Dr hab. inż. Roman Chorób, prof. UR

Stanowisko

 • Profesor UR

Prowadzone zajęcia

 • Technologie informacyjne
 • Technologie informatyczne w finansach
 • Informatyka gospodarcza
 • Metodologia ekonomii
 • Metody badań ekonomicznych – projekt badawczy
 • Komputerowe wspomaganie decyzji biznesowych
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

Badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z zastosowaniem metod informatycznych do analizy stopnia zaawansowania procesów integracyjnych w agrobiznesie województwa podkarpackiego. Obszarem szczególnych zainteresowań jest diagnoza stanu, jak też determinant rozwoju innowacyjnych struktur integracyjnych, tj. klastry rolno-spożywcze.

Granty i projekty badawcze

 • Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym” (grant indywidualny NCN nr DEC-2011/01/D/HS4/03911)

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • 20-21.04.2013 r. – WARSZTATY STUDYJNE W GLIWICACH (TECHNOPARK GLIWICE)
 • 23-27.04.2012  r. – WIZYTA STUDYJNA W HUDDERSFIELD [WIELKA BRYTANIA](University of Huddersfield, Business School)
 • 15-16.12.2011 r. - WIZYTA STUDYJNA W LUBLINIE (Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Lubelskiej, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny)
 • 06-10.12.2011 r. - WIZYTA STUDYJNA W AMSTERDAMIE I UTRECHCIE [HOLANDIA] (Science Park Amsterdam, University of Amsterdam, Association of Polish-Dutch Enterpreneurs and Polish Foundation “Nederlands Pools Huis”)
 • 04-05.07.2011 r. - WIZYTA STUDYJNA WE WROCŁAWIU (Wrocławskie Centrum Akademickie, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej, Wrocławski Park Technologiczny) 

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek zespołu Komitetu Organizacyjnego: I-VIII Konferencja Naukowa „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”,
 • Sekretarz redakcyjny Zeszytów Naukowych: „Społeczeństwo Informacyjne”,
 • Członek Komisji ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem WE UR,
 • Członek Uczelnianej Komisji Mieszkaniowej,
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów,
 • Członek Rady Mieszkańców DNA „Mrowisko”,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Ukończone kursy i szkolenia

Ukończone Studia podyplomowe:

 • Administrowanie sieciami komputerowymi” – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy na Uniwersytecie Rzeszowskim (w okresie: 17.10.2009-30.06.2010).
 • Menedżer innowacji i transferu wiedzy” – Centrum Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (w okresie: 25.02.2012-26.01.2013).
 • „Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle” - Centrum Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (w okresie: 14.12.2013-17.12.2014)..

Ukończone szkolenia specjalistyczne (wybrane):

 • Szkolenie PTI w celu uzyskania Certyfikatu Egzaminatora ECDL (CKPiDN w Mielec).
 • Szkolenie PTI w celu uzyskania Certyfikatu Egzaminatora ECDL e-Obywatel (CKPiDN Mielec).
 • Szkolenie PTI w celu uzyskania Certyfikatu Egzaminatora ECDL e-Guardian (CKPiDN Mielec).
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie produktów i technologii Microsoft (w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”): MS 6420 „Fundamentals of Windows Server 2008 Network Infrastructure and Application Platform”.
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie produktów i technologii Microsoft (w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”): MS 5929 „Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects and Programs ”.
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie produktów i technologii Microsoft (w ramach projektu „WINDOWanie kwalifikacji informatycznych” – OPTeam Rzeszów): MS 5115 „Installing, Configuring, and Troubleshooting Windows Vista”.
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie produktów i technologii Microsoft (w ramach projektu „WINDOWanie kwalifikacji informatycznych” – OPTeam Rzeszów): MS 5105 „Deploying Windows Vista Business Desktops”.
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie produktów i technologii Microsoft (w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”): MS 6425AL „Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services”.
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie produktów i technologii Microsoft (w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”): MS 2310CL „Projektowanie aplikacji webowych z Microsoft Visual Studio 2008 Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008”.
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie produktów i technologii Microsoft (w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”): MS-10174 „Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010” („Konfigurowanie i administrowanie Microsoft SharePoint 2010”).
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie produktów i technologii Microsoft (w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”): MS-10231 „Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure” („Projektowanie infrastruktury Microsoft SharePoint 2010”).
 • Szkolenie specjalistyczne „Fundusze unijne szansą na rozwój Podkarpacia” (w ramach projektu realizowanego przez Firmę Euro-Konsult w Rzeszowie).
 • Warsztaty „Fundusze Europejskie dla Nauki” (Fundacja ProRegio Poznań, Politechnika Rzeszowska).
 • Szkolenie w ramach projektu „Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości” z zakresu: sprawnego zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, wzrostu komercjalizacji rezultatów prac badawczych pod kątem zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy sektorem B+R oraz przedsiębiorcami (RARR Rzeszów).
 • Specjalistyczne szkolenie Narzędzia do modelowania grafiki (w ramach projektu „UR-nowoczesność i przyszłość regionu”).
 • Specjalistyczne szkolenie z systemu zarządzania treścią strony WWW (HTML, CMS) w ramach projektu „Nowy zawód-lepsze perspektywy” (Ekoinstal-Rzeszów).
 • Specjalistyczne szkolenie z systemu zarządzania treścią strony WWW (PHP, CSS) w ramach projektu „Informatyka szansą na lepszą pracę” (Capital-Rzeszów).
 • Specjalistyczne szkolenie "Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych" (w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”): Etap I: Analiza danych ankietowych – kurs zaawansowany, Etap II: Analizy wielowymiarowe, Etap III: Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku.
 • Warsztaty metodyczne – opracowanie wytycznych do sylabusów dla przedmiotów prowadzonych w jęz. angielskim (w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”).
 • Specjalistyczne szkolenie dla pracowników jednostek administracyjnych i naukowych „Menedżer szkoleń” (RARR Rzeszów).

