dr hab. Marek Cierpiał -Wolan, prof. UR

 • telefon: 17 872 18 64
 • e-mail: m.wolan@ur.edu.pl, m.cierpial-wolan@stat.gov.pl
 • adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35 -601 Rzeszów, pok. 218  

Stanowisko

 • Adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Ekonometria
 • Ekonometria i wnioskowanie statystyczne
 • Ekonometryczne modelowanie procesów rynkowych
 • New Trends in Economics

Zakres badań naukowych

 • Procedury Benchmarkingu i metody wyrównań sezonowych wykorzystywane w rachunkach narodowych.
 • Wykorzystanie modelowania ekonometrycznego do szybkich szacunków PKB.
 • Modelowanie procesów gospodarczych w warunkach niedoskonałości informacji, przy użyciu metod taksonomicznych.
 • Ekonomika transgraniczna i statystyka w dziedzinie transgranicznej.
 • Wykorzystanie Big Data w badaniach statystycznych.

Granty i projekty badawcze

 • Projekt ESSnet dotyczący automatycznego zbierania danych i sprawozdawczości z zakresu statystyki zakwaterowania (lata 2010-2012),  koordynator.
 • Poprawa spójności pomiędzy bilansem płatniczym w części dotyczącej podróży a statystyką turystyki - projekt udoskonalenia współpracy i koordynacji badań w tym zakresie (lata 2010-2011), kierownik.
 • Opracowanie szczegółowych danych w zakresie zużycia energii w gospodarstwach domowych (lata 2010 – 2012), kierownik.
 • Analiza porównawcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kraju Preszowskim i na Podkarpaciu (projekt w ramach programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA PL-SK/KAR/IPP/II/52),  ekspert.
 • Nauka i doświadczenie dla biznesu (projekt w ramach Programu Cross-Border  Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013 IPBU.01.01.00-18-151/10-00) , ekspert.
 • PI LAUR – Losy Absolwentów Uczelni Rzeczpospolitej, UDA-POKL.04.01.01-00-256/11-00, 04.03.2013 r. - 30.11.2015 r., członek grupy sterującej.
 • Analiza porównawcza potencjału eksportowego średnich przedsiębiorstw w Kraju Preszowskim we Wschodniej Słowacji i Podregionie Krośnieńsko-Przemyskim na Podkarpaciu (projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA , 01.04.2013 r. – 30.09.2013 r. PL-SK/KAR/IPP/III/94), ekspert.
 • Poprawa dostępności, terminowości i jakości rocznych i kwartalnych rachunków narodowych, tablic podaży wykorzystania i rachunków regionalnych (03.09.2013 r. – 31.12.2016 r., 04121.2013.001-2013.278, Komisja Europejska), ekspert.
 • Dobre praktyki branży turystycznej Szwajcarii narzędziem rozwoju turystyki na Podkarpaciu (projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ALPEJSKO-KARPACKI MOST WSPÓŁPRACY, KCWGiPR/2013/II/FST/25 z 30.10.2013 r.), ekspert.
 • Działania dotyczące wspierania określonych ulepszeń w rachunkach narodowych  (03.09.2013 – 31.12.2016, Program Dotacje Eurostatu), ekspert.
 • „Badanie efektywności energetycznej budynków administracji publicznej (rządowej i samorządowej) za lata 2007-2013 ”, w ramach realizowanego projektu „Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (18.09.2014 – 18.10.2015), ekspert wiodący.
 • Działania mające na celu pełne wdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA2010) i programu transmisji dla kwartalnych i rocznych rachunków narodowych oraz zniesienie przyznanych derogacji, pełne wdrożenie SDMX w rachunkach narodowych, rozwój i wdrażanie systemu zarządzania jakością rachunków narodowych („akcja 3”), (28.07.2015 r. – 31.07.2017 r., 04121.2015.002-2015.176, Program Dotacje Eurostatu), ekspert.
 • ESSnet. Big Data Pilots I. WP7 Multi Domains, umowa nr 11104.2015.007-2016.085 (01.02.2016 – 31.07.2017), nr 11104.2016.010-2016.756 (01.01.2017 r. – 31.05.2018 r., Komisja Europejska), ekspert.
 • European Sector Skills Alliance for Sport [ESSA-Sport] (1.11.2016 r. - 31.10.2019 r., Komisja Europejska), członek Zarządu.
 • Wykorzystanie wielu metod badawczych na przykładzie zintegrowanych badań podróży (umowa nr 317/2017/ADM2017, 1.06.2017 r. – 31.12.2017 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP), kierownik.
 • MBGA. Border region data collection (umowa nr 2016.CE.16.BAT.105, 14.07.2017 r. – 14.07.2018 r., Komisja Europejska),  koordynator części polskiej.
 • Działania mające na celu pełne wdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych 2010 (ESA 2010) i programu transmisji rachunków narodowych. Rozwój i zastosowanie standardów jakości dla danych z zakresu rachunków narodowych, Akcja 4: Poprawa spójności standardów metodologicznych i rachunkowych, Projekt 2: Rejestrowanie transakcji transgranicznych związanych z towarami i usługami cyfrowymi  (umowa nr 04121.2017.001-2017.266, 9.08.2017 r. – 08.08.2019 r., Komisja Europejska), ekspert.
 • Badanie zmian efektywności energetycznej i emisyjności budynków służby zdrowia, w ramach realizowanego projektu „Statystyka dla polityki spójności. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz programowania i monitorowania polityki spójności po 2020 roku” (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, czerwiec 2017 r. – sierpień 2018 r.), ekspert wiodący.
 • Budowa systemu monitorowania wydatków rozwojowych (POPT.01.02.00-00-0083/16-004, 2014-2020, Program Operacyjny Pomoc Techniczna), kierownik.
 • ESSnet. Big Data II. WPJ Innovative Tourism Statistics (1.11.2018-31.12.2020, Komisja Europejska), koordynator.
 • ESSnet on Smart Surveys (2019-2021, Komisja Europejska), WP2, ekspert.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Redaktor naczelny Kolegium Redakcyjnego Wiadomości Statystycznych /od 2016 r./ - 12 pkt.
 • Statistics in Transition, Sekretarz Naukowy – 15 pkt.
 • Przewodniczący oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Rzeszowie.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Wiadomości Statystyczne, Warszawa, Członek Komitetu Redakcyjnego /do 2015 r./.
 • Barometr Regionalny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Redaktor Statystyczny – 14 pkt.
 • Członek następujących zespołów zadaniowych:
 • Grupa Zadaniowa ds. Zrównoważonej Turystyki działająca w ramach Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki Konwencji Karpackiej w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
 • Podkarpackie Forum Terytorialne, działające przy Zarządzie Województwa Podkarpackiego (uchwała z dnia 22.10.2013 r. Nr 282/6837/13),
 • Podkarpacka Rada Innowacyjności, działająca przy Zarządzie Województwa Podkarpackiego (uchwała z dnia 15.04.2015 r. Nr 43/956/15),
 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim, powołany przez Wojewodę Podkarpackiego,
 • Zespół Ekspercki ds. problemów społecznych, kierunków rozwoju przedsiębiorczości i systemu edukacji, sytuacji absolwentów na regionalnym rynku pracy oraz tworzenia sieci współpracy pomiędzy instytucjami edukacji i pracodawcami, powołany przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego (17.04.2013 r.),
 • Zespół zadaniowy do prac związanych z przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego dla perspektywy finansowej 2014-2020 (uchwała z dnia 22.10.2013 r. Nr 282/6839/13),
 • Zespół roboczy ds. opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (uchwała z dnia 29.01.2020 r. Nr 20/432/19) :
  a) zespół zadaniowy ds. gospodarki i nauki,
  b) zespół zadaniowy ds. wymiaru terytorialnego,
 • Zespół zadaniowy ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 /uchwała z dnia 19 lipca 2011 r. Nr 62/1341/11/:
  a) zespół zadaniowy ds. konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki,
  b) zespół zadaniowy ds. kapitału ludzkiego i społecznego.

Konferencje

 • Międzynarodowa Konferencja " Europa Karpat", Krasiczyn, 28.02.2015 r - referat.
 • 60. Światowy Kongres Statystyczny organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny, Brazylia / Rio de Janeiro/, 26-31.07.2015 r. - referat.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania", Białystok/Augustów, 02-03.09.2015 r. - referat.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Zintegrowane podejście do spójności-rola statystyki publicznej", Kielce, 14-15.09.2015 r. - referat.
 • Seminarium naukowe poświęcone uczestnictwu przedstawicieli PTS w Kongresie MIS 2015 w Rio de Janeiro w Brazylii, Warszawa, 07.10.2015 r. - referat.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Migracje w XXI wieku - wybór, konieczność czy przymus?”, Łagów, 13-15.10.2015 r. - referat.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość życia i przestrzeń społeczna”, Warszawa, 26.11.2015 r. - referat.
 • XXXIV Sesja Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów, Rzeszów, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej Curie, 11.12.2015 r. - referat.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Potencjał społeczno-gospodarczy współpracy transgranicznej"; Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina), Instytut Badań Regionalnych im. M. I. Doliszniego NAN Ukrainy (Ukraina), Uniwersytet Rzeszowski (Polska)m, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (Polska), Pracovisko Štatistického úradu Slovenskej republiky  v Prešove (Slovensko), Główny Urząd Statystyczny w Obwodzie Lwowskim (Ukraina), NGO „Dialog europejski”, Ukraina, Lwów, 18-20.04.2016 r. – referat.
 • Konferencja organizowana przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Rządową Radę Ludnościową „Sytuacja demograficzna podkarpacia  jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”, Rzeszów, 04.07.2016 r. - referat.
 • Debata - włączenie różnych grup społecznych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w proces przeglądu systemu emerytalnego, Uniwersytet Rzeszowski, ZUS Rzeszów, 19.09.2016 r. - referat.
 • Konferencja pt. Przestrzeń, gospodarka, społeczeństwo - wymiary mobilność Polaków w XXI wieku, GUS, Urząd Statystyczny w Lublinie, Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Lublinie, Kazimierz Dolny, 26-27.09.016 r. – referat.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Jakość życia i spójność przestrzenna: interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym”, Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 17-18.11.2016 r., „Paradoks dobrostanu w regionach transgranicznych”.
 • Konferencja pt. "Miasta województwa podkarpackiego. Perspektywy rozwoju”, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Regionalne Obserwatorium Terytorialne,  Rzeszów, 23.11.2016 r., „Podkarpackie miasta w świetle statystyki publicznej”.
 • Międzynarodowa konferencja  w formule okrągłego stołu pt. „Współpraca transgraniczna Ukrainy: realia, perspektywy rozwoju oraz zadania nauk ekonomicznych”, Instytut Badań Regionalnych im. M. I. Doliszniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Ukraina, Lwów, 01-03.12.2016 r., „Badania poziomu wydatków na poziomie lokalnym – casestudy”.
 • Seminarium naukowe 60 lat Wiadomości Statystycznych, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa, 14.12.2016 r. – przewodniczący sesji.
 • Panel Ekspertów dot. kontroli pt. „Wsparcie ruchu turystycznego z funduszy Unii Europejskiej”, Najwyższa Izba Kontroli  - Delegatura w Rzeszowie, Kielnarowa k. Rzeszowa, 09-10.01.2017 r.
 • Ogólnopolska konferencja pt. "Podkarpacie dla biznesu" (III edycja),  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, 31.01.2017 r.
 • Seminarium naukowe pt. „Kobieta na rynku pracy", Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego; Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie w ramach Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk, Rzeszów, 08.03.2017 r. , „Rola kobiet w kształtowaniu dobrostanu obiektywnego  i subiektywnego mieszkańców Podkarpacia”.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Innovative security of present cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine”, Centrum Nauk Społecznych i Psychologicznych Słowackiej Akademii Nauk, Stará Lesná – Słowacja, 16-17.03.2017 r., “Subjective and objective aspects of quality of live in transborder areas. Case of Poland, Ukraine and Slovakia”.
 • Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Tworzenie systemu kluczowych wskaźników oceny społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów transgranicznych”, Główny Urząd Statystyczny w obwodzie lwowskim; Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki; Wydział Ekonomii Katedra Statystyki, Lwów, 25-26.04.2017r. , „Wielowymiarowy charakter zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach transgranicznych - wykorzystanie różnorodnych metod badawczych"; „Tworzenie systemu wskaźników oraz budowanie bazy danych - zapotrzebowanie na statystyki dotyczące obszarów transgranicznych".
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności", Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 25.05.2017 r., „Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów transgranicznych Polski, Ukrainy i Słowacji – miary obiektywne i subiektywne”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt." Procesy integracji różnych danych dostępnych w badaniach statystycznych", Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 31.05.2017 r.- 01.06.2017 r., „Zintegrowane badanie w zakresie podróży Polaków i Cudzoziemców. Zastosowanie ekonometrii entropii w łączeniu danych".
