Dr Patrycja Żegleń

Stanowisko 

 • Adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Podstawy makroekonomii
 • Mikroekonomia
 • Ryzyko w działalności biznesowej
 • Ryzyko walutowe i metody jego ograniczania
 • Ekonomia behawioralna w sektorze publicznym
 • Gospodarka globalna
 • Finanse międzynarodowe

Zakres badań naukowych

 • przedsiębiorczość
 • polityka rozwoju regionalnego
 • polityka turystyczna
 • partnerstwo publiczno-prywatne

Granty i projekty badawcze

 • Członek zespołu badawczego (ekspert) projektu składanego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOWACJE SPOŁECZNE, pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design”, MASIT_COD, 2015.
 • wykonawca (opracowanie określonych obszarów badawczych) projektu współpracy transgranicznej wspierany przez program INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość”.
 • specjalista ds. monitoringu i ewaluacji w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski „Zbuduj kapitał przedsiębiorczości!” (XI.2019-XII.2020).
 • specjalista ds. promocji, projekt dofinansowany przez NBP ”Uczelnie szkołom – o finansach NBP. Akademia Młodego Finansisty”, rok rozpoczęcia: I. 2020. – VII. 2020.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Assistant Guest Editor w czasopiśmie Sustainability, Impact Factor 576 (2019)
 • członek Komisji Rekrutacyjnej UR
 • Recenzent w czasopiśmie „International  Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research”. Emerald Journals, indeksowany w bazie Scopus. ISSN: 1750-6182;
 • Członek Editorial Board czasopisma naukowego International Journal of Hospitality & Tourism Management ISSN Print: 2640-1770, ISSN Online: 2640-1800.
 • Recenzent w czasopiśmie naukowym Journal of Management and Business: Research and Practice, ISSN 1339-9381 (online), ISSN 1338-0494 (print issue), 
 • Członek Rady Naukowej Acta Touristica Nova, Zagrzeb, Chorwacja, ISSN 1846-4394;
 • Uczestnik seminarium pt. „Pragmatyczne innowacje - od pomysłu do sukcesu rynkowego” organizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 5 października 2016 roku.
 • Członek Komisji ds. doskonalenia planu studiów i sylabusów w ramach Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na czas kadencji 2016-2020.
 • Prowadzenie szkoleń pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w województwie podkarpackim” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, styczeń 2007.

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Odbycie stażu naukowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Gospodarki Światowej, w Katedrze Turystyki w dniach 2.06.2014.-13.06.2014. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”.
 • Stypendium naukowe na Słowacji w dn. 1.10.2014.-31.10.2014., Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Wydział Zarządzania; pobyt organizowany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w ramach Programu Współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowacji.
 • Uczestnik wizyty studyjnej do Nowej Zelandii, University of Wellington, w dn. 14.11.2014.-1.12.2014. w ramach programu NIPR – UR – Nowoczesność i przyszłość regionu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 • stypendium naukowe (okres trwania: 1 miesiąc, tj. 1-31.10.2017.) na Uniwersytecie w Oradei (Rumunia) - pobyt organizowany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w ramach Programu Współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Rumunii.
 • Odbycie stażu naukowego na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (powyżej 3 miesięcy, tj. 9.04.2018-9.07.2018) w Katedrze Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej.
 • Udział w warsztatach dydaktycznych w ramach projektu partnerskiego pt. „Mistrzowe Dydaktyki”, 23-29.02.2020. na Uniwersytecie Ghent w Gandawie (Belgia). Projekt partnerski „Mistrzowie Dydaktyki” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Uniwersytet Ghent jest ośrodkiem akademickim znajdującym się na miejscu od 1 do 100 międzynarodowym zestawieniu szkół wyższych na świecie – Shanghai Ranking Consultancy.

Ukończone kursy i szkolenia

 • kurs Amadeus Basic, 
 • kurs Amadeus Vista, 
 • kurs pedagogiczny w zakresie przedmiotów ekonomicznych, 
 • Studia Podyplomowe: Instytut Filologii Angielskiej UR, specjalność: kształtowanie umiejętności translatorycznych.

Publikacje

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

PUBLIKACJE Z OSTATNICH 5 LAT

 • Żegleń Patrycja, Kluczek Aldona, Matusikova Daniela, Lean Staff Management in the Light of the Covid-19: Exploratory Factors’ Analysis – Case Studies for Service Companies, "Management and Production Engineering Review" , Vol. 13, No 3, 2022, s. 3-19, ISSN 2080-8208, eISSN 2082-1344, DOI: 10.24425/mper.2022.142378.
 • Ślusarczyk Bogusław, Żegleń Patrycja, Kluczek Aldona, Nizioł Anna, Górka Małgorzata, The Impact of Renewable Energy Sources on the Economic Growth of Poland and Sweden Considering COVID-19 Times, "Energies", Volume: 15, Issue:1, 2022, s. 1-19, ISSN 1996-1073,  https://doi.org/10.3390/en15010332.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Żegleń Patrycja, Social well-being and the use of EU funds at a local level (s. 63-75) [w:] Community cohesion, well-being, and local development, Okrasa Włodzimierz,  Rozkrut Dominik (red.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-66466-39-5 (online version), ISBN 978-83-66466-40-1 (printed version), ss. 174.
 • Ślusarczyk Bogusław, Żegleń Patrycja, Stan i kierunki doskonalenia systemu podatkowego w Polsce (s. 523-539) [w:] Ostasz Grzegorz,  Olejarz Tadeusz, Zatwarnicka-Madura Beata (red.), Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne dylematy współczesnego zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, ISBN 978-83-7934-538-0, ss. 613.
 • Kluczek Aldona, Żegleń Patrycja,  Matušíková Daniela, The Use of Prospect Theory for Energy Sustainable Industry 4.0, Energies 2021, Volume 14, Issue 22, 2021, s. 1-30,   ISSN 1996-1073, https://doi.org/10.3390/en14227694.
 • Ślusarczyk Bogusław, Żegleń Patrycja, Development of science and technology park in Podkarpackie Voivodeship, with particular emphasis on AEROPOLIS Technological Incubator (s.218-239) [w:] Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka (red.), 11th Proceedings of the International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Economics. Wyd. Instytut Badań Gospodarczych (Institute of Economic Research), Olsztyn 2021, DOI: 10.24136/eep.proc.2021.1(eBook),  ISBN 978-83-65605-41-2, ISSN 2544-2384 (Online) , ss. 269.
 • Ślusarczyk Bogusław, Żegleń Patrycja, THRIFTLESSNESS AND FOOD WASTE IN HOUSEHOLDS IN POLAND WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP, " Humanities and Social Sciences. Research Journal 28", No. 3, 2021, s.75-94, DOI: 10.7862/rz.2021.hss.26, ISSN: 2300-5327, e-ISSN: 2300-9918.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Żegleń Patrycja, Internet of Things as one of Industry 4.0 conception trends – chosen theoretical and empirical aspects, [w:] Industry 4.0, J. Duda and A. Gąsior (eds.), ISBN 9781003186373, Routledge, Taylor & Francis Group,  New York, 2021, s. 109-122,  https://doi.org/10.4324/9781003186373.
 • Żegleń Patrycja, Nizioł Anna, Sharing economy phenomenon in tourism sector on the example of Uber  and Airbnb platforms, Socioekonomickie a humanitni Studie/Socio-Economic and Humanities Studies, ISSN: 1804-6800,  1/2021, Vol. 13, s. 117-139.
 • Ślusarczyk Bogusław, Żegleń Patrycja, Motoryn Ruslan, E-COMMERCE IN THE ERA OF GLOBALIZATION, Вісник Herald, Kyiv National University of Trade and Economics, No. 2, 2021, ISSN 1727-9313, s. 67-79, http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(136)05.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Żegleń Patrycja, Kaliszczak Lidia, Kapitał przedsiębiorczości ludzi młodych - aspekty teoretyczne i praktyczne, ISBN 978-83-7996-847-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, ss. 121.
 • Matušíková Daniela, Šambronská Kristína, Patrycja Żegleń, The relation between income from active foreign tourism and the number of foreign visitors: a case study of the four Visegrad Countries,Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 nr 62 (2/2020), s. 294-308, DOI: 10.15584/nsawg.2020.2.19.
 • Żegleń Patrycja, Matušíková Daniela, Švedová Milena, Dzurov Vargová Tünde, An analysis of the "European City of Sports" project and its impact on the development of tourist activity: The example of selected Slovakian cities, Tourism, ISSN 0867-5856, 2020, 30/1, s. 61-70, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.18.
 • Barwińska Małajowicz Anna, Żegleń Patrycja, Ślusarczyk Bogusław, Financial Risk and its Consequences as Inherent Element of Public-Private Partnership Projects [w:] Business, Economics and Science. Common Challenges, red. Tomasz Bernat, Joanna Duda, ISBN 978-88-85813-98-4, Filodiritto Publisher, Bologna 2020, s. 103-110.
 • Żegleń P., Herbert J., Raport z inwentaryzacji obiektów w kategoriach: turystyka, zdrowie, ekotechnologie w pięciu powiatach województwa podkarpackiego (lubaczowskim, przemyskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim i strzyżowskim); raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum badan i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne pt.: „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” o akronimie MASIT_COD, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-945957-3-9
 • Żegleń P., Grzywacz R., (red. nauk.) Społeczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2016. ISBN 978-83-7586-118-1.