Dr Paulina Filip

 • telefon: 17 8721688
 • e-mail: pfilip@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 201

Stanowisko

adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość korporacji i grup kapitałowych
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Doradztwo podatkowe i księgowość MŚP
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • International Finance and Banking/ Financial Accounting
 • Seminarium licencjackie/ magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Formy finansowania przedsiębiorstw i wartościowanie jego pozycji
 • Strategie alokacji kapitału w przedsiębiorstwie
 • Rozwój alternatywnych modeli finansowych
 • Alternatywne i nowoczesne formy finansowania przedsiębiorstw MSP
 • Ocena pozycji ekonomicznej firmy na tle zmian systemowych i w kontekście rozwoju regionów.

Granty i projekty badawcze

 • Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja. Projekt badawczy pt. „Model approaches to increase performance and competitiveness in the European area in the context of sustainable development”, VEGA c. 1/0279/19, na lata 2019-2021. Charakter udziału: członek zespołu strony polskiej.
 • Projekt badawczy nt.„Wpływ wykorzystania aplikacji Business Intelligence na standing finansowy przedsiębiorstw. VEGA c. 1/0562/14, na lata 2014-2015 University of Economics in Bratislava, Faculty of Businesss Economics Kosice, Uniwersity of Rzeszow,2015 członek zespołu.
 • Grant międzynarodowy nt.;,European Integration in Central Europe: the Experience of Visegrad countries” Visegrad University Studies Grants—EaP. No 61450035, Guram Tavartkiladze Teaching University, Tibilisi Gruzja, 27.04.2015-1.02.2018, w ramach Funduszu Wyszehradzkiego V4, członek zespołu.
 • Udział w projekcie Improving Project Management CAPABILITIES in the absorbcion of European Founds - LLP-LDV/PLM/2012/RO/30 w ramach Leonardo Da Vinci training placement, Lifelong Learning Programme realizowanym przez S.C.Progress Advisory Romania S.R.L przy współpracy z UR, 2013,członek zespołu
 • Międzynarodowy projekt nt.,, Uwarunkowania funkcjonowania i budowania przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rejonów transgranicznych – analiza regionalna dla województwa podkarpackiego i obwodu Lwowskiego, na podstawie umowy między Uniwersytetem Rzeszowskim a Państwową Akademią Finansów we Lwowie, 2014-2015, nr 01-13/32, 2014, kierownik projektu.
 • Projekt badawczy transgraniczny nt. ,,Wsparcie transgranicznej regionalnej e-współpracy” WTSL.02.03.00-84-147/10- 0, Urząd Wojewódzki, Uniwersytet Rzeszowski, 01.04.2011 – 30.09.2013/14, Projekt międzynarodowy realizowany pomiędzy Rzeczypospolita Polską i Republiką Słowacką przez Uniwersytet Rzeszowski- menedżer projektu, członek zespołu.
 • Projekt rozwoju młodych pracowników nauki, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, numer konkursu 3/POkl/4.2/2009, sekcja Finanse, Projekt Internetowa Promocja Nauki, 2012.
 • Grant UR: Zmiany w formach i strukturze zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw MSP w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo europejskie (regionalna analiza porównawcza), zatwierdzony decyzją Komisji ds. grantów i projektów uczelnianych, 2010, kierownik grantu
 • Projekt Europejskie kompetencje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego - finansowany ze środków Unii Europejskiej, IMC Polska, SPP Rzeszów 2008.
 • Projekt szkoleń: Mała księgowość i elementy zarządzania finansami, w ramach projektu wsparcia Centrum Kobiet Biznesu realizowanego przez WSIZ Rzeszów, 2006.
 • Projekt: Europejskie kwalifikacje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego ZPORR woj. Podkarpackie, nr projektu, 2HO2C06483 –2005.
 • Doskonalenie Kadr Gospodarki. Studia Podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, rad nadzorczych, realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rzeszów 2006
 • Grant uczelniany indywidualny UR: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości małej i średniej skali - studium dla woj. Podkarpackiego, zatwierdzony decyzją Komisji ds. grantów i projektów uczelnianych UR, 2003, kierownik grantu.

