Dr Beata Kasprzyk

 • telefon: 17 872 16 97
 • e-mail: bkasprzyk@ur.edu.pl
 • adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1-211

Stanowisko

 • adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Prognozowanie i symulacje
 • Teoria podejmowania decyzji
 • Prognozowanie procesów gospodarczych
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Prognozowanie w finansach i bankowości

   

 • Metody ilościowe w finansach

   

 • Metody ilościowe w analizie rynku

Zakres badań naukowych

 • Ekonomia - Aspekty ekonomii dobrobytu ekonomicznego welfare economics (badania z zakresu oceny dobrobytu ekonomicznego, jakości życia, poziomu i warunków materialnych życia ludności, nierówności ekonomicznych i społecznych oraz analizy ubóstwa i wykluczenia ekonomicznego). Opracowania dotyczą diagnoz teoretycznych i empirycznych, prezentują aspekt retrospektywny i  prognostyczny badanych zjawisk, głównie dla UE, Polski i regionu woj. podkarpackiego.
 • Statystyka, ekonometria, prognozowanie – metody analityczne, wykorzystanie specyficznych określonych narzędzi i metodyki statystycznej, prognostycznej  i ekonometrycznej.
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego - w wymiarze analiz statystycznych, oceny determinant i procesów zróżnicowania poziomów rozwoju.

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • 2012 r. – Wizyta studyjna - Uniwersytet w Huddersfield, Wielka Brytania

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek zespołu Komitetu Organizacyjnego II-VII Konferencja Naukowa „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”,
 • Sekretarz redakcyjny Zeszytów Naukowych „Społeczeństwo Informacyjne”.
 • Prace organizacyjne na rzecz Wydziału (członek Komisji Harmonogramowej Wydziału Ekonomii)

Ukończone kursy i szkolenia

 • Certyfikat „Techniki i narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym” –UR, 22.03.2011r.
 • Certyfikat „Umiejętności Personalne” – UR, 28.05, 2010 r.
 • Certyfikat MS 10174- kurs Microsoft: Cofiguring and Managing Microsoft SharePoint 2010, Łódź, 18.03. 2012
 • Certyfikat MS 10231- kurs Microsoft Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure, Łódź, 24.06.2012
 • Szkolenie StatSoft Polska „STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki”, Rzeszów, Wydział Biologiczno-Rolniczy UR, Rzeszów, 26.05.2011
 • Świadectwo StatSoft Polska – Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA; szkolenie: Analiza danych ankietowych –kurs zaawansowany, Rzeszów, 19.06.2012
 • Świadectwo StatSoft Polska – Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA; szkolenie: Analizy wielowymiarowe, Rzeszów, 19.06.2012
 • Świadectwo StatSoft Polska –Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA; szkolenie: Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku, Rzeszów, 27.09.2012
 • Studia Podyplomowe „Menadżer innowacji i transferu wiedzy” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Menedżer dla nauki i biznesu. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych, 3.04. 2013
 • Certyfikat pn. Kompetencje dydaktyczne i informatyczne kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego  w zakresie kształcenia na odległość, Rzeszów, 05.04.2019
 • Świadectwo – Szkolenie: Podstawy programowania w języku R, Podstawy analizy i wizualizacji danych oraz podstawy statystyki matematycznej w programie R, Rzeszów 2019

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • Certyfikat uczestnictwa w zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delhi Narodowego Programu  Foresight 2020, Warszawa,
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – certyfikat szkolenia „Podkarpacka Nauka dla przedsiębiorczości”
 • Fundusze UE dla przedsiębiorstw – co, gdzie, kiedy? (Firma The Quality of Life tql)- certyfikat szkolenia PK/T/12/12/2012

Publikacje

 • Kasprzyk B., 2015, Wykluczenie społeczne a wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt 44 (4/2015) część 1, Rzeszów, s. 252-264.
 • Kasprzyk B., 2015, Problem pomiaru w ekonomii dobrobytu – poglądy historycznei współczesne, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Gospodarka Polski 1990 – 2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt 41 (1/2015), Rzeszów, s. 287-295.