Dr Renata Nesterowicz

 • telefon: 17 8721688
 • e-mail: rnesterowicz@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 201.

Stanowisko

Adiunkt dydaktyczny

Obszar zainteresowań naukowych

 • rachunkowość,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • rynki finansowe.

Obszar badań własnych

 • Ocena wyników i dokonań MŚP w Polsce.

Dydaktyka

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu: podstaw rachunkowości, ,rachunkowości zaawansowanej, rachunkowości zarządczej, rachunkowości budżetowej,  finansów przedsiębiorstw z elementami prawa gospodarczego, finansów przedsiębiorstw i instytucji finansowych, standardów sprawozdawczości finansowej
 • prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich (promotor ok. 70 prac magisterskich, 120 prac licencjackich, recenzent ok. 100 prac licencjackich i 50 magisterskich)
 • wspomaganie procesu dydaktycznego na innych wydziałach UR w zakresie edukacji ekonomiczno-księgowej – Wydział Medyczny (Podstawy rachunkowości z elementami zamówień publicznych), Wydział Matematyki (Finanse przedsiębiorstw z elementami prawa gospodarczego).

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Koordynator programowych praktyk studenckich na kierunku FiR
 • Kierownik Kursu „Księgowość w praktyce I stopnia”
 • Opiekun roku.
 • Członek Zespołu Komisji ds. dydaktycznych Wydziału Ekonomii UR
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Szkolenia udokumentowane zaświadczeniami i certyfikatami

 • Szkolenie z zakresu wykorzystania tablic interaktywnych (2011r)
 • Szkoleni w ramach projektu „Spinaker Wiedzy”- regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej( 2011r ).
 • Szkolenie nt. Unijne wsparcie finansowe- kredyt technologiczny w ramach projektu” Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w woj. Podkarpackim (2011r).
 • Szkolenie nt. Innowacyjne metody pozyskiwania klientów z wykorzystaniem Internetu w ramach projektu” Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w woj. Podkarpackim (2011r).
 • Szkolenie nt. Techniki i narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym w ramach projektu Kapitał Ludzki Człowiek- najlepsza inwestycja (2012r).
 • Szkolenie nt. Fundusze UE dla przedsiębiorstw- co, gdzie, kiedy? – warsztaty organizowane w ramach zad. nr3 projektu systemowego pt. „ Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 (2012r).
 • Szkolenie w ramach projektu „Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli w rozwoju gospodarczym (2012r).
 • Szkolenie-Metodyka zdalnego nauczania z wykorzystaniem platformy e-learningowej Modle -kurs 24 godz.( 2013r).
 • Studia podyplomowe  „Menedżer dla nauki i biznesu „ organizowane przez WSEiI w Lublinie i obroniona praca dyplomowaj nt. Instytucja szkoleniowa „Księgowość i doradztwo finansowo-podatkowe w małej firmie”- spółka spin off. (2013r.)
 • Szkolenie Sniffer dog- animator innowacji – realizowany przez RARR S.A finansowany  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka (2014r).
 • Wyjazd studyjny do Berlina , seminarium na Uniwersytecie Humboldta 26-28 .V. 2014 r.
 • Szkolenie stacjonarne dla branży budownictwo, infrastruktura ochrony środowiska, energetyka w ramach projektu „ Nauka idzie w praktykę” (2014r).
 • Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe w Kielcach (do parków  Technologicznych, Inkubatorów Przedsiębiorczości, szkół wyższych oraz firm i ośrodków naukowych   w ramach projektu "Nauka idzie w praktykę" realizowanego przez RARR S.A  ( 25-26.IX. 2014r.)
 • Szkolenie z zakresu kompetencji menedżerskich, technik i metod zarządzania projektami innowacyjno - badawczymi, pozyskiwania środków finansowych na innowacje, współpracy przedsiębiorstw z sektorem badawczo - rozwojowym oraz ochrony praw autorskich , organizowany przez RARR S.A Rzeszów.(18..02 - 11.04. 2014r. ) .
 • Seminarium zagraniczne w Berlinie ramach projektu " Sniffer dog - animator innowacji" realizowany przez RARR  S.A Rzeszów.

Staże krajowe i zagraniczne

 • Staż zagraniczny w Berlinie w ramach projektu " Sniffer dog - animator innowacji" realizowany przez RARR  S.A  Rzeszów (maj 2014r).
 • Staż w przedsiębiorstwie w ramach projektu „ Nauka idzie w praktykę” realizowany w Inżynieria Rzeszów, w dziale księgowości ( X-XII 2014r).

Udział w konferencjach naukowych z  wygłoszonym  referatem

 • „Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw” XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.  Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy UR ,2014 r.
 • „Ocena sytuacji finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce”, Konferencja naukowa nt" Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej" UR Rzeszów 11-12 czerwca 2014 r.
 • „Metody oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstwa stosowane w przedsiębiorstwie” I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem – uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i systemowe".  PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 21 listopad 2014r.
 • „Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników i dokonań przedsiębiorstwa” Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  „Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw członkowskich Unii Europejskiej”. PWSZ Tarnobrzeg 17 kwietnia 2015 r. (Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji)
 • „Ocena wyników finansowych i ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Międzynarodowa Konferencja  Finansów I Rachunkowości "20- Lat Ustawy o rachunkowości –  Stan i kierunki ewolucji rachunkowości i finansów" Uniwersytet Jana Kochanowskiego  Wydział Administracji i Zarządzania w Kielcach 11-12 czerwca 2015 r.
 • „Znaczenie oceny kondycji i zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa w gospodarce konkurencyjnej’ Międzynarodowa Konferencja Naukowa  "Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych" PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 18-19 czerwiec 2015 r.
 • Nesterowicz R.: Znaczenie sprawozdawczości finansowej w ocenie wyników i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae nr 3,  s. 271-282, ISSN 2081-2345.
 • Nesterowicz R.: Ocena zarządzania finansami i rozwoju gminy Tarnobrzeg w latach 2010-2014 [w:] Gospodarka i rynek pracy w Tarnobrzeskiem w latach 1867-2016, s. 257-268. ISBN 978-83-89639-44-8.

Wybrane publikacje

 • Umer Shahzad a,* , Kamel Si Mohammed b , Sunil Tiwari c , Joanna Nakonieczny d , Renata Nesterowicz e,Connectedness between geopolitical risk, financial instability indices and precious metals markets: Novel findings from Russia Ukraine conflict perspective,Resources Policy 80 (2023) 103190, journal homepage: elsevier.com/locate/resourpol.
 • Nesterowicz Renata, Analiza finansowa i jej znaczenie w ocenie kondycji przedsiębiorstw "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki – wybrane problemy", Część 1,Wyd.PTE o/Radom, 2022, s. 35-45, ISSN 1642-5278 ISBN 978-83-7351-959-.
 • Nesterowicz Renata, Nakonieczny Joanna, Ocena wyników działalności wybranych spółek budowlanych notowanych na GPW w świetle ogólnej sytuacji branż" Przedsiębiorczość- Edukacja", Tom: 17(2), Nr: 1, 2021, s. 135-145, ISSN: 2083-3296, DOI: 10.24917/20833296.172.X.
 • Nesterowicz Renata, Nakonieczny Joanna, Ocena systemu podatkowego w opinii przedsiębiorców z województwa podkarpackiego "Przedsiębiorczość- Edukacja", Tom: 17(2), Nr: 1, 2021, s. 7-23, ISSN: 2083-3296, DOI: 10.24917/20833296.172.X .
 • Nesterowicz Renata, Nakonieczny Joanna, Nesterowicz Aleksandra, Znaczenie oceny płynności i rentowności w aspekcie zagrożenia ryzykiem upadłości przedsiębiorstw na przykładzie branży górniczo-hutniczej, "Przedsiębiorczość- Edukacja", Tom: 18, Nr: 1, 2022, s. 18-30, ISSN: 2083-3296, DOI: 10.24917/20833296.181.2.
 • Nesterowicz Renata, Rola sprawozdawczości finansowej jako źródła informacji w ocenie kondycji i działalności przedsiębiorstwa [w:] Współczesne problemy teorii i praktyki rachunkowości, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2020, ISBN:978-83-66703-41-4, ss. 149.
 • Nesterowicz Renata, Wpływ wyników i dokonań MŚP na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju, Przedsiębiorczość – Edukacja – Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz rozwoju organizacji  i układów przestrzennych, red. Zioło Z, Rachwał T  , 16(1) , Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN Kraków 2020 DOI 10.249117/20833296.161, ISSN2083-3296, s.302-310.
 • Nesterowicz Renata, Znaczenie leasingu jako źródła finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość – Edukacja – Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz rozwoju organizacji  i układów przestrzennych, red. Zioło Z, Rachwał T  , 16(2) , Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN Kraków 2020 DOI 10.249117/20833296.161, ISSN2083-3296, s.290-30.
 • Nesterowicz Renata, Sprawozdawczość finansowa źródłem oceny wyników działalności przedsiębiorstwa i jego rozwoju, Kierunki rozwoju współczesnej sprawozdawczości finansowej , red Z. Głódek, M. Trocka , Wydawnictwo Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ,ISBN 978-83-65466-87-7, s.167-178’
 • Nesterowicz Renata, Ocena wybranych wyników finansowych MSP i ich wpływ na rozwój gospodarczy kraju /w/ Przedsiębiorstwo i region 9/2017, ISSN 2080 – 458X , Wyd. UR,  s.81-90.
 • Nesterowicz Renata, Sposoby pozyskiwania środków z różnych źródeł finansowania oraz ocena wybranych wyników działalności MSP /w/ Sektor małych i średnich przedsiębiorstw krajów wschodniej Europy wybrane problemy ,Tom 3- Wybrane finansowe uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red.naukowy:  Maksimczuk A., Świerczewska- Gąsiorowska A., Wiszniewska M., ISBN 978-83-947852-1-5, Wydawnictwo PWSZ  im prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 2017,  s.225 – 250.
 • Nesterowicz Renata, Ocena zarządzania finansami i rozwoju gminy Tarnobrzeg w latach 2010 – 2014 /w/] Gospodarka i rynek pracy w Tarnobrzeskiem w latach 1867 – 2016, red. naukowy: Huńka T., Lis S., Maciaszczyk P., ISBN 978-83-89639-44-8,Wydawnictwo PWSZ Tarnobrzeg 2016, s. 257-268.
 • Nesterowicz Renata, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej/w/ Przedsiębiorstwo i region 8/2016, ISNN 2080 – 458X ,Wyd. UR, s.47-55.
 • Nesterowicz Renata., Analiza jako narzędzie oceny wyników ekonomiczno - finansowych niezbędnych w ocenie i zarządzaniu przedsiębiorstwem/w/Zarządzanie , teoria i praktyka, ISSN2081-1586 Wydawnictwo: Publisher: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2015,s.9-15.
 • Nesterowicz Renata, Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników i dokonań przedsiębiorstwa/w Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw członkowskich Unii Europejskiej, ISBN 978-83-89639-29-5,Wydawnictwo PWSZ Tarnobrzeg 2015 ,s.51-70.
 • Nesterowicz Renata, Ocena wyników finansowych i ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem /w/ 20 lat Ustawy o rachunkowości – Stan i kierunki ewolucji rachunkowości i finansów ,Wydawnictwo Miscellanea 2015,s.271-282.
 • Nesterowicz Renata-.współautor, Rachunkowość przedsiębiorstw- podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej. Ewidencja .Sprawozdawczość, ISBN 978-83-7996-049-1,Wydawnictwo UR 2014.
 • Nesterowicz Renata., Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, nr 39(3/2014) ISSN 1898-5084 Wydawnictwo UR ,2014, s.320-329.
 • Nesterowicz Renata., Ocena sytuacji finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak nr 40 (4/2014) ISSN 1898-5084, Wydawnictwo UR ,2014, s.181-190.
 • Nesterowicz Renata, Kaliszczak Lidia, Uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce w dobie globalnego kryzysu /w/ Przedsiębiorstwo i region - Zagrożenia lokalne jako źródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie 6/2014, ISSN 2080 – 458X, WydawnictwoUR,2014, s.71-87.