 • Gala Wiarygodnych Firm i Liderów Województwa Podkarpackiego, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, Rzeszów, 20.06.2017 r.
 • 8th Meeting of the Travel Workshop Relating to International Trade in Services Statistics, Narodowy Bank Polski, 29-30.06.2017 r., Warszawa, “Coherent Research System for Trips – Multi-Method Approach and Data Linkage”.
 • IV Wschodni Kongres Gospodarczy - debata polityków, samorządowców i ludzi gospodarki o perspektywach Polski Wschodniej, Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., Białystok, 28.09.2017 r., Debata panelowa: Kadry, gospodarka, migracje. Rynek pracy w Polsce Wschodniej.
 • Konferencja naukowa pt. „Dziedzictwo urbanistyczne w mieście przyszłości na przykładzie potencjałów innowacji i rozwoju Rzeszowa", Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 29.09.2017 r., „Wykorzystanie statystycznych i pozastatystycznych (BIG DATA) źródeł informacji do wyznaczania kierunków rozwoju miast, na przykładzie Rzeszowa”.
 • Konferencja pt. „NBP i GUS jako główne źródła informacji ekonomicznej – waga i wykorzystanie zasobów informacji dla rozwoju Podkarpacia”, Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Jasionka - Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, 17.10.2017 r., „Współpraca GUS i NBP w tworzeniu infrastruktury informacyjnej regionu”.
 • Konferencja pt. "Samorząd wobec zmian przepisów w 2018 r. RODO, zadłużenie jst oraz finansowanie oświaty", FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, Rzeszów, 8.11.2017 r.
 • Kongres 590 (II edycja),  Fundacja im. Sławomira Skrzypka z siedzibą w Warszawie  Kongres organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Jasionka - Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, 17.11.2017 r.
 • Konferencja naukowa  pt. „Sytuacja  demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, 30.11.2017 r.
 • Seminarium naukowe pt. "Wykorzystanie wielu metod badawczych na przykładzie zintegrowanych badań podróży", Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Państwowa Służba Statystyki Ukrainy w Kijowie, Ukraina /Kijów/, 6-7.12.2017 r., „Spójny system badań na obszarach transgranicznych”.
 • Konferencja pt. "Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim - kierunki rozwoju", Marszałek Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 14.12.2017 r., „Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej - perspektywa regionalna’.
 • XI Forum Europa-Ukraina "Stowarzyszenie z Unią Europejską i co dalej?", Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie, Rzeszów, 13-14.03.2018 r., "Czy imigracja z Ukrainy zmieniała europejski rynek pracy?" - moderator panelu dyskusyjnego .
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy", Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Katedra Statystyki, Poznań 15 - 16.03.2018 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Statystyka transgraniczna a spójność przestrzenna – wyzwania i perspektywy”, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie,  Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii, Rzeszów, 18-19.04.2018 r.,  Rola statystyki publicznej w tworzeniu spójnego systemu informacyjnego dla obszarów transgranicznych - moderator sesji.
 • XII Ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu Informacja w społeczeństwie XXI wieku (INFO’2018) pt. „Zarządzanie-Gospodarka-Konsument”, Olsztyn, 21-22.05.2018 r., Katedra Metod Ilościowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, „Rola klastra INFOSTAT UKRAINA-POLSKA w tworzeniu infrastruktury informacyjnej obszarów transgranicznych”.
 • II Kongres Statystyki Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa, 10-12.07.2018 r., „Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów transgranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy – czynniki progresji i peryferyzacji; The Polish public statistics contribution to creation of research infrastructure for transborder area studies”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Następna rewolucja produkcyjna, implikacje dla statystyki polityki rozwoju", Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 24-25.09.2018 r.
 • Konferencja regionalna w ramach jubileuszu 100 - lecia Polskiej Polityki Społecznej pt.: Przeszłość - Teraźniejszość – Przyszłość,  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 25.09.2018 r., „Polityka ludności w 100-leciu polityki społecznej” - panel dyskusyjny; "Specyfika województwa podkarpackiego pod względem procesów i zjawisk społecznych".
 • Europejski Tydzień Regionów i Miast "Open Days 2018", Europejski Komitet Regionów (KR), Dyrekcja Regionalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komunikacji Komisji Europejskiej (DG REGIO), Bruksela, 08-10.10.2018 r.
