Prof. dr hab. Heorhiy Cherevko

Stanowisko

Profesor zwyczajny 

Prowadzone zajęcia

 • Ekonomia międzynarodowa
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowy system walutowy
 • Polityka pieniężna
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie

 Zakres badań naukowych

Zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach w zakresie teorii ekonomii; ekonomiki rolnictwa i gospodarki  żywnościowej; ekonomiki środowiska przyrodniczego; polityki ekonomicznej; państwowego regulowania gospodarki rynkowej; zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; kooperacji; integracji; eurointegracji; dywersyfikacji kierunków przedsiębiorczości na wsi; logistyki; agroturystyki.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek of Scientific Board of Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists(Annals PAAAE) (p-ISSN2657-781X;e-ISSN 2657-7828).
 • Członek Rady programowej Konferencji „Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes” na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. KS. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu: Współczesne problemy zarządzania (ISSN 2300-5157).
 • Recenzent artykułów w czasopiśmie Ekonomika i Organizacja Logistyki, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie (ISSN 2450-8055).
 • Recenzent artykułów w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu: Współczesne problemy zarządzania (ISSN 2300-5157).
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Сталий розвиток сільського господарства: глобальні зміни та національні особливості досягнення” („Zrównoważony rozwój rolnictwa: zmiany globalne i narodowe osobliwości osiagniecia”), Narodowy Uniwersytet Agrarny w Białej Cerkwi, Wydział Ekonomii, 28-29 maja
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnoukraińskiej Konferencji Naukowej «Пріоритетні напрями розвитку економіки: наукові дискусії» („Priorytetowe kierunki rozwoju gospodarki: dyskusje naukowe”), Narodowy Uniwersytet Polissia, Wydział Ekonomii, 20 maja 

Ukończone kursy lub szkolenia

 • 2017 - szkolenie z zakresu projektowania, tworzenia oraz publicowania multimedialnych materialów dydaktycznych w formie e-learningowej oraz podstawowych funkcji platformy zarządzania kształceniem, Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość, UR

Publikacje

monografie

 • Cherevko Heorhiy, Czynniki kształtowania decyzji finansowych konsumentów w teorii i praktyce, Wydawnictwo. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2021, p-ISBN: 978-83-7996-985-2, ss. 164.
 • Cherevko H., Stefaniuk U. Фермерські господарства України та розвиток їх трудового потенціалу(Gospodarstwa farmerskie Ukrainy i rozwój ich potencjału pracowniczego) [w:] Wydawnictwo Liga-Press, ISBN 978-617-397-193-4, Lwów 2018. 248 s.
 • Czerevko G., Janyszyn J., Piniaha N. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (Efektywność wykorzystania potencjału zasobowego przedsiębiorstw rolniczych), Wydawnictwo Liga-Press, ISBN 098-617-397-166-4, Lwów 2017, 260 s.
 • Cherevko G., Sawczenko J., Syrotiuk K. Економічна ефективність використання сонячної енергії у сільськогосподарських підприємствах.(Efektywność ekonomiczne wykorzystania energii słonecznej w przedsiębiorstwach rolniczych) [w:], Wydawnictwo Liga-Press, ISBN 978-617-397-145-1, Lwów, 2016. 220 s.
 • Cherevko G., Dubnewycz Ju. Ефективність вирощyвання ріпаку нa енергетичні потреби (Efektywność produkcji rzepaku na cele energetyczne), ISBN 978-617-397-143-1 Wydawnictwo Lіga-Press, Lwów 2016, 224 s.

autorstwo rozdziału w monografii

 • Cherevko Heorhiy, Prospects of the development of the international monetary systemu [w:] The IV International Science Conference «Actual problems of practice and science», March 5-6, 2021, Ankara, Turkey, ISBN 978-9-40361-460-1, Ankara, Turkey, European Conference, March 5-6, 2021, s. 23-25.
 • Cherevko Heorhiy, Problems and trends of development of grain economy logistics in Ukraine [w:] Wybrane zagadnienia logistyki. Problemy ogólne, magazyny, transport, opakowania, łańcuch dostaw, ISBN 978-83-7583-958-6, red. Rokicki Tomasz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2020, s. 7-17.
 • Cherevko H., Kolodiichuk I. Perspektywy rozwoju ekologistyki transportowej w Ukrainie. Ekologiczne rozwiązania w logistyce. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 2019 s.17-25 ISBN 978-83-7583-885-5.
 • Cherevko H., Kolodiichuk V., Kolodiichuk І. Historical and meritorical genesis of logistics. Supply chain logistics management 4(4) 2019.Warsaw University of Life Sciences Press Warsaw 2019 s. 5-15. ( ISBN 978-83-7583-933-3).
 • Cherevko H., Cherevko I. Зрівноважений розвиток прикордонних сільських регіонів в умовах транскордонного співробітництва (Sustainable development od border rural regions under transborder cooperation conditions) [w:]
 • Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska: teoria, praktyka i nowe możliwości: Monografia zbiorowa. Lwów-Olsztyn: Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, 2018. s. 89-100. ISBN 978-966-941-284-3
  Cherevko H. Market of pork in Ukraine: state and prospects [w:] Changes in the live pig market in different countries, Szymańska Elżbieta Jadwiga (red.), Wydawnictwo WULS Press, ISBN 978-83-7583-747-6, Warszawa 2017, s. 7-18.

artykuły