Dr Władysława Jastrzębska

telefon: 17 872 17 17

e-mail: [email protected]

adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1-216

Zakres badań naukowych:

 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Mikroekonomia
 • Nierówności społeczno-ekonomiczne

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Mikroekonomia i makroekonomia,
 • Ekonomia sektora publicznego,
 • Teoria wyboru publicznego,
 • Ekonomia międzynarodowa,
 • Ekonomia muzeów,
 • Współczesne problemy gospodarki światowej,
 • Kryzysy finansowe i stabilność finansowa

 

Granty i projekty badawcze:

 • „Hybrydowe podejście do modelowania wzrostu gospodarczego w oparciu o dane liczbowe i wiedzę ekspercką”, Narodowe Centrum Nauki, Dec. nr DEC-2019/35/D/HS4/01594, NCN Sonata, lata – wykonawca.
 • „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polskich”, Projekt NCBiR, nr 11 0012 04 - wykonawca.

 

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne:

 • University of Montenegro - wizyta studyjna - 02.06.2013-06.06.2013, Podgorica, Czarnogóra.

 • University of Huddersfield, The Business School – wizyta studyjna - 31.01.2011 – 04.02. 2011, Huddersfield, Wielka Brytania.

 • Institute of Public and Municipal Administration of Classic Private University in Melitopol – pobyt naukowo- dydaktyczny, 05.09.2011 – 10.09.2011, Ukraina.

 

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Współorganizator cyklicznych, międzynarodowych konferencji naukowych pt. “Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” (2002 – 2020).

 • Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” (2003-2019).

 • Członek zespołu ekspertów ds. opracowania „Strategii Województwa Podkarpackiego w zakresie handlu zagranicznego” – 2014 r.

 • Popularyzowanie wyników badań oraz programu badawczego Katedry Mikroekonomii oraz Katedry Ekonomii i MSG (wcześniej Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) Wydziału Ekonomii poprzez prowadzenie zajęć i opracowywanie sylabusów dla studiów I, II i III stopnia na wydziałach: Medycznym, Matematyczno- Przyrodniczym i Socjologiczno- Historycznym, w tym na studiach doktoranckich.

 • Ekspert Radia Rzeszów i Radia Via z zakresu ekonomii, gospodarki lokalnej i gospodarki światowej – m. in. cykliczne audycje programu „Gość dnia” i „Gość poranka”.

 • Członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 • Popularyzowanie programu badawczego oraz konferencji Katedry Mikroekonomii (Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Mikroekonomii) poprzez zamieszczanie artykułów w Gazecie Uniwersyteckiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Publikacje (wybrane):

Monografie

 • Jastrzębska W., Cyrek M., Kata R., Wosiek M., Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego - między wizją a realiami,CeDeWu.Pl, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7556-881-3.

 • Kata R., Cyrek M., Wosiek M., Potocki T., Jastrzębska W., Strefa euro - między sceptycyzmem a realizmem, CeDeWu.Pl, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7556-744-1.

 • Bobrecka- Jamro D., Jastrzębska W., Szpunar- Krok E., Tuziak B., Klastry w agrobiznesie Uwarunkowania funkcjonowania i wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Difin 2008, ISBN 978-83-7251-904-7.

 • Tuziak A., Tuziak B., Bobrecka- Jamro D., Jastrzębska W., Innowacyjność i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006, ISBN 978-83-7338-229-9.

Artykuły:

 • Jastrzębska A., Jastrzębska W., [2018], Modeling Irrational Consumer Behaviors with Cognitive Maps. An Outline of a Framework. Proceedings of 2018 Joint 7th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2018 2nd International Conference on Imaging, Vision & Pattern Recognition (icIVPR), Kitakyushu, Japan, 25 - 28 June 2018, s. 153 - 158. ISBN (XPLORE COMPLIANT) 978-1-5386-5163-6. ISBN (PRINT) 978-1-5386-5161-2.Jastrzębska W.,[2015], Czy Polska jest gotowa na wejście do strefy euro”, „EUROEXpress”, No 6.

 • Jastrzębska W., [2013], Integracja walutowa w Europie a przystąpienie Polski do strefy euro w kontekście teorii optymalnych obszarów walutowych, EUROEXpress No4 .

 • Jastrzębska W., Globalne aspekty finansów publicznych krajów „Grupy PIIGS” a funkcjonowanie strefy euro”, [2013], EUROEXpress- No5.

 • Jastrzębska W., Lechwar M.,[2012], Nierówności ekonomiczne i kapitał ludzki z perspektywy obszarów przyrodniczo cennych, [ w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Modernizacja dla spójności społeczno- ekonomicznej w czasach kryzysu, pod red. M.G. Woźniaka, UR Rzeszów No 24, s.422- 432.

 • Jastrzębska A., Jastrzębska W., [2012], Wykluczenie cyfrowe- przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku, [w]: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Modernizacja dla spójności społeczno- ekonomicznej w czasach kryzysu, pod red. M.G. Woźniaka, UR Rzeszów, No 25, s. 91-104.

 • Jastrzębska A., Jastrzębska W., [2011], Consumers needs and choice under the conditions of main flow of economy and balenced development economy, [w:] Збірник наукових праць nr 4(2), Мeлітопольський інститут державного та муніципального управління, „Класичнoгo приватного університету”, Melitopol, Ukraina, p.59- 65.

 • Jastrzębska W., [2011], Zrównoważony rozwój obszarów objętych europejską siecią ekologiczną Natura 2000- Studium przypadku, [w:] Збірник наукових праць nr 4(2), Мeлітопольський інститут державного та муніципального управління, „Класичнoгo приватного університету”, Melitopol, Ukraina, p.55- 60.

 • Jastrzębska W., Lechwar M., [2011], Projektowanie i wdrażanie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk ekonomicznych opartych na efektach kształcenia, [w: ] Współczesne wyzwania rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych, pod red. G. Ślusarza, UR Rzeszów s.85- 99.

 • Lechwar M., Jastrzębska W., [2010], Uwarunkowania zintegrowanego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych objętych europejską siecią Natura 2000, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa.