Dr Małgorzata Leszczyńska

 • telefon: 17 872 16 15 (sekretariat katedry)
 • e-mail: [email protected]
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1-111

Stanowisko

Adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Mikrofinanse

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Podstawy makroekonomii
 • Ekonomia rozwoju
 • Polityka pieniężna
 • Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
 • Zarządzanie finansami gospodarstw domowych
 • Etyka życia publicznego
 • Seminarium licencjackie

Zakres badań naukowych

 • Możliwości skracania dystansu rozwojowego przez Polskę
 • Spójność społeczno-ekonomiczna w procesach rozwoju gospodarczego
 • Zróżnicowanie dochodów i wydatków gospodarstw domowych
 • Materialne aspekty dobrobytu społecznego a jakość życia

Granty i projekty badawcze

 • Projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś- Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC „Rzeszowsko- Lwowski Most Współpracy” (członek zespołu) czas realizacji 06.2007-05.2008
 • Grant wspomagający uczelniane projekty badawcze: Warunki skracania dystansu rozwojowego przez Polskę – ze szczególnym uwzględnieniem postępu w rozwoju społecznym (wykonawca) czas realizacji 2009.

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze

 • Krótki naukowy staż zagraniczny National University of Lviv 2.05-4.04. 2017.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek  Komisji ds. Badań Naukowych, Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2015, do 30.09.2016 )
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania (od 1.10. 2016, 2017, do 31.09.2018)
 • Redaktor tematyczny zeszytów naukowych „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, M.G. Woźniak (red.), Uniwersytet Rzeszowski (do 2019)
 • Sekretarz ds. bibliografii w redakcji zeszytów naukowych „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, M.G. Woźniak (red.), Uniwersytet Rzeszowski (od 2020)
 • Opiekun roku I E ns (od 2017)
 • Opiekun Koła Naukowego „Interkreator” w ramach sekcji: Ekonomii rozwoju; WE UR, IEiF (od 2016)
 • Prowadzenie wykładów dla uczniów szkół podstawowych ( w ramach MUR)
 • Członek Komitetu Organizacyjnego:
  • II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Niedoskonałości współczesnego rynku pracy. Zakres i przejawy pracy nieopłaconej”, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, 13 grudnia 2018.
  • Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej organizowanej przez Koło Naukowe Ekonomistów „Interkreator” działające przy KMiSM „Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnego rynku pracy”, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski 23.11.2017.
  • Konferencji Naukowych z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, „Gospodarka Polski 1990-20…” (w latach 2001-2014) 
 • Projekt „Czas na start-up: polskie doświadczenia na rzecz zwiększenia zdolności przedsiębiorczych młodzieży z pogranicza Ukrainy” (organizator, wykonawca, realizacja w okresie 21-25.10.2019)
 • Projekt „Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach” realizowany przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” (członek zespołu, wykonawca, 2.01-30.12.2020)

Kursy i szkolenia

 • Kurs pedagogiczny (1999)
 • Umiejętność analizy statystycznej szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i szybszy rozwój regionu (2007)
 • kurs E-learning (2019)

Publikacje (wybrane)

 • Kasprzyk Beata, Leszczyńska Małgorzata, Zmiany w zakresie dochodów i wydatków polskich gospodarstw domowych oraz ich relacje regionalne, "Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", 25(74), s. 40-53. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.4.
 • Kata Ryszard, Leszczyńska Małgorzata, Stability and Social Sustainability of Farm Household Incomein Poland in 2003–2020, "Agriculture", Volume 11, Issue 12, 2021, s. 142-156, ISSN: 2077-0472, https://doi.org/10.3390/agriculture11121296.
 • Lechwar M., Leszczyńska M., Puchalska K. (2020). Quality of life in the context of intelligent specialization - a model for urban agglomeration [w:] Innovation and entrepreneurship. Theory and Practice, M. Lis, M. Szyszka, Berlin: Logos Verlag, s. 77-88.
 • Kata R., Nowak K., Leszczyńska M., Kowal A., Sebastianka B. (2020). Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych – wybrane zagadnienia, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Leszczyńska M., Praca nieopłacona  w gospodarstwach domowych a tworzenie PKB - perspektywa ekonomii pracy [w:] Praca nieopłacona, opłacona, emigracja zagraniczna. Dylematy rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Słowacji/Work upaid, paid, foreign emigration. Dilemmas of labour market in Poland, Ukraine, Slovakia, B. Ślusarczyk, A. Barwińska-Małajowicz (red.), CeDeWu, Warszawa 2019, s. 29-42 rozdział w monografii ISBN 978-83-8102-296-5
 • Leszczyńska M., Dylematy pomiaru pozarynkowej działalności gospodarstw domowych, [w:] Praca nieopłacona, opłacona, emigracja zagraniczna. Dylematy rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Słowacji/Work upaid, paid, foreign emigration. Dilemmas of labour market in Poland, Ukraine, Slovakia, B. Ślusarczyk, A. Barwińska-Małajowicz (red.), CeDeWu, Warszawa 2019, s. 43-58.  rozdział w monografii ISBN 978-83-8102-296-5
 • Leszczyńska M., Puchalska K., Ślusarczyk B., The activity of transnational corporations and economic independence of the host economy - context of economic security, „Pravo a bezpecnost” 2019, no 2, s. 80-93.
 • Leszczyńska M., The problem of unpaid work in household in the context of evolution of contemporary socioeconomic though, Humanities and Social Sciences, vol. XXIV, 26 (3/2019),July-September 2019, s. 83-92. (p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918) DOI: 10.7862/rz.2019.hss.28
 • Leszczyńska M., Puchalska K., Direct foreign investment as a development factor of the economy and its economic security, Humanities and Social Sciences, vol. XXIV, 26 (2/2019), April-June 2019, s. 103-112. DOI: 10.7862/rz.2019.hss.17
 • Leszczyńska M., Relation between incomes and expenditures on food Polish households - regional perspective, Economic and Environmental Studies 2019, No 1(49), s. 93-111 ISSN paper version 1642-2597 ISSN electronic version 2081-8319 DOI:https://doi.org/10.25167/ees.2019.49.5
 • Leszczyńska M.,  Doskonalenie systemu statystycznego – rachunek satelitarny dla sektora gospodarstw domowych, Statistics in Ukraine and the World: state, trends and development prospects proceedings of the XVI International Scientific And Practical Conference on the occasion of the day of statistics, 2018, s. 17-23. ISBN 978-617-571-156-9
 • Leszczyńska M., Lechwar M., Puchalska K.,  Renewable energy sources as a determinant of the modern economy – polish household sector perspective  [w:] Proceedings of the 2018 International Scientifi c Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ No 1, Warsaw, 7–8 June 2018, pp. 275–280 ISBN 978-83-7583-802-2 DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.38
 • Leszczyńska M.,  Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a rozwój gospodarki i społeczeństwa, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 55 (3/2018) DOI: 10.15584/nsawg.2018.4.23 ISSN 1898-5084, s. 289-298.