 • Międzynarodowe Karpackie Forum Współpracy "Karpaty - wspólna przestrzeń społeczno-gospodarcza u progu nowych wyzwań", Euroregion Karpacki, Rzeszów, 11.10.2018 r., „Gdzie jest mądrość? Zatraciliśmy ją we wiedzy. Gdzie jest wiedza? Zatraciliśmy ją w informacji… Jak korzystać z informacji w zarządzaniu terytorialnymi procesami rozwojowymi?” - Moderator panelu.
 • Konferencja naukowa pt. „Renesans miasta. Rozwój obszarów miejskich jako wyzwanie dla polityki spójności”, Urząd Statystyczny w Lublinie, Zamość, 17-18.10.2018 r., „Kierunki rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - ujęcie wielowymiarowe”.
 • Innovative Economic symposium 2018, North China University of Technology, Chiny /Pekin/, 04-12.11.2018 r., “Competitive potential of Regions in The Seas Infinitive Countries”.
 • Seminarium jubileuszowe z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego, Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa, 23.11.2018 r., “Investment Activity of Local Administrative Units and  the Level of Entrepreneurship Development in the Rzeszów Functional Area”.
 • Wiedeń, 04-06.12.2018 r., “WPJ Innovative Tourism Statistics “.
 • Seminarium naukowe pt. „Pogranicze ukraińsko-polskie jako transgraniczny obszar badawczy", Ukraina (Lwów), Główny Urząd Statystyczny w Obwodzie Lwowskim, Wydział Ekonomii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki 27-29.12.2018 r.
 • Forum Europa-Ukraina, Forum Ekonomiczne, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Rzeszów /Jasionka/, 24.01.2019 r.; Teraźniejszość i przyszłość ukraińskiej emigracji pracowniczej w Europie, panel dyskusyjny.
 • Konferencja "Europa Karpat", Kancelaria Sejmu RP, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Krasiczyn, 17.02.2019 r.
 • Konferencja „Wielcy nieobecni na rynku pracy – bierni zawodowo na Podkarpaciu. Jak wydobyć ukryty potencjał? ”, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 28.02.2019 r.
 • Konferencja naukowa pt. "230 LAT STATYSTYKI PUBLICZNEJ W POLSCE", Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, 18-19.03.2019 r. - prowadzący sesję naukową.
 • I Konferencja Roczna Euroregionu Karpackiego, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Rzeszów, 29.03.2019,  „Struktura informacyjno-statystyczna na rzecz rozwoju Karpat” .
 • Międzynarodowa Konferencja "Wyzwania dla wspólnego obszaru edukacyjnego na obszarze Trójmorza", Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, ASECU, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 30.03.2019; - moderator międzynarodowej debaty pt. Polityka międzynarodowa i współpraca terytorialna a edukacja  na obszarze "Trójmorza".
 • Konferencja Banku Pekao S.A. dotycząca „Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018”, Bank Pekao S.A., Nowa Wieś,  9.04.2019 r.
 • Konferencja "Migracje a sytuacja demograficzna Polski", Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, 25.06.2019 r.
 • Konferencja naukowa "Metodologia Badań Statystycznych" MET2019, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa, 3-5.07.2019 r., „Budowa innowacyjnego systemu integracji danych w dziedzinie turystyki”, „Big data i dane statystyczne”.
 • Konferencja "Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje", Rządowa Rada Ludnościowa, Uniwersytet Rzeszowski, Główny Urząd Statystyczny, Rzeszów, 11.07.2019 r. – uczestnik sesji plenarnej.
 • „Wiele kultur, jedno miejsce - od Kłajpedy po Saloniki", Gmina Miejsce Piastowe, Rogi, 7.09.2019 r. - prowadzący panel dyskusyjny na temat Via Carpatia.
 • "Sprawozdawczość na potrzeby statystyki bilansu płatniczego", Narodowy Bank Polski. Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, 23.10.2019 r.
 • Konferencja „Ekomobilność i alternatywne formy transportu”, Urban Lab Rzeszów, Rzeszów, 22.11.2019 r.
 • „Uwarunkowania, założenia kierunki perspektywy rozwoju Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego KREMENAROS”, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki; Ustrzyki Dolne, 7.12.2019 r., „Profil społeczno-gospodarczy, charakterystyka i interpretacja danych statystycznych obszaru TOF KREMENAROS - wnioski dla strategii”.
