Dr Sławomir Dybka

 • telefon: 17 872 1686
 • e-mail: [email protected]
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-117

Stanowisko:

 • Adiunkt

Prowadzone zajęcia:

 • Marketing międzynarodowy
 • Analiza satysfakcji klientów
 • Zachowania konsumentów na rynkach międzynarodowych
 • Przedsiębiorczość lokalna

Problematyka badań/ zainteresowania naukowe:

 • uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • zachowania konsumentów,
 • trendy, determinanty decyzji zakupowych,
 • uwarunkowania satysfakcji klientów

Współpraca z otoczeniem:

 • opracowanie ekspertyz wdrożeniowych z zakresu organizacji, zarządzania, marketingu, badań marketingowych w firmach MŚP

Publikacje:

 • Kata Ryszard, Cyran Kazimierz, Dybka Sławomir, Lechwar Małgorzata, Pitera Rafał, The Role of Local Government in Implementing Renewable Energy Sources in Households (Podkarpacie Case Study), "Energies", Volume: 15, Issue: 9, 2022, s. 1-22, ISSN 1996-1073, https://doi.org/10.3390/en15093163
 • Kata Ryszard, Cyran Kazimierz, Dybka Sławomir, Lechwar Małgorzata, Pitera Rafał, Economic and Social Aspects of Using Energy from PV and Solar Installations in Farmers’ Households in the Podkarpackie Region, Energies 2021, ISSN 1996-1073, Volume 14, Issue 11, s. 1-22, https://doi.org/10.3390/en14113158
 • Dybka S., Cyran K., 2019,  The influence of prosumers on the creation and the process of intelligent product flow, red. A. Kawa, A. Maryniak, SMART Supply Network, Springer International Publishing, pp. 241-257.   
 • Dybka S., 2018, Ocena świadomości i potrzeby zmian kompetencji zasobów ludzkich jako kluczowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość i zarządzanie, red E. Stroińska, M. Geraga, Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki,  tom. XiX, zeszyt 8, część 1, s. 569-584.  
 • Dybka S., Cyran K, 2018, The importance of social media in financial services selling, Scientific Journal of University of Szczecin Service Management, 2018, vol. 25, 1/2018, p. 41-48.
 • Dybka S., 2017, Uwarunkowania i wykorzystanie marketing intelligence w przedsiębiorstwach sektora MŚP,  Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XXVIII, Zeszyt. 4, cz. 1,  s. 103-117. 
 • Dybka S., 2017, Trendy w zachowaniach konsumentów jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw, Studia ekonomiczne, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 338, s. 81-96. 
 • Dybka S., 2017, Racjonalne i emocjonalne determinanty oddziaływania  product  placement na konsumentów, Modern Management Review, vol. XXIV,  24 (4/2017),  October - December 2017, s. 33-45.
 • Dybka S., 2017, Ocena zaangażowania przedsiębiorstw w CSR – perspektywa klientów, Marketing i Rynek, 12/2017, s. 31-43.
 • Dybka S., Cyran K., 2016, Handel detaliczny jako determinanta rozwoju e-sklepów, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Łódź – Warszawa., tom XVII, Zeszyt 11, cz. 2, s. 151-165.
 • Dybka S., 2016, Skuteczność promocji w Internecie - perspektywa klienta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  nr 450, Polityka Ekonomiczna, s. 125-137 
 • Dybka S., 2016, Uwarunkowania skutecznych negocjacji biznesowych, Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016, IBRKIK Warszawa, s. 225 – 244
 • Dybka S., 2016, Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 210-223.
 • Dybka S., Surmacz T., 2016, The Importance of Content Marketing in Brand Building, Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XVII 17, Zeszyt 11, cz. 2, s. 355-367.
 • Dybka S., 2016, The Importance of the Country of Origin of the Products in the Purchase Decisions under Globalisation and Digitalisation of Consumption, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 45, s. 150-160.
 • Dybka S., 2015, Determinants of the organic food purchasing [w]: Food product quality and packaging :current state and challenges : monograph / editors Agnieszka Cholewa-Wójcik, Agnieszka Kawecka, Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 17-26.
 • Cyran K., Dybka S., 2015, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. nr 14, s. 7-18.
 • Dybka S., 2015, Znaczenie centrów handlowych dla zaspokajania potrzeb zakupowych konsumentów, Handel Wewnętrzny w Polsce w 2014 roku: raport roczny, s. 187-200.
 • Cyran K., Dybka S., 2014, Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego (np. woj. podkarpackiego), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 347, s. 75-85.
 • Dybka S., 2014, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 38, s. 377-390.
 • Dybka S., 2014, Wykorzystanie marketingu w kreowaniu satysfakcji i lojalności klientów, Marketing i Rynek, nr 8 (CD), s. 1052-1059.
 • Dybka S., K. Cyran, 2014, Znaczenie produktów regionalnych w kształtowaniu konkurencyjności regionów (na przykładzie woj. podkarpackiego), Marketing i Rynek, nr 10 (CD), s. 372-380.
 • Cyran K., Dybka S., 2013, Centra handlowe jako wyznacznik współczesnych trendów w handlu i konsumpcji, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, T. 27, s. 232-243.
 • Dybka S., 2013, Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 9, s. 137-147.
 • Dybka S., Cyran K., 2013, Znaczenie segmentacji nabywców dla skuteczności działań promocyjnych w handlu detalicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 31, s. 283-293.
 • Dybka S., 2012, Innowacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw handlu detalicznego, Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, nr specjalny; wrzesień – październik, T. 2, s. 342-352.
