Dr hab. Barbara Fura prof. UR

Prowadzone zajęcia

 • Matematyka finansowa
 • Ekonomia matematyczna
 • Matematyka
 • Mathematical economics
 • Metodologia ekonomii - projekt badawczy
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Inicjatywy środowiskowe przedsiębiorstw
 • Rozwój zrównoważony
 • Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach

Numery klasyfikacji JEL: O44, O47, Q56, C38, C61, C67

Granty i projekty badawcze

 • Inicjatywy środowiskowe a czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw, 2017-2020, grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), konkurs SONATA 12, nr rej. 2016/23/D/HS4/03007 (kierownik projektu).
 • Ocena wpływu systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 na wyniki przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, 2012, grant badawczy finansowany przez MNiSW  w ramach projektu „Innowacyjny Uniwersytet Rzeszowski”, program „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” (kierownik projektu).
 • Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego, Wydział Ekonomii UR, 2011-2013, grant wewnętrzny ze środków UR na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych pracowników.
 • Determinanty wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego, 2009, grant w ramach projektu „Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych” współfinansowanego przez EFS w ramach POKL.

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • 05.2016-20.05.2016 - staż naukowo-dydaktyczny, Universidad Politecnica de Valencia, Hiszpania
 • 10.2015-30.10.2015 - staż naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 10.2014-31.10.2014 - staż naukowo-dydaktyczny, University of North Carolina in Charlotte, USA
 • 04.2013-03.05.2013 - staż naukowo-dydaktyczny, Düzce University, Turcja
 • 04.2012-28.04.2012 - wizyta studyjna, University of Huddersfield, Wielka Brytania
 • 09.2012-30.09.2012 - staż naukowo-dydaktyczny Oslo University College, Oslo, Norwegia
 • 09.2012-14.09.2012 - szkolenie metodyczno-językowe English for Specific Purposes (ESP), New College Nottingham, Nottingham, Wielka Brytania
 • 01.2011-11.02.2011 - staż naukowo-dydaktyczny, Univeristy of Applied Science, Kouvola, Finlandia
 • 06.12.201-10.12.2011 - wizyta studyjna, University of Amsterdam, Science Park Amsterdam,  Holandia
 • 31.07.2010-03.08.2010; 01.08-14.08.2011 - szkolenie metodyczno-językowe Content and Language Integrated Learning (CLIL), Norwich Institute for Language Education, Norwich, Wielka Brytania

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Pełnienie funkcji recenzenta w czasopismach z listy JCR tj. „Journal of Cleaner Production”, „Journal of Environmental Planning and Management”, „Social Indicators Research”, „Sustainability”, „Energies” oraz w czasopismach „Societies”, „Advances in Agricultural Science”, „Administrative Sciences”, „Progress in Economic Sciences”.
 • Pełnienie funkcji recenzenta zewnętrznego w Narodowym Centrum Nauki (NCN) - od 2018 r.
 • Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra Kamila Augustyna - od 2017 r.
 • Członkostwo w Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych, Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą, od 2016 r.
 • Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (PSEŚIZN) - od 2017 r.
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (PTE) - od 2017 r.
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Statystycznym (PTS) - od 2017 r.
 • Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym cyklicznej Konferencji Naukowej „Społeczeństwo informacyjne”, lata 2018, 2016, 2014 i 2012.
 • Członkostwo w European International Business Academy (EIBA), lata 2012-2013, 2017-2018.
 • Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym 4th International Summer School and 4th International Conference of ASECU Youth, 14-18.07.2014 r.
 • Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowej “Determinants of Regional Development in the Context of the Globalization Process” stowarzyszenia ASECU i Wydziału Ekonomii UR, Rzeszów, 17-18.05.2012 r.
 • Sekretarz zeszytu nr 23 z cyklu „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2011 r.
 • Członkostwo w Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, 2013-2014 r.
 • Członkostwo w Wydziałowej Komisji ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich, lata 2012-2014.
 • Pełnienie funkcji opiekuna studentów na kierunku ekonomia, 2011-2013 r.

Koło Naukowe

 • Od 01.10.2015 - obecnie - sprawowanie funkcji opiekuna naukowego „Sekcji Ekonomicznych Zastosowań Matematyki” działajacej w ramach Koła Naukowego „Liderzy Biznesu”
 • Sprawowanie funkcji opiekuna naukowego podczas 6th ASECU Youth International Conference and Summer School zorganizowanej pod hasłem „Southern and Eastern Europe at Crossroads of Socio-Economic Challenges” w dniach 12-17.09.2016 r. w Rostowie nad Donem, w Rosji.

Studia podyplomowe

 • Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych, „Menadżer innowacji i transferu wiedzy” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Menedżer dla nauki i biznesu, 2012-2013 r.
 • Studia podyplomowe z elementami kształcenia na odległość dla realizacji strategii EUROPA 2020, „Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle, 2013-2014 r.

Ukończone kursy i szkolenia

 • Uczestnictwo w „Letnich warsztatach analitycznych”, Predictive Solutions Sp. z o.o., AGH w Krakowie, 10-11.09.2018 r.
 • „Efektywne publikowanie naukowe”, Amber Editing, Rzeszów, 09-10.07.2015 r.
 • „Raportowanie środowiskowe według standardów GRI”, CSRinfo, Wrocław, 29.10.2015 r.
 • Uczestnictwo w projekcie „Nauka idzie w praktykę” współfinansowanym przez EFS, RARR w Rzeszowie, 2014 r.
 • „Zastosowanie metod statystycznych w procesie dydaktycznym”, UR, 12.2013 r.
 • „Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA”; szkolenie: Analizy wielowymiarowe, UR, 06.2012 r.
 • „Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA: szkolenie: Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku, Rzeszów, UR, 09.2012 r.
 • „Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA”; szkolenie: Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany, UR, 06.2012 r.
 • Certyfikat MS 10174 - kurs Microsoft: Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010, 18.03.2012 r.
 • Certyfikat MS 10231 - kurs Microsoft Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure, 24.06.2012 r.
 • „Techniki i narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym”, UR, 03. 2011 r.
 • „STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki”, UR, 05. 2011 r.
 • „Techniki i narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym”, UR, 03.2011 r.
 • „Umiejętności personalne”, UR, 05. 2010

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • Współpraca z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie w zakresie realizacji badań własnych (Grant NCN, nr rej. 2016/23/D/HS4/03007).
 • Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji działań promocyjnych.
 • Współpraca naukowa z Katedrą Kapitału Intelektualnego i Jakości Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie.
 • Współpraca z pracownikami Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów kierunku ekonomia.

Publikacje (od 2015 r.)