Konferencje naukowe

Konferencje zorganizowane przez Katedrę Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, 22.11.2007 r., Rzeszów;
  (współorganizator: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, 25.09.2008 r., Rzeszów;
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, 15.10.2009 r., Rzeszów-Dębica;
  (współorganizator: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, 03.03.2011 r., Rzeszów;
  (współorganizator: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, 11-14.10.2012 r., Rzeszów – Lwów – Tarnopol;
  (współorganizatorzy: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii; Instytut Biznesu i Nowoczesnych Technologii, Politechnika Lwowska)
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, 22-24.09.2014 r., Rzeszów – Preszow – Koszyce – Eger – Miszkolc.
  (współorganizatorzy: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; University of Presov; International School of Management Slovakia; Eastern European Slavic University)

Celem organizowanych konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników prac badawczych dotyczących stanu oraz kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego, e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy, a także wpływu inwestycji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój regionalny i współpracę transgraniczną.

Obecnie informacja i wiedza oraz odpowiednie zarządzanie nimi są kluczowymi czynnikami konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Bardzo istotną rolę w realizacji procesów informacyjnych odgrywają nowoczesne ICT. Dlatego też tematyka konferencji, oprócz różnorodnych aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego, obejmuje także zagadnienia związane z wpływem ICT na: funkcjonowanie przedsiębiorstw i organizacji, realizację procesów biznesowych i świadczenie usług, podnoszenie kwalifikacji itp.