 • Dybka S., 2011, Uwarunkowania decyzji zakupowych klientów sieci dyskontowych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr. 52, s. 171-183.
 • Dybka S., Cyran K., 2011, Wpływ działań integracyjnych na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, T. 25, s. 267-282.
 • Dybka S., 2011, Wykorzystywanie działań promocyjnych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw handlu detalicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 73 (661), s. 337-348.
 • Dybka S., 2011, Znaczenie i rozwój marki własnej w Polsce, Handel wewnętrzny w Polsce: raport roczny, s. 268- 282,
 • Dybka S., 2010, Znaczenie działań marketingowych w kreowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, w Marketing w realiach współczesnego rynku – implikacje otoczenia rynkowego, red. Sz. Figiel, PWE, Warszawa, s. 99-106.
 • Makarski S., Dybka S., 2010, Wpływ kraju pochodzenia na akceptację produktów przez konsumentów, w Marketing międzynarodowy – uwarunkowania i kierunki rozwoju red. J.W. Wiktor, PWE, Warszawa, s. 428-436.
 • Dybka S., 2010, Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detalicznego, w Marketing przyszłości – trendy, strategie, instrumenty. Zachowania nabywców – wczoraj, dziś i jutro, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 594, Ekonomiczne problemy usług nr 54, s. 311-320.
 • Dybka S., 2010, Zarządzanie kategorią produktu w handlu detalicznym, w red. S. Makarski, Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, Prace naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 7. Rzeszów, s. 166-196.
 • Dybka S., 2009, Efekty działań marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego, [w:] Handel Wewnętrzny, wydanie specjalne, Red: S. Makarski , s. 147-153
 • Dybka S., Cyran K., 2009, Kreowanie wartości marki produktu w kanale dystrybucji, [w:] Marketing przyszłości trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558 Ekonomiczne problemy usług nr 41, s. 329-336
 • Dybka S., 2008, Marki własne jako element marketingu przedsiębiorstw handlu detalicznego, [w] „Współczesny marketing. Strategie”, red. G. Sobczyk, PWE Warszawa, s. 268-274.
 • Dybka S., 2007. Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlowych, [w] „Handel wewnętrzny – numer specjalny”, IBRKIK, UR, Konsument a rynek – Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, s. 55-61
 • Dybka S., 2007. Innowacyjność jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w] red. S. Makarski, „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu – uwarunkowania, mechanizmy, efekty”, PTOIEE „ZALESIE”, UR, s. 22-28.
 • Dybka S. 2006. Budowa przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlowe o małej skali działalności, [w] Handel wewnętrzny – numer specjalny, IRWIK, UMSC, Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji – aspekty marketingowe, X. 06, s. 38
 • Dybka S., Surmacz T. 2006. Postrzegana jakość produktów żywnościowych czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w] „Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, s. 104-111.
 • Dybka S., Kuźniar W., 2005, Kooperacja małych przedsiębiorstw handlowych jako warunek konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej, Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Tom 1, red. S. Urban, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 172-177.
 • Kuźniar W., Dybka S., 2005, Ocena wybranych elementów jakości usług handlowych w opinii konsumentów woj. podkarpackiego, [W:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, red. Makarski S., Konsument a rynek, Wyd. UR, Rzeszów, s. 378-383.
 • Dybka S., T. Surmacz, 2005, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, [W:] Efektywność zarządzania marketingowego, red. Adamowicz M., SGGW, KPAiM, Warszawa, s. 583 – 591.
 • Makarski S., Dybka S., 2004, Kierunki rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim, [W:] Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, I Zjazd Katedr Ekonomii, red. Kopycińska D., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 229-236.
 • Dybka S., Cyrek P. 2004, Działalność przedsiębiorstw handlowych na wsi w aspekcie preferencji zakupowych mieszkańców. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 20/2004. ser. Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie 2. Red. Kitowski J. Wyd. UR, Rzeszów, s. 50-58.
 • Dybka S. Surmacz T. 2003, Znaczenie środków pomocowych Unii Europejskiej w działalności i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie. [W:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Tom 1, pod red. A. Czudca, wyd. UR, Rzeszów, s. 402-409.
 • Kuźniar W. Dybka S. 2003, Jakość obsługi klienta jako czynnik determinujący decyzje zakupowe konsumentów w województwie podkarpackim. [W:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, Tom 1, red. nauk. S. Urban, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 983, wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 484-489.
 • Dybka S. Jastrzębska W. 2003, Rola kredytu preferencyjnego w finansowaniu rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego w latach 1996-2000. [W:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Tom 2, pod red. A. Czudca, wyd. UR, Rzeszów, s. 75-83.
 • Jastrzębska W. Dybka S. 2003, Problemy rolnictwa województwa podkarpackiego a wizerunek integracji z UE w świadomości rolników. [W:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Tom 1, pod red. A. Czudca, wyd. UR, Rzeszów, s. 392-401.