Działalność naukowo-badawcza

Problematyka naukowo-badawcza Katedry Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 • ekonometryczne  modelowanie i prognozowanie procesów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem modeli logitowych i probitowych,
 • badanie dochodów ludności i nierówności społecznych oraz przestrzennego  zróżnicowania warunków i jakości życia,
 • analiza uwarunkowań efektywnego i zrównoważonego gospodarowanie zasobami,
 • zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarce,
 • ekonomiczne aspekty i determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej,
 • badanie zależności między strukturami własnościowo-kontrolnymi  a kondycją finansową spółek giełdowych i kreacją wartości dla akcjonariuszy,
 • analiza wpływu obszarów transgranicznych na procesy wzrostu gospodarczego,
 • wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie zjawisk złożonych (na przykładzie krajów UE, województw, powiatów i gmin województwa podkarpackiego),
 • zastosowanie metod ilościowych w analizach regionalnych, finansowych i marketingowych oraz w badaniach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej,
 • badanie wpływu inicjatyw środowiskowych na konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce z zastosowaniem modelowania równań strukturalnych (SEM).

Zrealizowane projekty badawcze:

 • Określenie wewnątrzregionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego (decyzja nr 1908/B/H03/2009/37), finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Nadzór korporacyjny a realizacja koncepcji „ wartość dla akcjonariuszy” przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  (decyzja nr 5526/B/H03/2010/38), finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki;
 • Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (nr DEC-2011/01/D/HS4/03911), finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • Inicjatywy środowiskowe a czynniki konkurencyjności (w ramach konkursu SONATA 12, nr rej. 2016/23/D/HS4/03007), finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Rezultatem działalności naukowo-badawczej Katedry są liczne monografie oraz artykuły w wiodących czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pracownicy KMIiIG publikują wyniki badań naukowych w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR), tj. British Food Journal, Engineering Economics, International Journal of Consumer Studies, Journal of Cleaner Production, Quality & Quantity, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Polish Journal of Environmental Studies, Social Indicators Research, Sustainable Development oraz w wiodących czasopismach polskich, tj. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia; Ekonomista, Handel Wewnętrzny, Nauki o Finansach, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Przegląd Statystyczny, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Wiadomości Statystyczne, Zarządzanie i Finanse.