Dr inż. Agnieszka Majka

 • telefon: 872 16 50
 • e-mail: amajka@ur.edu.pl
 • adres:35 -601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2 pok. 208

Stanowisko

 • adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • statystyka opisowa
 • ekonometria
 • ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
 • wnioskowanie statystyczne
 • analiza dynamiki zjawisk rynkowych
 • statystyczna analiza danych
 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Metody ilościowe w badaniach społeczno-ekonomicznych. Badanie przestrzennego zróżnicowania warunków (i jakości) życia ludności Podkarpacia

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Uniwersytet w Odessie, wizyta studyjna, 2012r.
 • Uniwersytet w Saragossie, wizyta studyjna, 2014r.
 • Uniwersytet w Białymstoku, staż dydaktyczny, 2015r.
 • Uniwersytet w Jelgawie, 2019r.
 • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (cykliczne w ramach wymiany bezpośredniej)

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • p.o. kierownika Zakładu Statystyki i Ekonometrii
 • Członek Komisji ds. Badań Naukowych, Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą
 • Członek Komisji ds. Promocji Wydziału i Współpracy z Otoczeniem
 • Członek i Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • Członek PTE w Rzeszowie
 • Opiekun sekcji „Metody ilościowe” koła naukowego „Liderzy biznesu”

Ukończone kursy i szkolenia

 • Studium Pedagogiczne przy Wydziale Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie, uprawnienia do nauczania przedmiotów ekonomicznych i rolniczych,
 • Szkolenie Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością; Akademia Jakości
 • Szkolenie w ramach projektu „Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości” realizowanego przez RARR S.A. w Rzeszowie z zakresu:
  • zarządzanie projektami badawczymi;
  • pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
  • komercjalizacja wyników badań naukowych;
  • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej;
  • promocja i marketing badań naukowych. The Quality of Life.
 • ​Studia podyplomowe „Ochrona własności intelektualnej”
 • Szkolenie z zakresu Statystycznego projektowania badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA przeprowadzone przez StatSoft Polska S.A. obejmujące moduły:
  • ​Analiza danych ankietowych – kurs zaawansowany;
  • Analizy wielowymiarowe;
  • Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku.
 • Kurs z programowania w języku R

Publikacje

 • Puchalska Katarzyna, Majka Agnieszka, Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MSP. Istota – formy – bariery, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2021, ISSBN 978-83-7996-912-8, ss. 161.
 • Majka Agnieszka, Puchalska Katarzyna,  Bariery internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ""Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician"", vol. 66, 2021, s. 17-31, ISSN 0043-518X, e-ISSN: 2543-8476, https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2698
 • A. Majka, D. Zając, (2019). „Factors Influencing the Development of Non-Agricultural Business Activities in Rural Eastern Poland”, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(1), s.43-52
 • D. Jankowska, A. Majka (2019). Interakcje pomiędzy poziomem życia a innowacyjnością w aspekcie regionalnym, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 58(2), s.218-230.
 • A. Majka, D. Jankowska,  (2018). Innowacyjność a poziom rozwoju gospodarczego województw. Wiadomości Statystyczne, 63(10), s.21-36.
 • A. Czudec, A. Majka, D. Zając (2018) „Impact of European Union Cohesion Policy at Local Level (Rural Areas of Eastern Poland Case Study)”, LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, Vol.16, nr 4, s. 785-803.
 • A. Majka, D. Jankowska (2017) „Innovative Endeavours and Economic Development from the Regional Perspective”,  Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, t. 15, nr 3, s.29-39.
 • K. Puchalska, A. Majka (2017) „Bariery lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w opinii inwestorów”, Przedsiębiorstwo & Finanse, 2 (17)/2017, s.61-74.
 • K. Szara, A. Majka (2017) „Korzyści z wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia”, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 49 (1), s. 384-395.
 • K. Puchalska, A. Majka (2017) „Wymiar strategiczny przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym”, Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice (Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka); Quarterly Journal, 3/2017 (22), s. 137-153.
 • Krzyśko, A. Majka, W. Wołyński (2016) „Ocena zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województw w latach 2003-2013 za pomocą składowych głównych dla wielowymiarowych danych funkcjonalnych oraz analiza skupień”, Przegląd statystyczny, nr 1/2016, t.63, s.81-98.
 • A. Majka, D. Jankowska (2016) „Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców w ujęciu regionalnym”,  Metody Ilościowe w Ekonomii, Studia i Prace WNEiZ US nr 45/2 2016 (dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), s. 317-328.
 • D. Jankowska, A. Majka (2016) „Zmiany w zatrudnieniu w sektorze usług a rozwój gospodarczy regionu”, Metody Ilościowe w Ekonomii, Studia i Prace WNEiZ US nr 45/2 2016 (dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), s. 253-264.
 • A. Majka, (2015) „Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce w ujęciu dynamicznym”, Wiadomości statystyczne, 5/2015, s. 27-42
 • A. Majka, (2015) „Zmiany w poziomie życia ludności”, Konsumpcja i rozwój, 2, (11), s. 37-50. 
 • A. Majka, (2015) „Zmiany zatrudnienia w rolnictwie w aspekcie przeobrażeń trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce” [w:] Cz. Puchalski, G. Gajdek (red. nauk.), Rynek aktywów biologicznych i produktów rolniczych, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego,  s.100-112
 • P. Frączek, A. Majka, (2015) „Kultura energetyczna krajów EU” [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, zeszyt nr 43 (3), s. 215-225.
 • A. Majka, K. Puchalska (2015) „Investment attractiveness of polish border in terms of foreign direct investment (FDI))” [w:] „Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych” (tom 2)  pod red. K. Świerczewskiej-Pietras i M. Pyry, wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 81-90.
 • A.  Majka, „Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu życia w Polsce”, Prace naukowe UE we Wrocławiu, nr 407 „Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki”, wyd. UE we Wrocławiu, s. 354-363
 • D. Jankowska, A. Majka,  „Zmiany na rynku pracy w Polsce na tle przemian zachodzących w krajach UE”,  Prace naukowe UE we Wrocławiu, nr 406 „Globalizacja – gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem”, wyd. UE we Wrocławiu, s. 268-278.