Współpraca z otoczeniem

Pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości aktywnie współpracują z otoczeniem, pełniąc w latach 2001-2019, między innymi następujące funkcje:

 • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „KPB” S.A. w Krośnie,
 • członka Rady Nadzorczej Chemifarb S.A. w Rzeszowie,
 • Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza”,
 • przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
 • członka  Naczelnej Rady Zatrudnienia,
 • Rady Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego,
 • Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie,
 • przewodniczącego Zespołu Doradczego Wojewody Podkarpackiego ds. monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
 • radnego Powiatu Krośnieńskiego i wiceprzewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Powiatu Krośnieńskiego,  
 • skarbnika  oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” Organizacji Pożytku Publicznego,
 • członka zespołu ekspertów, powołanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,  
 • projektu Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów oraz projektów finansowanych z funduszy UE: Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu (Z/2.18/II/2.6/64/06/U/17/06), Ekonomika gospodarstw rolnych w świetle dostępnych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i obowiązujących obciążeń finansowych. Projekt realizowany przez konsorcjum: RARR S.A w Rzeszowie, WODR w Boguchwale, Uniwersytet Rzeszowski,
 • Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia, projekt realizowany w ramach programu PHARE 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju” PL 2003/004-379.01.01.03. Wykonawca: Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie „KLUB INTEGRACJI Z WIEJSKĄ EUROPĄ”,
 • Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy przedsiębiorcami z obszarów wiejskich a sektorem badawczo – rozwojowym na przykładzie powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i bieszczadzkiego, realizowany w ramach działania 2.6 ZPORR 2004-2006 (nr Z/2.18/II/2.6/65/06). Wykonawca Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii (2006-2007),
 • Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu, nr KSI – POKL 04.01.01-00-426/08 - prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych,
 • Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie Europejskim, projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS – członek Rady Ekspertów w ramach zadania Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW,
 • „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej” Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów 2006,
 • Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu, nr KSI – POKL 04.01.01-00-426/08, realizacja szkoleń w ramach projektów „European Business Competence* Licence,
 • projekt "Europejskie kompetencje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego" finansowanym ze środków Unii Europejskiej, 2007, IMC Polska, SPP , Rzeszów 2008 r.,
 • Europejskie kwalifikacje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego” ZPORR woj. Podkarpackie, PUP Rzeszów 2008 r.

Ponadto pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości podjęli współpracę z następującymi instytucjami: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie, Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej we Wrocławiu, Podkarpacka Izba Rolnicza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w  Rzeszowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Rozwoju Ziem Górskich w Krakowie.


W dniu 8 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 13, dr Łukasz Furman z Katedry Finansów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wygłosił wykład dla przyszłych abiturientów pt.: ,,Przestrzenne zróżnicowanie wybranych dochodów podatkowych budżetu państwa w latach 2011 – 2015 na terenie województwa podkarpackiego”.
W ramach wykładu prelegent odniósł się do wpływów podatkowych uzyskanych z:
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych
z podziałem na 21 powiatów ziemskich oraz 4 powiaty grodzkie województwa podkarpackiego.
Wybór taki podyktowany był możliwością uzyskania informacji o dochodach podatkowych w poszczególnych urzędach skarbowych działających na terenie danego powiatu.
Z zaprezentowanych danych jednoznacznie wynikało, iż największe dochody podatkowe osiągają powiaty grodzkie oraz powiaty, na których zlokalizowane są specjalne strefy ekonomiczne. Bardzo ciekawą rzeczą przedstawioną w ramach wykładu były „ujemne” wpływy w niektórych powiatach z tytułu podatku od towarów i usług, co oznaczało zwroty tego podatku. Sytuacja ta wynikała z istnienia wymiany handlowej w wymiarze międzynarodowym, która to jest objęta stawką 
VAT 0 %.

W trakcie wykładu uczestnicy aktywnie włączali się w dyskusję z prowadzącym, próbując poznać przyczyny dużego zróżnicowania dochodów podatkowych na terenie województwa podkarpackiego. 

dr Furman ekonomik.jpg [128.09 KB]


W dniu 22 marca 2017 r. Pan dr Wojciech Lichota z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego przeprowadził wykład dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Św. St. Kostki w Kamieniu pt. „Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw”. 

Wykład został poprzedzony prezentacją Uniwersytetu Rzeszowskiego ze szczególnym uwzględnieniem oferty dydaktycznej Wydziału Ekonomii.