] Gospodarka Polski 19180-2018, tom 2. W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy, (red.) Woźniak M.G., Dobija M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2019, s. 9-22., ISBN 978-83-01-20922-3.
 5. Woźniak M.G., Ownership transformation in Poland after 1990. Blows and shadows in a theoretical and practical context, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 57 (1/2019), s. 81-106, ISNN 1898-5084.
 6. Woźniak M.G., Czy Społeczna Gospodarka rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 59 (3/2019), s. 261-273, ISNN 1898-5084.
 7. Woźniak M.G., Integrated development and modernisation of human capital are needed „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 60 (4/2019), s. 7-30, eISSN 2658-0780 ISNN 1898-5084.
 8. Woźniak M.G., Równoważenie celów ekonomicznych i społecznych Uwagi na marginesie lektury Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie pod redakcją naukową Elżbiety Mączyńskiej i Piotra Pysza, „Biuletyn PTE”, nr 3(86). Sierpień 2019, s.73-78. ISSN 1507-1383.
 9. Wzrost gospodarczy, [w:] Makroekonomia, (red.) Nowak A., Zalega T., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , Warszawa 2015. ISBN:978-83-208-2386-73 s. 329-366.
 10. Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy. Jak ją ulepszyć?, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 55 (3/2018) DOI: 10.15584/nsawg.2018.3.2 ISSN 1898-5084, s. 22-40.
 11. Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegrowanego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 54 (2/2018), DOI: 10.15584/nsawg.2018.2.3 ISSN 1898-5084, s. 34-52.
 12. Jeszcze raz o potrzebie modernizacji kapitału ludzkiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 53 (1/2018), DOI: 10.15584/nsawg.2018.1.1 ISSN 1898-5084, s. 9-33.
 13. Nierówności a wzrost gospodarczy (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego  Nierówności i wzrost gospodarczy.  Sojusznicy czy wrogowie), Ekonomista 2017, nr 3, ISSN 0013-3205, s. 347 – 358.
 14. Gospodarka Polski 1990 – 2017. Kręte ścieżki rozwoju (red.) M. G. Woźniak), PWN, Warszawa 2017, s. 239, ISBN 978-83-01-19209-9, autor wstępu s. 7-12, rozdz. 1. Od kseromodernizacji do odpowiedzialnego rozwoju, 13 – 62; rozdz. 5 Lekcje na przyszłość, czyli o potrzebie budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności zorientowanej na zintegrowany rozwój, s. 193- 206.
 15. Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, nr 50, s. 9 -30, ISNN 1898- 5084.4.
 16. Lessons from the experience of fiscal reform in Poland, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, nr 51 (3/2017), s. 453-473, ISNN 1898- 5084.4.
 17.  Lessons from the Polish way of transformation, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, nr 52 (4/2017), s. 43-69, ISNN 1898- 5084.4.
 18. Human Capital and Economic Development: The Axiological Perspective, Annales, Ethics in Economic Life, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódkiego, 2017, vol. 20, No.5, s. 83-95, ISSN 1899-2226.
 19. Gospodarka Polski 1990 -201.Kręte ścieżki rozwoju, (redakcja naukowa) M. G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017, s. 239, ISBN 978-83-01-19209-9, autor wstępu, i dwóch rozdziałów,
 20. Od kseromodernizacji do odpowiedzialnego rozwoju, 12-62,
 21. Lekcje na przyszłość, czyli o potrzebie budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności zorientowanej na zintegrowany rozwój, 193-207.
 22. W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju. Nadzieje i obawy, [w] (red.) Bałtowski M., Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016, s.248-264, ISBN 978-83-01-18725-5.
 23. Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2016, z. nr 46, s.9-27, ISSN 18-98-50-84.
 24. W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2016, z. nr 46, s.9-27, ISSN 18-98-50-84.
 25. The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2016, z. nr 47, s. 9-24, ISSN 18-98-50-84.
 26. Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2016, z. nr 48, s. 9 -21, ISSN 18-98-50-84.
 27. Ukraine’s Socioeconomic Development in the Environment of Contemporary Global Threats*, 2016, The International Economic Policy, KNEU, nr 1/24, s. 1 – 27, ISSN 18120660
 28. G.Woźniak, Ł. Jabłoński, E. Soszynska, D. Firszt, T. Bal-Woźniak, Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarzadzaniu innowacyjnością Przedsiebiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015, ISBN 978-83-208-2213-7, s. 290, autor wstępu, rozdz. 1. Kapitał kudzki I innowacyjna gospodarka dla zintegrowanego rozwoju, s. 19-49,  rozdz. 6. Meandry rozwoju kapitału ludzkiego w budowei gospodarki rynkowej w polsce, s. 199-236, rozdz. 7. Lekcje na przyszłość, czyli o potrzebie zmian paradygmatu rozwoju., s. 237-243.
 29. Corporate Social Responsibility - An Integrated Development Perspective, [w] New Perspectives on Sustainable Management Solutions.Locating the Missing Link. (eds.), Linda  O’riordan, Stefan Heinemann, Piotr Zmuda, FOM edition by the Springer Gabler Publishing House, 2015, s. 49 – 70, ISBN 978-3-658-06794-6.
 30. O ćwierćwieczu polskiej transformacji. Refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Część II – lekcje na przyszłość, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju, z. nr 42, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii, Rzeszów 2015, 7 -25, ISSN 1898-5084.
 31. O ćwierćwieczu polskiej transformacji. Refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Część I – ludzie nauki, politycy i idee w budowaniu nowego systemu, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju, z. nr 41, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii, Rzeszów 2015, 9-25, ISSN 1898-5084.
 32. O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju, z. nr 41, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii, Rzeszów 2015, 195-213, ISSN 1898-5084.
 33. Od gospodarki „ekonów” do zintegrowanego rozwoju poprzez nową edukację ekonomiczną, [w:] EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO I TRWAŁEGO ROZWOJU ORAZ SPOŁECZNI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU (red.) Artur Pollok. PTE, Warszawa, 2015, ISBN 978-83-65269-09-6, s. 15-45.
 34. Wzrost gospodarczy, [w:] Makroekonomia, (red.) Nowak A., Zalega T., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , Warszawa 2015. ISBN:978-83-208-2185-7, s. 325-361.