Prowadzone szkolenia specjalistyczne:

 • Prowadzenie w kolejnych kilkunastu edycjach specjalistycznych kursów skierowanych do osób prowadzących działalność rolniczą i leśną pt.: „Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i Internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym” (w okresie: 29.11.2010-04.02.2012).
 • Prowadzenie w kolejnych trzech edycjach specjalistycznych kursów skierowanych do osób spoza społeczności akademickiej pt.: „Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w analizie działalności firmy” (w okresie: 2010-2012).
 • Prowadzenie specjalistycznego kursu wewnętrznego dla pracowników UR pt.: „Zaawansowane narzędzia pakietu biurowego w podnoszeniu wydajności pracy badacza” (w okresie: 04-07.12.2012).

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • Ekspert w badaniu delfickim projektu „Badania adaptacyjności podkarpackich przedsiębiorstw w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych”.
 • Ekspert do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”, Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Publikacje (wybrane) w latach 2015-2019

Monografie w jęz. angielskim:

 • Chorób R., 2016. Determinants of development of innovative integration links between agriculture and food industry. Selected issues, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 19, Rzeszów 2016, ss. 139; ISBN 978-83-7996-249-5.
 • Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R., 2010. Innovative forms of the use of new information technologies in the labour market. Forecasts and prospects. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ss. 135; ISBN 978-83-7338-591-7. 

Monografie w jęz. polskim:

 • Chorób Roman, Maria Sarama, Społeczne i ekonomiczne aspekty transformacji cyfrowej w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2021, ISBN 978-83-7996-925-8, ss.212.
 • Chorób R., 2017. Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym z uwzględnieniem klastrów rolno-spożywczych (na przykładzie województwa podkarpackiego), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 20, Rzeszów 2017, ss. 362; ISBN 978-83-7996-480-2. 
 • Chorób R., 2010. Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 9, Rzeszów 2010, ss. 185; ISBN 978-83-7338-559-7.
 • Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R., 2011. Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy. Prognozy i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 138; ISBN 978-83-7338-614-3.

Artykuły i rozdziały w monografii:

 • Chorób Roman, Struktura klastrowa jako przykład modelu biznesu międzynarodowego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Nr 70(2), 2022, ISSN 1898-5084, s. 86-100, https://doi.org/10.15584/nsawg.2022.2.6
 • Chorób Roman, Determinants of Territorial Dispersion of Integration Relations Between Agriculture and Agri-Food Industry [w:] Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, red. Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9998551-6-4, International Business Information Management Association (IBIMA), 2021, s. 107212-107220.
 • Chorób Roman, Factors affecting the cluster development: Evidence from the food industry in Poland [w:] Socio-Economic Development. Interdisciplinary Ecosystems Perspective, red. Maria Urbaniec, Agnieszka Żur, ISBN 978-83-8175-233-6, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020, s. 109-121.
 • Chorób R. 2019. Confidence as a determinant of establishing and developing innovative integration connections in agribusiness, [w:] (red.) M.G. Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economic Growth, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 58 (2/2019), Rzeszów 2019, s. 155-163, DOI: 10.15584/nsawg.2019.2.11; ISSN 1898-5084.
 • Chorób R. 2018. Potencjał ekonomiczny podmiotu determinantą kreowania i ekspansji inicjatywy klastrowej w agrobiznesie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIX, Zeszyt 10, Część II, Łódź-Warszawa 2018, s. 161-173; ISSN 2543-8190.
 • Chorób R. 2018. Powiązania gospodarstw rolnych z otoczeniem w województwie podkarpackim z perspektywy rozdysponowania produktów rolnych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XX, Zeszyt 3, Warszawa 2018, s. 22-27; ISSN 1508-3535.
 • Chorób R. 2018. Rozwój powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym determinantą innowacyjności i wzrostu konkurencyjności gospodarki żywnościowej, „Handel Wewnętrzny” 2018, rocznik 64 (LXIV), nr 2 (373), s. 117-126; ISSN 0438-5403.
 • Chorób R. 2018. Aspekty metodologiczne analizy klastrów ze szczególnym uwzględnieniem sektora agrobiznesu, [w:] (red.) M.G. Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economic Growth, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 53 (1/2018), Rzeszów 2018, s. 129-138, DOI: 10.15584/nsawg.2018.1.10; ISSN 1898-5084.
 • Chorób R. 2017. Źródła finansowania działalności determinantą funkcjonowania i ekspansji klastrów rolno-spożywczych, „Przedsiębiorstwo&Finanse”, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zeszyt nr 2017/1 (16), Białystok 2017, s. 21-32; ISSN 2084-1361.
 • Chorób R., Wojnar J. 2017. Potencjał produkcyjny rolnictwa województwa podkarpackiego – analiza typologiczna, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XIX, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Bydgoszcz 2017, s. 22-27; ISSN 1508-3535.
 • Chorób R. 2017. Inicjatorzy jako liderzy kreowania, rozwoju i zarządzania strukturami klastrowymi [w:] (red.) G. Dahlke, Praktyczne aspekty zarządzania, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2017, s. 51-61; ISBN 978-83-7775-464-1.
 • Chorób R. 2017. Innovative integration relations opportunity for development of Polish agribusiness and increase competitiveness of the economy [w:] (red.) M.G. Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economic Growth, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 50 (2/2017), Rzeszów 2017, s. 349-356, DOI: 10.15584/nsawg.2017.2.23; ISSN 1898-5084.
 • Chorób R. 2017. Powiązania integracyjne rolnictwa z przemysłem spożywczym na Podkarpaciu, „Wiadomości Statystyczne”, GUS, PTS, Rok LXII, Nr 6 (673), Warszawa 2017, s. 73-88; ISSN 0043-518X.
 • Chorób R. 2016. Współpraca podmiotów jako jedna z determinant ekspansji inicjatyw klastrowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS, Tom XVII, Zeszyt 3 Zarządzanie, Sosnowiec 2016, s. 27-38; ISSN 1899-8658.
 • Chorób R. 2016. Potrójna helisa przykładem efektywnej kooperacji i przesłanką ekspansji więzi integracyjnych w agrobiznesie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, Zeszyt 9, Część I, Łódź-Warszawa 2016, s. 23-35; ISSN 1733-2486.
 • Chorób R. 2016. Dylematy finansowania działalności klastrów branży rolno-spożywczej, Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, nr 4/2016 (23), Ostrołęka, s. 485-492; ISSN 2391-9167.
 • Chorób R., 2016. Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych, Ekonomiczne Problemy Usług nr 122, Gospodarka XXI wieku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 187-195, DOI: 10.18276/epu.2016.122-17; ISSN 1896-382X.
 • Chorób R., 2016. Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej, Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, Obszary gospodarki elektronicznej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 29-38, DOI: 10.18276/epu.2016.123-03; ISSN 1896-382X.
 • Chorób R., 2015. Strengths functioning cluster structures prerequisite for innovation and competitiveness of the economy, SCIENTIFIC JOURNAL, High-Economic Social School in Ostroleka [Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce], No. 4/2015 (19), Ostrołęka, s. 74-82; ISSN 2391-9167.
 • Chorób R., 2015. Unikatowy wymiar kooperacji jako determinanta konkurencyjności klastrów oraz ekspansji regionu, „PRZEDSIĘBIORSTWO I REGION”, Zeszyt nr 7/2015: Współpraca, konkurencyjność, rozwój, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015; s. 7-15, DOI: 10.15584/pir.2015.7.2; ISSN 2080-458X.
 • Chorób R., 2015. Kondycja ekonomiczna podmiotu jako podstawa kreowania inicjatywy klastrowej w sektorze produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego [w:] (red.) P. Maciaszczyk, L. Kaliszczak, P. Szulich, Gospodarka i przedsiębiorstwo w warunkach współczesnych przeobrażeń, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2015, s. 103-114; ISBN 978-83-89639-24-0.
 • Chorób R., 2015. Możliwości rozwoju klastrów transgranicznych w dobie gospodarki opartej na wiedzy [w:] (red.) K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra, Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych, Tom I, Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2015, s. 14-38; ISBN 978-83-64881-21-3.
 • Chorób R., 2015. Dilemmas of selection of organizational and legal form of the cluster initiative [in:] (ed.) M. Gębarowski, T. Hermaniuk, Food Products Marketing. Concepts and Research, University of Maribor, Celje, Slovenia 2015, p. 38-46; ISBN 978-961-6962-17-9.
 • Chorób R., 2015. Strategia jako narzędzie efektywnego zarządzania strukturą klastrową, Zeszyty Naukowe nr XXIX, (red.) J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2015, s. 137-147; ISSN 0860-9608.
 • Chorób R., 2015. Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, Szczecin 2015, s. 331-339; ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X.
 • Chorób R., Chorób E., 2015. Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego [w:] (red.) M.G. Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt nr 44 (4/2015), Część 1, Rzeszów 2015, s. 41-53, DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.1.4; ISSN 1898-5084.