Dr Ewelina Rabiej

 • telefon: 17 872 1645
 • e-mail: [email protected]
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 202

Stanowisko

 • adiunkt 

Prowadzone zajęcia

 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunek kosztów i audyt finansowy
 • Rachunek kosztów i controlling
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Problematyka rachunku kosztów w aspekcie wyceny wyrobów i usług
 • Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych
 • Ekonomika i finansowanie ochrony zdrowia
 • Transformacja systemów opieki zdrowotnej

Granty i projekty badawcze

 • Wykonanie ekspertyzy: Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce - w drodze do zrównoważonego rozwoju, Biuro Analiz Sejmowych, Finansowanie zadań publicznych w Polsce. Raport (2017).
 • Wykonawca projektu badawczego: Długookresowa analiza nakładów środków publicznych na diagnostykę i leczenie pacjentów z nowotworami złośliwymi na Podkarpaciu, Wydział Medyczny UR, Katedra Zdrowia Publicznego, Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Ekonomii UR (2017).
 • Kierownik i wykonawca projektu badawczego: Kalkulacja kosztów projektów informatycznych, zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, projekt systemowy Nauka idzie w praktykę (2015).
 • Kierownik i wykonawca projektu badawczego: Analiza systemu księgowości w kierunku wykorzystania technik rachunkowości zarządczej w projektach informatycznych, zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, projekt systemowy Nauka - Staż - Gospodarka - Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia (2014).
 • Wykonawca grantu promotorskiego: Koncepcja kalkulacji indywidualnych kosztów leczenia pacjenta  w lecznictwie stacjonarnym,  Narodowe Centrum Nauki (NN 113 365 340, 2011-2012).
 • Stypendium naukowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, nr projektu: 8.2.2/II.21/81/10/U/49/10, Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów (2009)

Ukończone kursy i szkolenia

 • Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, 2001.
 • Szkolenia EU Phare Twinning Project Poland and United Kingdom - Strengthening administration for Benefits In Kind, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa, 2005.
 • Konferencja szkoleniowa IV Małopolskie Forum Prawno-Medyczne, kier. n. prof. Fryderyk Zoll, Fundacja dla Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006.
 • Szkolenia Wycena procedur medycznych - podstawowy element kalkulacji kosztów leczenia pacjenta, MADO-SZKOLENIA, Warszawa, 2011.
 • Szkolenia Ekonomiczna ocena wyników działalności oddziałów  szpitalnych - racjonalizacja kosztów i zwiększenie przychodów, MADO-SZKOLENIA, Warszawa, 2012.
 • Warsztaty wyjazdowe w ramach projektu Nauka idzie w praktykę,  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, nr projektu WND-POKL.08.02.01-18-015/12, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (24.02.2015 - 25.02.2015, Wrocław: Wrocławski Park Technologiczny, Agencja Rozwoju Innowacji, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Wrocławskie Centrum Akademickie)
 • Szkolenia dla branży informatycznej w ramach projektu Nauka idzie w praktykę, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, nr projektu WND-POKL.08.02.01-18-015/12, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (12.01.2015 - 28.01.2015)
 • Szkolenie dotyczące przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych do Narodowego Centrum Nauki, Uniwersytet Rzeszowski, 2 marca 2016
 • Konferencja szkoleniowa Nauka dla biznesu, Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A., Rzeszów, 21 marca 2016
 • IX  Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią "Narzędzia informatyczne dla kadry akademickiej" , Centrum Promocji Informatyki, Warszawa  18 października 2016 r.
 • EDU360 Międzynarodowe Forum Innowacyjnej Edukacji - wykłady eksperckie oraz warsztaty szkoleniowe, Instytut Innowacyjnej Edukacji, 12 grudnia 2020 r.
 • Szkolenie świadomościowe dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością w ramach projektu Przyjazny nURt – rozwój dostępności UR, 30 czerwca 2021.
 • Szkolenie Data mining w Statistica, 24 lipca 2021.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów
 • Członek Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Kierownik kierunku studiów Finanse i Rachunkowość
 • Kierownik studiów podyplomowych Specjalista do spraw rachunkowości
 • Przewodnicząca Zespołu Programowego kierunku studiów Finanse i Rachunkowość
 • Przewodnicząca Komisji na egzaminach dyplomowych licencjackich 
 • Członek Komitetu Naukowego Podkarpackiego Turnieju Szkół Ekonomicznych „Rachunkowość w pigułce”
 • Członek Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”

Współpraca z otoczeniem

 • Członek Rady Nadzorczej InventUR Sp. z o.o.
 • Członek i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi: ASSECO Poland S.A., IDEO Sp. z o.o.
 • współpraca z podmiotami leczniczymi: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Rzeszowie, Centrum Medyczne MEDICOR Sp. z o.o. w Rzeszowie
 • współpraca z instytucjami rządowymi - Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

Wybrane publikacje

 1. Rabiej E., Lichota W., Pitera R., 2021, Analiza finansowa przedsiębiorstw wybranych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia upadłością, CeDeWu, Warszawa, ISBN 978-83-8102-461-7.
 2. Rabiej E., 2020, Dostępność świadczeń zdrowotnych w perspektywie założeń I realizacji ustawy o „sieci szpitali” (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza, z. 30, ISSN 1730-3508, s. 232-245, DOI: 10.15584/znurprawo.2020.30.15.
 3. Rabiej E., 2020, The Financing of Health Care in Insurance Systems and the Sustainability of Public Finances (w:) Optimum Economic Studies, nr 4(102), ISSN 1506-7637, s. 27-39, DOI: 10.15290/oes.2020.04.102.03.
 4. Rabiej E., 2019, Kształtowanie struktury kapitału w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej - determinanty prawne i finansowe (w:) Kapitały w rozwoju działalności przedsiębiorstw - aktualne problemy, Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ISBN: 978-83-65466-88-4, s. 169-183.
 5. Rabiej E., 2019, Struktura kapitału a kondycja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w:) Audyt wewnętrzny a ocena kondycji ekonomicznej podmiotów gospodarczych i instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ISBN 978-83-7695-769-2, s. 61-71.
 6. Rabiej E., 2018, Ocena finansowego wymiaru efektywności podmiotu leczniczego (w:) Prace Naukowe Uni-awersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Rachunkowość a controlling, nr 514, ISSN 1899-3192, s. 355-365, DOI: 10.15611/pn.2018.514.33. 
 7. Rabiej E., 2018, Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot tworzący samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - analiza wybranych aspektów prawnych i finansowych (w:) Optimum. Economic Studies, nr 3(93), ISSN 1506-7637, s. 159-170, DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.13.
 8. Rabiej E., 2017, Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce - w drodze do zrównoważonego rozwoju, Studia Biura Analiz Sejmowych, nr 4(52), ISSN 2080-2404, s. 123-144.
 9. Rabiej E., 2016, Funkcjonowanie niepublicznych podmiotów leczniczych w modelu Beveridge’a - w aspekcie reformy polskiego systemu ochrony zdrowia (w:) Przedsiębiorczość w służbie zdrowia. Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Warszawa, ISBN 978-83-940108-9-8, s. 15-20.
 10. Rabiej E., 2015, Polityka Unii Europejskiej wobec personelu medycznego - narzędzie zrównoważonego rozwoju społecznego?, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 43/3, ISSN 1898-508, s. 151-162.