Dr Magdalena Wiercioch

 • telefon: 17 872 16 24
 • e-mail: [email protected]
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 206

Stanowisko

 • Adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Rachunkowość,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Analiza ekonomiczno-finansowa,
 • Finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa,
 • Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
 • Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Zakres badań naukowych

 • Pomoc publiczna,
 • Sfera badawczo-rozwojowa (B+R),
 • Finansowanie innowacji,
 • Efektywność wydatkowania środków Unii Europejskiej,
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza sprawozdań finansowych,

Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych

 • 25th International Conference on Knowledge Based and Intelligent information and Engineering Systems (KES2021), Szczecin 8-10.09.2021r.
 • IX Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Ekonomiczne „Trzydzieści lat transformacji”, Katowice 16.09.2020r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego”, Kraków 05-07.10.2020r.
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w Biznesie. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu”. Kazimierz Dolny, 24-25.10.2019.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne z perspektywy młodego ekonomisty”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 17 czerwca 2016r.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynki finansowe i finanse przedsiębiorstw z perspektywy młodego ekonomisty”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 15 maja 2015r.

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o./ Pratt&Whitney Aeropower Rzeszów
  • Stanowisko: Analityk ds. Podatkowych, Rzeszów (2016-2017)
 • TMF Poland Sp. z o.o.
  • Stanowisko: Global Service Delivery Coordinator, Warszawa (2013-2015)
 • TMF Poland Sp. z o.o.
  • Stanowisko: Asystent w dziale księgowości, Katowice (2012-2013),
 • Kancelaria Finansowo - Księgowa ASK Finance Sp. z o.o.,
  • Stanowisko: Młodszy księgowy, Katowice (2011),
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (O/Rzeszów).

Ukończone kursy i szkolenia

 • Kurs Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
 • Obsługa programu komputerowego SAP,
 • Obsługa programu komputerowego SYMFONIA,
 • Obsługa programu komputerowego MICROSOFT DYNAMICS AX,
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL,
 • Ms Excel - zaawansowane rozwiązania w arkuszach kalkulacyjnych,

Wybrane publikacje

 • Wiercioch M., Buk H., The use of IT systems in financial and accounting services for enterprises in the conditions of the COVID-19 pandemic, [in:] Procedia Computer Science 192C (2021), ISSN 1877-0509.
 • Wiercioch M., Influence of socio-demographic characteristics of youth on the level of mobile payment usage, [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Entrepreneurship – Education17(1)2021; ISSN 2083-3296.
 • Wiercioch M., Polish cluster internationalization policy during the political transformation - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i finanse (10), Wrocław 2020, ISSN 1899-3192.
 • Wiercioch M., Konkurencyjność przedsiębiorstw w kontekście koncepcji Krajowych Klastrów Kluczowych, [w:] Paździor A. (red.), Zarządzanie organizacją i informacją, Lublin 2020, 
 • Wiercioch M., Financing of innovative activities in the Podkarpackie Voivodeship in Poland, [w:] Lis M., Szyszka M. (red.), Innovation and entrepreneurship. Theory and Practice, Logos Verlag Berlin GmbH 2020, ISBN 978-3-8325-5043-1.
 • Wiercioch M., Rachunkowość kreatywna a granice prawa, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne finanse (16)”, Nr 374, ISSN 2083-8611, Katowice, 2018.
 • Wiercioch M., The role of the EBC in the structure of European Financial Supervision after the financial crisis, [in:] - Transborder Economics - International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics Vol. 3, No. 1, Rzeszów, 2018, ISSN 2451-3229.
 • Wiercioch M., Rola analizy fundamentalnej jako narzędzia decyzyjnego przy wyborze sposobu alokacji kapitału, [w:] J. Szostak (red.), Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań - Chorzów 2016,
 • Wiercioch M., Wsparcie ze środków publicznych a wzrost innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, [w:] E. Wrońska-Bukalska (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 • Wiercioch M., Wpływ pomocy publicznej na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. - zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 252, Katowice 2015.
 • Wiercioch M., Ujęcie bilansowe leasingu w kontekście wprowadzenia proponowanych zmian w MSR 17, [w:] E. Wrońska-Bukalska (red.), Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • Rzepka M., Społeczna odpowiedzialność biznesu w środowisku międzynarodowym na przykładzie TMF Group - branżowe studium przypadku, [w:] I. Mendryk (red.), CSR a wyzwania współczesnego biznesu. Wydawnictwo Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi UMCS Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2015.