Dr hab. inż. Artur Kraus, prof. UR

 • e-mail: akraus@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1-409

Stanowisko

Profesor UR

Prowadzone zajęcia

 • Technologie informacyjne
 • Technologie informatyczne w finansach
 • Informatyka gospodarcza
 • Seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w gospodarce
 • Komputerowe metody badania i oceny jakości żywności
 • Psychologia konsumenta, badanie preferencji konsumenckich
 • Innowacyjność w produkcji żywności
 • Nowe segmenty rynku żywnościowego
 • Projektowanie i rozwój nowych produktów żywnościowych

PUBLIKACJE (wybrane)

Publikacje w wiodących czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym z listy Journal Citation Reports (JCR)

Monografie w jęz. angielskim

 • Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R., Innovative forms of the use of new information technologies in the labour market. Forecasts and prospects. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ss. 136. ISBN: 978-83-7338-591-7

Monografie w jęz. polskim

 • Kraus A., Projektowanie i rozwój nowych produktów w oparciu o innowacyjne metody i techniki badania konsumentów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 106. ISBN: 978-83-7338-804-8
 • Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R., Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy. Prognozy i perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 138. ISBN: 978-83-7338-614-3

Artykuły w czasopismach z listy B MNiSW

 • Kraus Artur, Wojtas Natalia, Labour Migration of Parents and Threats to Children and Youth, Journal of Risk and Financial Management, 14(8), 2021, s. 377-387, ISSN: 1911-8074, https://doi.org/10.3390/jrfm14080377
 • Kasprzyk B., Kraus A., Chorób R., Technologie informacyjne czynnikiem determinującym zmiany na rynku pracy Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Seria: Ekonomiczne problemy usług nr 88, 2012, s. 288-296.
 • Kraus A., Wykorzystanie globalnej infrastruktury informacyjnej na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 672, Seria: Ekonomiczne problemy łączności nr 12, 2011, s. 239-247.
 • Chorób R., Kasprzyk B., Kraus A., Aspekty ekonomiczno-społeczne i technologiczne nowoczesnych form pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Seria: Ekonomiczne problemy usług nr 58, 2010, s. 493-503.
 • Kasprzyk B., Kraus A., Chorób R., Szanse i możliwości poszukiwania pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Seria: Ekonomiczne problemy usług nr 58, 2010, s. 505-514.
 • Kraus A., Chorób R., Alternatywne formy promocji i dystrybucji regionalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem globalnej infrastruktury informacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 544, Ekonomiczne problemy usług nr 35, 2009, s. 383-392.
 • Kraus A.; System gromadzenia i analizy danych czynnikiem rozwoju kapitału intelektualnego w zarządzaniu jakością. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 31, Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, 2009, s. 215-224.
 • Chorób R., Kraus A., Poziom wiedzy i wykształcenia wśród determinant działań innowacyjnych producentów branży rolno-spożywczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 544, Ekonomiczne problemy usług nr 35, 2009, s. 223-236.
 • Kraus A. Popek S.; Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 678, Kraków 2005, s. 34-40.

Rozdziały w monografii

 • Kraus A.; Informacyjne usługi cyfrowe we współczesnym społeczeństwie i gospodarce [w:] Społeczeństwo informacyjne –Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej. red. C. Hales, M. Sarama, Wydawnictwo MAX-DRUK Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2009, s. 329-340.
 • Kraus A.; IT tools in quality management system [w:] The Information Society: Development Perspectives, red. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 131-142.
 • Kraus A.; Podpis elektroniczny w zarządzaniu procesami gospodarczymi [w:] Społeczeństwo informacyjne – stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 325-337.
 • Kraus A.; Przykłady użycia funkcji warunkowych [w:] Wykorzystanie narzędzi informatycznych w naukach ekonomicznych, red. C. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 87-97.