Dr inż. Jolanta Wojnar

 • telefon: 17 872 16 97
 • e-mail: jwojnar@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 211.

Stanowisko

Adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Statystyka
 • Ekonometria
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
 • Prognozowanie i symulacje
 • Metody ilościowe w analizie rynku
 • Seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Wielowymiarowa analiza porównawcza  i jej zastosowanie w badaniach społeczno-gospodarczych
 • Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie zjawisk ekonomicznych
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Wielka Brytania, University of Huddersfield (2012)

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów
 • Członek Zespołu Programowego Kierunku studiów Finanse i Rachunkowość
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UR
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych

Ukończone kursy i szkolenia

 • Studia podyplomowe „Menedżer innowacji i transferu wiedzy” – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin, 
 • Szkolenie w zakresie produktów i technologii Microsoft: MS-10231,Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure, Projektowanie infrastruktury Microsoft SharePoint 2010.
 • Szkolenie StatSoft: Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA:
  • Analiza regresji,
  • Analiza danych ankietowych – kurs zaawansowany,
  • Analizy wielowymiarowe,
  • Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku.

Publikacje

Wybrane:

 • Fura B., Wojnar J. Kasprzyk B., Ranking and classification of UE countries regarding their levels of implementation of the Europe 2020 strategy, Journal of Cleaner Production, 165, 2017, s. 968-979, http://dx.doi.org/10.1016
 • Kasprzyk B., Wojnar J., Podstawowe elementy metodyki prognostycznej – przykłady z rozwiązaniami, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 134.

Publikacje z lat 2015-2019:

 • Kasprzyk Beata, Wojnar Jolanta, Ocena realizacji strategii „Europa 2020”, Economic and Regional Studies. Studia Ekonomiczne i Regionalne, ISNN 2083-3725, Volume 14, No. 2, Biała Podlaska 2021,s. 146-157, https://doi.org/10.2478/ers-2021-0011
 • Wojnar Jolanta, Zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, Volume 65,2020, 8, s. 39-56, DOI: 10.5604/01.3001.0014.3526
 • Bejer A., Domka-Jopek E., Probachta M., Lenart-Domka E.,Wojnar J., Burnout syndrome in physiotherapists working in the Podkarpackie province in Poland, A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, Work 64, 2019, s. 809–815, DOI: 10.3233/WOR-193042.
 • Wieczorek P., Wojnar J., Ocena podobieństwa wyników uporządkowania przedsiębiorstw branży informatycznej uzyskanych różnymi metodami porządkowania liniowego, Przedsiębiorstwo & Finanse, nr 2(25), 2019, s. 71-84, ISSN 2084-1361.
 • Wojnar J., Zieliński W., Analiza wskaźnika zatrudnienia w krajach nowej UE z wykorzystaniem FPCA, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. XIX, No. 2, 2018, s. 183-191; DOI: 10.22630/MIBE.2018.19.2.17
 • Wojnar J., Application of the utility function to assess the diversity of voivodships in terms of degree of use of information technologies in Poland, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 53(1), 2018, s. 297-307.
 • Kasprzyk B., Wojnar J., Szanse realizacji strategii Europa 2020 w aspekcie poziomu edukacji w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 53(1), 2018, s. 119-128
 • Wojnar J., Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych wskaźników rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu regionalnym, Przedsiębiorstwo & Finanse, nr 1(16), 2017, s. 117-128, ISSN 2084-1361.
 • Chorób R., Wojnar J., Potencjał produkcyjny rolnictwa województwa podkarpackiego - analiza typologiczna, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIX, Zeszyt 4, 2017, s. 22-27, DOI: 10.5604/01.3001.0010.5159.
 • Kasprzyk B., Wojnar J., Fura B., Pomiar realizacji kluczowych obszarów strategii Europa 2020 w krajach UE-28, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 276, 2016, s.159-170, ISSN 2083-8611.
 • Wojnar J., Wykształcenie ludności na obszarach wiejskich a stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVII, Zeszyt 2, 2015,s. 247-252, ISSN 1508-3535.
 • Ożóg A., Wojnar J., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej i modeli analizy dyskryminacyjnej, Przedsiębiorstwo & Finanse, nr 4(11), 2015, s. 91-103, ISSN 2084-1361.
 • Wojnar J., Analiza porównawcza modelowania logitowego i funkcji dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości spółek giełdowych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XVI, Z 4, 2015, s. 201-210, ISSN 2082-792X
 • Wojnar J., Tempo rozwoju ICT w Polsce oraz syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Społeczeństwo informacyjne - stan i kierunki rozwoju, nr 44, 2015, s.744-753, ISSN 1898-5084