 • Meeting Network "Territorial Monitoring in Cross-Border Areas", Bonn (Niemcy), 5-6.12.2019 r., “Cross-border monitoring. Statistics Poland’s experience”.
 • XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna „Innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna- przygotowanie do perspektywy 2021-2027”, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Kraków, 10.12.2019 r., „Wykorzystanie wskaźników syntetycznych w statystyce publicznej”.
 • Zjazd Konsularny MSZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, 11.12.2019 r., „Handel przygraniczny i jego znaczenie dla rozwoju regionów przygranicznych”.
 • Konferencja naukowa "Strategia, edukacja i biznes, nowe podejście do rozwoju turystyki w Karpatach", Instytut Turystyki w Krakowie; Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, Rzeszów, 16.12.2019 r., „Big Data i najnowsze trendy w procesie tworzenia statystyki dla turystyki”.
 • Konferencja "Kondycja współczesnej rodziny w obliczu zagrożenia zjawiskiem depopulacji", Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Rzeszów, 16.12.2019 r., „Zjawisko depopulacji w świetle statystyki publicznej”.
 • XIII Forum Europa-Ukraina pod hasłem "Nowe szanse, stare zagrożenia", Marszałek Województwa Podkarpackiego, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Rzeszów /Jasionka/, 4-5.02.2020 r., „Rozwój terenu przygranicznego - Przemyśl i Gminy Powiatu Przemyskiego Zjawiska społeczno- gospodarcze na terenie regionów przygranicznych”.
 • Międzynarodowa konferencja „Depopulacja w krajach i regionach Trójmorza. Uwarunkowania i konsekwencje”, Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Krajowa Rada Ludnościowa, Rzeszów, 17.02.2020 r. – uczestnik debaty pn. „Społeczno-ekonomiczne i demograficzne wyzwania w państwach Trójmorza”.
 • Konferencja "Europa Karpat", Kancelaria Sejmu RP, Krasiczyn, 22-23.02.2020 r., panelista w panelu zatytułowanym "Rozwój Karpat".

Publikacje

Autor i współautor ok. 90 publikacji krajowych i zagranicznych /z zakresu statystyki i ekonometrii/.

 • Błachut B., Cierpiał-Wolan M., Czudec M., Ślusarz G., Obszary transgraniczne Polski, Słowacji i Ukrainy –czynniki progresji i peryferyzacji, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015, 136 stron.
 • Bielak R., Cierpiał-Wolan M., Okrasa W., Witkowski J., Statystyka dla lepszego świata – oczekiwania i trendy. 60, Światowy Kongres Statystyki, Rio de Janeiro 2015, Wiadomości Statystyczne nr 3, Warszawa 2016, s. 1-24.
 • Cierpiał-Wolan M., Innovation as a Factor of Economic Development of Border Areas [w:] Transborder Economics , International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics, Volume 1, Number 1 2016, Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Euroregion Karpacki, s. 97-108.
 • Bwanakare S., Cierpiał-Wolan M., Mantaj A., Predicting Gross Domestic Product Components through Tsallis Entropy Econometrics [w:] Acta Physica Polonica A, Vol. 129, Number 5, Warsaw, May 2016, pp. 993
 • Cierpiał-Wolan M., Wpływ dynamicznych przemieszczeń ludności na rozwój społeczno-gospodarczy polsko-ukraińskich obszarów transgranicznych [w:] Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Miszczuka, Lublin 2017, s. 123-147.
 • Gawełko J., Cierpiał-Wolan M., Wójcik S., Regression Models in Analysis of the Laryngeal Cancer Incidence Trends in Females in Podkarpackie Voivodship [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Tom 15 Nr 1, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2017, s. 115-124.
 • Gawełko J., Cierpiał-Wolan M., Podgórska-Bednarz J., Kawecki A., Morbidity trend of lip cancer in Podkarpacie and in Poland in the years 1963-2013 [w:] European Journal of Clinical and Experimental Medicine (EJCEM), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017,tom XV, nr 1, s. 32-38.
 • Gawełko J., Cierpiał-Wolan M., Podgórska-Bednarz J., Kawecki A., Comparative analysis of the incidence of Oropharyngeal cancer and Laryngeal cancer in the region of south-eastern Poland from 1980 to 2013 [w:] European Journal of Clinical and Experimental Medicine (EJCEM), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, tom XV, nr 1 s. 39-44.
 • Gawełko J., Cierpiał-Wolan M., Kawecki A., Wilk K., Danuta B. Pięciak-Kotlarz, Sikorski D., Comparative analysis of the incidence of head and neck cancer in south-eastern Poland and in Poland in the years 1990–2012 [w:] Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia, Contemp Oncol (Pozn) 2017; 21 (1): 77-82
 • Cierpiał-Wolan M., Wykorzystanie statystycznych i pozastatystycznych (BIG-DATA) źródeł informacji do wyznaczania kierunków rozwoju miast na przykładzie Rzeszowa [w:] Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, Kwartalnik - tom XXXIV, zeszyt 64 (nr 3/II/2017) lipiec-wrzesień, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s.43-56.
 • Cierpiał-Wolan M., Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych w województwie podkarpackim [w:] Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, TOM I, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2017, s. 65 – 84
 • Cierpiał-Wolan M., Paradoksy Podkarpacia – wybrane aspekty [w:] Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, TOM I, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2017, s. 110 – 130.
 • Cierpiał-Wolan M., Prospects for development of local border traffic in Poland [w:] Socio-Economic Potential of Cross-Border Cooperation, Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine), University of Rzeszów (Poland), Lviv-Rzeszów 2017, s. 16-39.
 • Socio-Economic Potential of Cross-Border Cooperation, p.red. Matkovskyy S., Cierpiał-Wolan M., Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine), University of Rzeszów (Poland), Lviv-Rzeszów 2017, 204 strony.
 • Marek Cierpiał-Wolan, Well-Being Paradox in Transborder Areas – Case of the EU’s External Border on the Territory of Poland [w:] Quality of Life and Spatial Cohesion Development and Well-Being in the Local Context pod redakcją Włodzimierza Okrasy, Warszawa 2017 r., str. 273-287.
 • Błachut B., Cierpiał-Wolan M., Czudec A., Ślusarz G., Jakość życia w województwie podkarpackim w latach 2004-2015, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2017, 172 strony.
 • Cierpiał-Wolan Marek, Potocki Tomasz, Factors shaping the financial capability of low-income consumers from rural regions of Poland [w:] International Journal of Consumer Studies, 2018.
 • Cierpiał-Wolan Marek, Ślusarz Grzegorz, Investment activity of local administrative units and the level of entrepreneurship development in the Rzeszów functional area [w:] Central European Economic Journal (CEEJ), 5(52), 2018.
 • Cierpiał-Wolan Marek, Czudec Adam, Kata Ryszard, Błachut Barbara, Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego a rozwój przedsiębiorczości w regionie Polski południowo–wschodniej, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2018, 210 stron.
 • Ślusarz Grzegorz, Cierpiał-Wolan Marek, Development of entrepreneurship in valuable natural rural areas [w:] Economia agro-alimentare / Food Economy, 2019.
 • Potocki Tomasz, Cierpiał-Wolan Marek, Factors shaping financial capability of low-income customers from rural regions of Poland [w:] International Journal of Consumer Studies, 43(2), 2019.
 • Ślusarz Grzegorz, Cierpiał-Wolan Marek, Gierczak-Korzeniowska Beata, Uchman Jadwiga, Żegleń Patrycja, Potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w latach 2014-2018 - ujęcie regionalne, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2019, 128 stron
 • Bwanakare S., Cierpiał-Wolan M.,  Reconciling conflicting cross-border data sources for updating national accounts: The cross-entropy econometrics approach [w:] Statistical Journal of the IAOS -1 (2020) 1–9, 2020 (pre-press volume, pre-press issue)
 • Cierpiał-Wolan Marek, Przestrzenne zróżnicowanie procesów depopulacji w województwie podkarpackim [w:] Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje, ISBN 978-83-66466-15-9, red. Józefina Hrynkiewicz, Grzegorz Ślusarz, Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020, s. 139-161.
 • Bwanakare Second, Cierpiał-Wolan Marek, Predicting Polish transport industry equilibrium characteristics as an inverse problem: An Entropy Econometrics Model, Statistics in Transition new series, ISSN 1234-7655, Vol. 21, No. 5, 2020, s. 179-191, https://doi.org/10.21307/stattrans-2020-061
 • Cierpiał-Wolan Marek, THE ROLE OF INFOSTAT UKRAINE-POLAND CLUSTER IN CREATING INFORMATION INFRASTRUCTURE OF CROSS-BORDER AREAS, КІЛЬКІСНІМЕТОДИВЕКОНОМІЦІ. ЦИФРОВАЕКОНОМІКА, Випуск 59, 2020, s. 44-54, ISSN 2078-6115, http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.59.0.590 5
 • Ślusarz Grzegorz, Gołębiewska Barbara, Cierpiał-Wolan Marek, Gołębiewski Jarosław, Twaróg Dariusz, Wójcik Sebastian, Regional Diversification of Potential, Production and Efficiency of Use of Biogas and Biomass in Poland, Energies, ISSN 1996-1073, 2021, Volume 14, Issue 3, s. 1-20, https://doi.org/10.3390/en14030742
 • Ślusarz Grzegorz, Gołębiewska Barbara, Cierpiał -Wolan Marek, Twaróg Dariusz, Gołębiewski Jarosław, Wójcik Sebastian, The Role of Agriculture and Rural Areas in the Development of Autonomous Energy Regions in Poland, ISSN 1996-1073, Energies 2021, Volume 14, Issue 13 (July-1 2021), s. 1-21, https://doi.org/10.3390/en14134033
 • Cierpiał - Wolan Marek, Wierzbiński Bogdan, Twaróg Dariusz, The Use of the Local and Regional Potential in Building Energy Independence—Polish and Ukraine Case Study, Energies, Volume 14, Issue 19, 2021, s. 1-21, ISSN 1996-1073, https://doi.org/10.3390/en14196118
 • Cierpiał-Wolan Marek, Impact of the human development level on net migration in Podkarpackie region (s. 76-92) [w:] Community cohesion, well-being, and local development, Okrasa Włodzimierz,  Rozkrut Dominik (red.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-66466-39-5 (online version), ISBN 978-83-66466-40-1 (printed version), ss. 174.
 • Oleński Józef, Cierpiał-Wolan Marek, Rejman Krzysztof, Foundations of delimitation of functional transborder areas, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2021, e-ISBN 978-83-7934-529-8, ss. 200.
 • Majewski Sebastian, Mentel Urszula, Salahodjaev Rauflon, Cierpiał-Wolan Marek, Electricity Consumption and Economic Growth: Evidence from South Asian Countries, "Energies", Volume: 15, Issue: 4, 2022, s. 1-10, ISSN 1996-1073, https://doi.org/10.3390/en15041327
 • Dewalska-Opitek Anna, Bilińska Katarzyna, Cierpiał-Wolan Marek, The Application of the Soft Modeling Method to Evaluate Changes in Customer Behavior towards e-Commerce in the Time of the Global COVID-19 Pandemic, "Risks", 10(3), 62, 2022, s. 1-13, ISSN: 2227-9091, https://doi.org/10.3390/risks10030062
 • Cierpiał-Wolan Marek, Modelowanie transgranicznych aspektów rozwoju terytorialnego. Studium przypadku – województwo podkarpackie i obwód lwowski. Prace naukowe Instytutu Ekonomii i Finansów. Seria: Monografie i opracowania, nr XX, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2022, ISBN : 978-83-7996-990-6, ss. 356.
 • Powiatowy wymiar sytuacji demograficznej, Materiały z III Kongresu Demograficznego, Cześć 5, red. Cierpiał-Wolan Marek, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2022, ss.139, ISBN 978-83-67087-14-8, e-ISBN 978-83-67087-15-5.
 • Cierpiał-Wolan Marek, Sytuacja demograficzna województwa podkarpackiego (9-22), [w:] Cierpiał-Wolan Marek (red.), Powiatowy wymiar sytuacji demograficznej, Materiały z III Kongresu Demograficznego, Cześć 5, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2022, ss. 139, ISBN 978-83-67087-14-8, e-ISBN 978-83-67087-15-5.
 • Cierpiał-Wolan Marek, Stec-Rusiecka Jolanta, Twaróg Dariusz, Bilińska Katarzyna, Dewalska-Opitek Anna, Wierzbiński Bogdan, Relationship between Renewable Biogas Energy Sources and Financial Health of Food Business Operators, Energies 2022, ISSN: 1996-1073, 15(16), 5797; s. 1-13, https://doi.org/10.3390/en15165797
 •