Dr Małgorzata Wosiek

Stanowisko

 • Adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Ekonomia menedżerska
 • Podstawy mikroekonomii
 • Teoria gospodarki publicznej

Zakres badań naukowych

 • Kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał intelektualny w rozwoju społeczno-gospodarczym
 • Rozwój regionalny i lokalny, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów peryferyjnych
 • Nierówności ekonomiczno-społeczne

Granty i projekty badawcze

 • Wpływ innowacji i inwestycji w kapitał ludzki na realną konwergencję Polski z wyżej rozwiniętymi krajami świata, 2012-2014, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki – wykonawca 
 • Tendencje i warunki rozwoju kapitału ludzkiego w województwie podkarpackim, Wydział Ekonomii UR, 2011-2012 rok (grant wewnętrzny ze środków UR na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych pracowników)
 • Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski, projekt nr NN112 182836, Ministerstwo Nauki i szkolnictwa wyższego, projekt zbiorowy, realizowany w Katedrze Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009–2011
 • Projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś- Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC „Rzeszowsko- Lwowski Most Współpracy” czas realizacji 06.2007-05.2008
 • członek zespołu realizującego projekt: Kondycja finansowa JST a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020. Projekt realizowany z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej (2.05.2016-31.01.2017); pełniona funkcja: specjalista ds. wydawnictwa;
 • członek zespołu realizującego projekt „Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość - edukacyjny meeting z Wydziałem Ekonomii". Projekt realizowany z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej (15.02.2017-30.06.2017.); pełniona funkcja: koordynator konkursu
 • koordynator (po stronie polskiej) projektu polsko-ukraińskiej wymiany studentów „Сzas na start-up: polskie doświadczenia na rzecz zwiększenia zdolności przedsiębiorczych młodzieży z pogranicza Ukrainy”. Projekt realizowany  we współpracy z Centrum Kreatywności i Rozwoju Intelektualnego z Czerniowiec (Ukraina); (21.10-25.10.2019)

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze

 • 1.04.2019- 5.04.2019 -  wyjazd w ramach programu Erasmus+ - Baku State University (Azerbejdżan)
 • 9.04.2018-13.04.2018 - wyjazd w ramach programu Erasmus+ - Guangzhou Maritime University, Faculty of Shipping Economics and Trade (Chiny)
 • 4.05.2015-8.05.2015 – wyjazd w ramach programu Erasmus+ - University of Zaragozza, Faculty of Business and Public Management
 • 22-26.04.2013 – wyjazd w ramach programu LLP-Erasmus – Wydział Ekonomii Jade Hochschule (Willhelmshaven, Niemcy)
 • 31.01.2011–04.02.2011 – wyjazd studyjny – University of Huddersfield, The Business School, Huddersfield, Wielka Brytania
 • 24.08.2012–12.09.2012 – staż naukowo-dydaktyczny – Institute of Public and Municipal Administration of „Classic Private University” w Melitopolu, Ukraina

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy";
 • członek kolegium redakcyjnego czasopism: "Journal of Pedagogy and Educational Management", Journal "Auspicia"
 • Prodziekan ds. Badań Naukowych i Rozwoju (kadencja 2016-2019);
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów (2019-2020);
 • członek Komisji ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą (na kadencję 2012–2016 oraz 2016-2020);
 • członek Komisji ds. ds. Współpracy z Otoczeniem (2018-2020);
 • członek Komisji ds. Okresowej Oceny Nauczycieli akademickich, kadencja 2016-2020;
 • członek Wydziałowego Zespołu ds. modernizacji dydaktyki, 2016-2020;
 • członek Rady Wydziału, Ekonomii UR, rok akademicki 2015/2016 oraz 2016-2020;
 • wydziałowy  koordynator Programu Edukacji Ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (od 2016 r.);
 • członek zespołu przygotowującego wniosek (zatwierdzony przez MNiSW w 2017 r.) o otwarcie na Wydziale Ekonomii nowego kierunku dla studiów I i II stopnia "Finanse i rachunkowość";
 • członek zespołu przygotowującego dokumentację dla uruchomienia na Wydziale Ekonomii specjalności w j. angielskim International Business – Cross Cultural Aspects (studia II stopnia);
 • organizacja konferencji naukowych z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, „Gospodarka Polski 1990-20…” oraz   „Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego";
 • członkowstwo w PTE, oddział w Rzeszowie;
 • członkostwo w Podkarpackim Stowarzyszeniu Organizacji i Zarządzania;
 • prowadzenie wykładów dla uczniów szkół średnich (w ramach współpracy Wydziału Ekonomii ze szkołami średnimi);
 • eskpert zewnętrzny - Członek Ciała doradczego DemoDay w ramach projektu Platforma startowa „TechnoparkBiznesHub” - ocena wystąpień startupów na Demoday  (1 marzec 2017, RARR SA Rzeszów);
 • członek Komisji Konkursowej w Konkursie "Junior Innowacji Podkarpacia 2018" organizowanego przez RARR SA;
 • członek Rady Programowej Preinkubatora Akademickiego PPN-T (kadencja 2017-2018).

Ukończone kursy lub szkolenia

 • Zaawansowane modelowanie i analizy ekonometryczno-statystyczne w R (czerwiec-wrzesień 2019 r.)
 • Ankieta jednostki naukowej w Systemie Informacji o Nauce POL-on i PBN, luty 2017 r.
 • Narzędzia i techniki informatyczne w kształceniu na odległość – czerwiec 2013 r., czerwiec 2017 r.
 • Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych – lipiec 2013 r., maj 2014 r., czerwiec 2015 r.
 • Statystyczne projektowanie badań opinii publicznej oraz badań marketingowych przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA, czerwiec – wrzesień 2012
 • Cykl szkoleniowy „Specjalistyczne szkolenia kształcące umiejętności pracy z grupą” – Autoprezentacja w pracy z grupą; Asertywna komunikacja w pracy z grupą, Metody aktywne w pracy z grupą – marzec – maj  2011

Publikacje

Monografie:

Rozdziały w monografiach i artykuły naukowe:

Wybrane wcześniejsze publikacje