Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR

 • telefon 17 872 16 51
 • e-mail: aszewc@ur.edu.pl
 • adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pok. 207.

Stanowisko

 • Profesor UR  
 • Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej

Prowadzone zajęcia

 • Wnioskowanie statystyczne
 • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
 • Ekonometria i wnioskowanie statystyczne
 • Seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Finansowe oraz informacyjne uwarunkowania efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Własność instytucjonalna, zagraniczna i menedżerska oraz ich implikacje dla efektywności przedsiębiorstw
 • Struktury własnościowo-kontrolne spółek giełdowych a kreacja wartości dla akcjonariuszy
 • Rola inwestorów instytucjonalnych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego
 • Modele dyskryminacyjne jako narzędzia oceny efektywności przedsiębiorstw oraz identyfikacji zagrożenia finansowego
 • Zastosowanie metod taksonomicznych do badania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ich atrakcyjności inwestycyjnej na rynku kapitałowym

Granty i projekty badawcze

 • Kierownik projektu badawczego pt. Nadzór korporacyjny a realizacja koncepcji „wartość dla akcjonariuszy” przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – nr N N113 552638, finansowanego ze środków na naukę (MNiSW i NCN) w latach 2010-2011. Projekt zrealizowany w okresie 16.04.2010-15.10.2011 (wniosek o finansowanie projektu uzyskał wysokie oceny recenzentów: jedna ocena wyróżniająca i dwie oceny bardzo dobre).
 • Udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach projektu badawczego pt. Kapitał intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego, nr N N115 408840, finansowanego ze środków na naukę (NCN) w latach 2011-2012.

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • West University of Timisoara (Rumunia), Wydział Ekonomii i Zarządzania – udział w wizycie studyjnej 17-21 maja 2010 r. w ramach projektu „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2016 r.).
 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki (od 2016 r.).
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych (od 2019 r.).
 • Członek Zespołu Programowego ds. kierunku Finanse i rachunkowość (od 2019 r.).
 • Członek Komisji ds. Okresowej Oceny Pracowników na Wydziale Ekonomii (2016–2019) oraz w Instytucie Ekonomii i Finansów (od 2019 r.)
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów (od 2019 r.).
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii (2014–2019).
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, 26–28.09.2018 r., Rzeszów–Lwów.
 • Członek (2016/2017) lub wiceprzewodnicząca (2018/2019, 2019/2020) Komitetu Okręgowego I, III i IV edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej.
 • Członek Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomii (od 2016 r.)
 • Redaktor statystyczny czasopisma „Przedsiębiorstwa i Region” (od 2015 r.) oraz czasopisma „Transborder Economics” (od 2016 r.)
 • Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej (od 2015 r.).
 • Ekspert ds. spraw oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji i Kultury (od 2011 r.).
 • Ekspert zewnętrzny w Narodowym Centrum Nauki, w panelu HS4 „Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia” (od 2012 r.).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Rzeszowie.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją – Oddział w Rzeszowie.
 • Funkcje organizacyjne na Wydziale Ekonomii, m.in. opiekun roku, członek Komisji Rekrutacyjnej na studia licencjackie i magisterskie, członek Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Ukończone kursy i szkolenia

 • Studium Pedagogiczne przy Wydziale Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie, uprawnienia do nauczania przedmiotów ekonomicznych i rolniczych (1994–1996),
 • Międzywydziałowe Studium Doktoranckie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997–2000).
 • „Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości”, szkolenie zrealizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, Rzeszów, 3 marca – 15 kwietnia 2012 r.
 • „Analiza danych ankietowych – kurs zaawansowany” – I etapu szkolenia p.n. Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA”, przeprowadzonego  przez StatSoft Polska, Rzeszów, 18–19 czerwca 2012 r.
 • „Analizy wielowymiarowe” – II etapu szkolenia p.n. Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA”, przeprowadzonego  przez StatSoft Polska, Rzeszów, 28–29 czerwca 2012 r.
 • „Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku”  – III etapu szkolenia p.n. Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA”, przeprowadzonego  przez StatSoft Polska, Rzeszów, 26–27 września 2012 r.

Najważniejsze publikacje

 • Szewc-Rogalska A., Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 337, ark. wyd. 20,45.
 • Szewc-Rogalska A., Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce (ujęcie sektorowe), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, ss. 212, ark. wyd. 9,50.

Wybrane publikacje od 2015 r.

 • Szewc-Rogalska Alina, Jakiel Tomasz, Zmiany strukturalne a wydajność pracy w krajach Europy Środkowej ( Structural Change and Labour Productivity in Central Europe), „Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics”, nr 3 (307), 2021, 63-96, ISSN: 0867-0005, e-ISSN: 2300-5238. https://doi.org/10.33119/GN/139050
 • Szewc-Rogalska Alina, Wąsacz Marek, Foreign ownership versus financial liquidity and debts of enterprises in Poland, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ISSN 1506-2635, 2020, nr 46 (2), s. 43-54, https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.4354
 • Szewc-Rogalska Alina, Informacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki. Wyzwania i perspektywy, ISBN 978-83-7996-781-0, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2020, ss. 222.
 • Szewc-Rogalska Alina, Asymetria i ograniczona wiarygodność informacji oraz ich implikacje ekonomiczne dla przedsiębiorstw i gospodarki [w:] Informacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki. Wyzwania i perspektywy, pod red. naukową Aliny Szewc-Rogalskiej, ISBN 978-83-7996-781-0, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2020, s. 15-29.
 • Szewc-Rogalska A., Znaczenie krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w obrocie akcjami spółek giełdowych w Polsce, „Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance” 2018, Vol. 16, No. 2, s. 231-246.
 • Fura B., Szewc-Rogalska A., Application of DuPont model in a rentability assessment of manufacturing companies located in Poland, “Enterprise and Competitive Environment. Conference Proceedings”, Mendel University in Brno, Czech Republic, 2018, pp. 220–229.
 • Szewc-Rogalska A.,  Znaczenie i zróżnicowanie inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym w Polsce, „Nauki  o Finansach” 2017, nr 3 (32), s. 136-152.
 • Szewc-Rogalska A., Zależności między własnością instytucjonalną a kondycją finansową i wartością spółek giełdowych, „Acta Universitas Lodziensis. Folia Oeconomica” 2017, nr 1 (327), s. 23-39.
 • Szewc-Rogalska A., Źródła ryzyka modeli bankructwa przedsiębiorstw, „Nauki o Finansach” 2015, nr 3, s. 160-176. 
 • Szewc-Rogalska A., Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego, „Nauki o Finansach” 2015, nr 1, s. 91-100.
 • Szewc-Rogalska A., Zmiany w postrzeganiu i szacowaniu wartości ekonomicznych w warunkach finansyzacji gospodarki, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2015, nr 3 (23), t. 5, s. 109-124.