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Staże zagraniczne:
  • Stanford University, Center for Entrepreneurial Studies, USA, 2016.
  • Ohio State University, Columbus, USA, 2011.
  • Universdad de Zaragoza, Escuela de Emresariales de Huesca, Hiszpania, 2010.
 • Wizyty studyjne:
  • Università di Bologna (Scuola di Economia, Management e Statistica), Włochy 2017.
  • University of Melbourne Australia, Melbourne Business School , Melbourne Graduate School of Education, 2014.
  • Uniwersytet Humboldta w Berlinie, 2014.
  • Duale Hochschule Baden – Wurttemberg, MFG Baden – Wurttemberg, Niemcy, 2009.
 • Staże i wyjazdy w ramach programu Socrates Erasmus:
  • Universdad de Zaragoza, Escuela de Emresariales de Huesca, Hiszpania, 2009.
  • Szentistvan University Goodolo, Wegry, 2005- 2007. 
  • Univesity Sakarya - Turcja, 2008.
  • National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Regional Research, Lwów, Ukraina, 2014
 • Szkolenia zagraniczne:
  • Wielka Brytania - Norwich Institute for Language Education RU CLL, University of East England 2010, 2011.
  • Gruzja- Guram Tavartkiladze University, Tibilisi Gorgia, 2015, 2016,2017.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów KNS, Uniwersytet Rzeszowski, kadencja 2020-2023
 • Opiekun Sekcji Naukowej,, Innowacje w finansach i zarządzaniu” w ramach Koła Naukowego Liderzy Biznesu ,działającej przy Instytucie Ekonomii i Finansów KNS Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą Wydziału Ekonomii
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • Członkiem Zespołu i Rady Programowej ds. organizacji kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomii
 • Opiekun studentów z zagranicy na wymianie z zagranicą w ramach programu LLP Erasmus i krajów stowarzyszonych
 • Ekspert w obszarach: Ekonomii oraz Organizacji i zarządzania, Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR
 • Uczestnik warsztatów metodycznych dotyczących przygotowania sylabusów dla przedmiotów prowadzonych w języku angielskim, z udziałem ekspertów z zagranicznych uczelni „ Development of the didactic potential of Rzeszow University on a European level.
 • Opieka nad studentami przygotowującymi projekty naukowe: Projekt rozwoju młodych pracowników nauki, Projekt Internetowa Promocja Nauki INPRONA UR numer konkursu: 3/POKL/4.2/2009, sekcja Finanse. Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.
 • Prowadzenie wykładów dla uczniów szkół średnich (w ramach współpracy Wydziału Ekonomii ze szkołami średnimi)

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • członek i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • członek Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów
 • członek zespołu ekspertów w wyborze projektów do dofinansowania PO PW, POWER, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Ekspert w projektach finansowanych z funduszy UE: European Business Competence Licence, Europejskie kwalifikacje biznesowe pracowników z województwa podkarpackiego, Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Zakładanie ksiąg rachunkowych i rozliczenia podatkowe, Systemy rachunkowości.
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie analizy ekonomicznej i analizy sprawozdań finansowych.

Ukończone kursy i szkolenia

 • Studium Pedagogiczne przy Wydziale Ekonomii AR w Krakowie, Filia w Rzeszowie.
 • Specjalizowane programy komputerowe Symfonia, programy F – K branżowe.
 • Budżetowanie i harmonogramowanie wspomagane komputerowo – MS. 
 • Umiejętności analizy statystycznej, kurs statystyki z wykorzystaniem programów komputerowych.
 • Nauka bliżej komercjalizacji, Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R, kurs.
 • Opracowania ram strategicznych dla sylabusów prowadzonych w języku angielskim w uczelniach wyższych.
 • Kursy języka angielskiego  –  poziom zaawansowany.
 • Kurs nauczania zintegrowanego, CLIL Content and Language Integrated Learning, kurs metodyczny, University of East England, Norwich Institute for Language Education -  Wielka Brytania.
 • E-learning- koncepcja rozwiązań i wdrożeń.

Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych

 • V Podkarpackie Forum Audytu, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów i Audytorów ds. Kontroli Wewnętrznej, Uniwersytet Rzeszowski 13.11.2020.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 05-07.10.2020.
 • Konferencja Enterprise performance management and investment to increase performance and competitiveness in the EU in context of sustainable development in theory and practice, University of Presov, University of Rzeszów, Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice ,10.09 2020.
 • IX Ogólnopolska konferencja naukowa Rachunkowość i finanse teoria i praktyka, Gorzów Wielkopolski. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomiczny, Gorzów Wielkopolski, 16-17.10 2019.
 • XII Międzynarodowe Forum finansowo-bankowe. XV Mikrofirma 2019.Zasoby wytwórcze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw -finansowanie, innowacyjność ,efektywność, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Jahranka , 28-29 listopada 2019 .
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Rola edukacji w zakresie przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym i kulturowym, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,07-08.10.2019.
 • 21st Annual Conference Enterprise and Competitive Environment. Faculty of Business and Economics of Mendel University, Brno, March 22 - 23, 2018 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Skuteczność działania a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. Rzeszów, 14-15 czerwca 2018 r.
 • Workshop Enteprise performance management and investment 2018. Sectorial analysis with use of the macroeconomic indicators in slovakia with focus on the service sector. University of Presov, Presov, 4 maja 2018 r.
 • 3th International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE 2018), Herlany 4-6 września 2018 r
 • International Conference Modern Approaches in Humanities Management, Economics and Accounting, Kiev, 10 lutego 2018 r.
 • 2th  International E-conference Enterprises in the global economy, Ovidius University of Constanca,  Faculty of Economic Science, Romanian-American University Bucharest, Bucharest University of Economic Studies, Cape Peninsula University of Technology. Constanta, 21 czerwca, 2017 r.
 • 2nd International Conference on Modern Approaches in Humanities  Management, Economics and Accounting, Paris, France, 18 lipca 2017 r.
 • Międzynarodowe Konferencja Naukowa. Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny, Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Katowice, 26 października 2017 r. 
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym, Uniwersytet Łódzki, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. Łódź, 31 maja 2016 r.
 • International conference MIC 2016 Managing Global Changes. University of Primorska, Juraj Dobrila University of Pula, Moscow School of Economics, Association for the Study of East European Economics and Cultures. Pula, Chorwacja, 1-4 czerwca 2016 r.
 • Central European Conference in Finance and Economic, CEFE 2015, Technical University Faculty of Economics TUKE, Teaching and Training Facility of the in  Herlany, 30 września -1 października 2015 r.
 • XII International conference  Financial and socio-economic aspects of functioning organization in the in the context of globalization, European University, Lviv 29 -30 listopada 2016 r.
 • ІІI International scientific and practical conference Insurance Market: modern challenges in the conditions of globalization, Lviv State Academy of Finance. Lviv, 14-15 maja 2015 r. 
 • Seminarium naukowe Visegrad Group in the Enlarged European Union – conditions, achievements and prospects of Development, Guram Tavartkiladze Teaching University, Tibilisi 13 -14 listopada 2015 r. 

Najważniejsze publikacje z lat wcześniejszych

 • Filip P., Grzebyk M., Nesterowicz R., Sowa B.: Rachunkowość przedsiębiorstw. Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarcze. Ewidencja. Sprawozdawczość. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 314. ISBN 978-83-7996-049-1.
 • Filip P.: Formy alokacji kapitału w przedsiębiorstwie. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2014 ss.147, ISBN 978-83-89639-92-9.
 • Filip P., Grzebyk M. (red.): Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej, Zeszyt Naukowy, seria Nauka dla gospodarki. Internetowa Promocja Nauki INPRONA, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013,ss. 566.
 • Filip P., Grzebyk M., Kaliszczak L.: Development of the small and medium enterprises in Poland  in comparison with European Union member states. Prace Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 10, Rzeszów 2010, ss.189

Publikacje z ostatnich 5 lat

 • Filip Paulina, Changes in substitution of bank loans and EU subsidies in polish businesses, "Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing", ISSN 2081-3430, 2021, 25(74), s. 5-18, doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.1
 • Filip Paulina, Upadłość jako utrata zdolności jednostki do kontynuowania działalności [w:] Zjawisko upadłości we współczesnej gospodarce, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2020, ISBN:978-83-66703-40-7, ss. 135,
 • Filip, Finansjalizacja jako przejaw aktywności przedsiębiorstw w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego w: K. Opolski, A. Gemzik-Salwach (red), Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu Warszawa 2020, s.225-238
 • Filip, Diversification forms of capital as of modern methods of improving enterprise performance on global market[w :]Enterprise performance management and investment to increase performance and competitiveness in the EU in the context of sustainable development in the theory and practice, Univerity Presov UK PU, 2020, pp.52-60.
 • Kiselakova D., Filip P, Onuferova E., Valentiny T., The impact of monetary policies on the sustainable economic and financial development in the Euro Area Countries, Sustainability 2020, 12/9367; doi:10.3390/su12229367.
 • Filip, Wpływ strategii poszerzania bazy kapitałowej na rozwój przedsiębiorstwa MSP[w] Z.Głodek, A. Kuciński(red), Rola kapitału w rozwoju organizacji, Akademia im.Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2019, s.53-68.
 • Filip, Rozwój mobilnych usług płatniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Przedsiębiorczość - Entrepreneurship  – Education, 16 (1) 2020),.16, doi: 10.24917/20833296.161.26
 • P.Filip, R. Pitera, Wydatki inwestycyjne samorządu terytorialnego jako instrument wspierania przedsiębiorczości – studium powiatów województwa podkarpackiego, Finanse komunalne nr 4/2019,miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2019
 • Sofrankova B. ,Onuferova E., Filip P., Sectorial analysis with use of the macroeconomic indicators in EU with focus on the service sector [in] Enterprise performance management and investment to increase efficiency of management decision − making processes in the EU in theory and practice ,UNIPO 2018. ISBN 978-80-555-2061-2, p.191-204.
 • Filip P., Sołtysiak M., Empirical analysis of the availability and changes in the use of bank loans by enterprises in selected countries of European Union, Central European Conference in Finance and Economics, TUKE 2018, ISBN  978-80-553-2736-5, p.66-76
 • Filip P., Kata R., Poszerzanie źródeł kapitału a koszty finansowania zewnętrznego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 333/ 2017, ISSN 2083-8611,s.37-48.
 • Filip P., Franchising as an instrument for activating economic entities, Transactions of the Universities 2/2017 Brussel, ISSN 1335-2334, pp.17 -23.
 • Kata R, Filip P.: European Union subsidies and bank credits as external sources of financing for small and medium enterprises in Poland. Management 2016, vol. 20,nr 2, s. 457-472, ISSN 1429-9321
 • Filip P., Development of individual entrepreneurship in Poland under crisis conditions, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Vol XVII Issue 1/2017, ISSN 2393-3127, pp.484- 479.
 • Andrejowska A., Buleca J., Filip P., Analisys of tax competition paramets in UE countries using clusterin methods [in] Central European Conference in Finance and Economics TUKE CEFE 2017,ISBN 978-80-553-2906-2, s.1-22.
 • Filip P., Dostępność i stopień wykorzystania kredytu bankowego przez małe i średnie przedsiębiorstwa [w:] Finanse w aktywności gospodarczej, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna Kraków 2016,s, s.127-140,ISBN 978-83-63909-97-0
 • Filip P., Standing finansowy przedsiębiorstwa a skuteczność funkcjonowania systemu finansowo-księgowego [w] Business Intelligence w procesie zarządzania organizacjami produkcyjnymi i usługowymi, Wiedeń- Bratislava, Edit Ekonom, 2015, s. 92-106.
 • Myshchyshyn O. Filip P, Attempts to modeling reliability of commercial bank, Economic Spectrum, Scientific on-line journal about Economy and Economics, Volume XII, no. 3/2016, CAESaR ,p.12-21
 • Filip P., Grzebyk M, Fraitag-Mika E.: Rozwój przedsiębiorczości w gminie a ocena wsparcia instytucjonalnego [w:] Przedsiębiorczość-perspektywą zmian (red. K. Jaremczuk), WSPiA, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów 2015,ISBN 978-83-63666-99-6, s.310-323
 • Filip P.: Znaczenie kapitału finansowego w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Modern Management Review, MMR, vol. XIX, 21 (4/2014), October-December 2015, ISSN 2300-6366, (e-ISSN 2353-0758), s.61-71
 • Filip P., Grzebyk M.,  Klatt M.: Understanding youth transition system in Poland through the analysis of partnerships between vocational upper secondary schools and industry, Journal of Youth Studies,vol.18,no 9,2015 s.1187-1203, ISSN 1367-6261
 • Filip P.: Identifying sources of SMEs financing in selected countries of the European Union. approach and limitations, Economic Spectrum, Scientific on-line journal about Economy and Economics, Volume X, no. 1/2015, CAESaR – Center for education, science and research, ISSN 1336-9105,s.19-26
 • Filip P., Grzebyk M., Bulwa S.: Alternatywne formy finansowania polskich przedsiębiorstw – znaczenie i kryteria wyboru, Czasopismo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Przedsiębiorstwo i region, Zeszyt Nr 6/2014 Zagrożenia globalne jako źródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie, Rzeszów 2015, s. 97-108, ISSN 2080-458X