Dr hab. Małgorzata Stec, prof. UR

 •  telefon: 17 872 16 84
 • e-mail: mstec@ur.edu.pl
 • adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35 -601 Rzeszów, p. 218

Stanowisko

 • Profesor UR

Prowadzone zajęcia

 • Ekonometria i wnioskowanie statystyczne
 • Ekonometria i prognozowanie
 • Ekonometria
 • Statystyka opisowa
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie

Zakres badań naukowych

 • Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie zjawisk złożonych (na przykładzie krajów UE, województw Polski, powiatów i gmin województwa podkarpackiego)
 • Uwzględnienie wpływu dokładności danych statystycznych na wyniki analiz wielowymiarowych
 • Ocena wybranych aspektów funkcjonowania e- administracji publicznej

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Redaktor statystyczny czasopisma „Przedsiębiorstwo i Region”
 • Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji w latach 2008-2016
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Pobyt naukowo-dydaktyczny, Państwowa Akademia Finansów, Lwów, 25-31.10.2014
 • Pobyt naukowy w Uniwersytecie Technicznym w Koszycach, Wydział Ekonomii w dniach 04-08.04.2016
 • Staż naukowo-dydaktyczny w Ukraińskim Naukowo-Badawczym Instytucie Prawa i Badań Gospodarczych w Kijowie w dniach 05-16.09.2016

Ukończone kursy i szkolenia

 • Kurs pedagogiczny
 • Szkolenie „Umiejętności interpersonalne”
 • Szkolenie „Techniki i narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym”
 • Szkolenie „Zaawansowane narzędzia pakietu biurowego w podnoszeniu wydajności pracy badacza”
 • Szkolenie „Zastosowanie metod statystycznych w procesie dydaktycznym”
 • Szkolenie dotyczące baz oraz narzędzi bibliograficznych Thomson Reuters
 • Szkolenie „Kompetencje dydaktyczne i informatyczne kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie kształcenia na odległość”
 • Kurs z programowania w języku R

Publikacje od 2015 roku

Monografie

 • Stec Małgorzata, Dokładność danych statystycznych w badaniach zjawisk złożonych. Wpływ na wyniki oceny zrównoważonego rozwoju województw Polski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2021, ss. 226, ISBN 978-83-8102-509-6.
 • Grzebyk Mariola, Stec Małgorzata, Zając Dariusz, Sołtysiak Mirosław, Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki finansowej samorządu lokalnego (przykład województwa podkarpackiego), ISBN 978-83-7986-336-5, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2020, ss. 179.
 • Grzebyk M., Miś T., Stec M., Zając (2019), Skala, kierunki i dynamika zmian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich wschodniej Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 232.
 • Stec M. (2017), Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Studium przypadku-województwo podkarpackie, Wyd. UR, Rzeszów, ss. 342.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach