Dr Magdalena Cyrek

Stanowisko

Adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Mikroekonomia
 • Teoria usług
 • Usługi na rynkach międzynarodowych

Zakres badań naukowych

 • Zmiany struktur sektorowo-branżowych
 • Rozwój sektora usług
 • Nierówności społeczno-ekonomiczne
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Rynek pracy
 • Rozwój regionalny

Granty i zadania badawcze

 • Wpływ innowacji i inwestycji w kapitał ludzki na realną konwergencję Polski z wyżej rozwiniętymi krajami świata, 2012-2014, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki – wykonawca
 • Serwicyzacja zatrudnienia,UR, 2012–2013, indywidualny grant wspomagający uczelniane projekty badawcze
 • Intensywność wykorzystania wiedzy w podkarpackich przedsiębiorstwach usługowych oraz Nierówności społeczno-ekonomiczne a rozwój sektora usług w ramach tematu: Usługi wiedzochłonne wyznacznikiem rozwoju GOW, Wydział Ekonomii UR, 2011–2012 (granty wewnętrzne ze środków UR na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych pracowników)
 • Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski, projekt nr NN112 182836, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt zbiorowy, realizowany w Katedrze Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009–2011

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze

 • 16.04.2018-20.04.2018 – wyjazd dydaktyczny - University of Salamanca, Faculty of Economics and Business, Salamanca, Hiszpania
 • 22.04.2013-26.04.2013 – wyjazd dydaktyczny – Jade University of Applied Sciences (Jade Hochschule), Wilhelmshaven, Niemcy
 • 24.08.2012–12.09.2012 – staż naukowo-dydaktyczny – Institute of Public and Municipal Administration of „Classic Private University” w Melitopolu, Ukraina
 • 31.01.2011–04.02.2011 – wyjaz dstudyjny – University of Huddersfield, The Business School,Huddersfield, WielkaBrytania

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów UR (2019-2020 oraz 2020-2024)
 • członek Zespołu Programowego kierunku studiów „Ekonomia” (2019-2020 oraz 2020-2024)
 • członek Rady Programowej Wydziału Ekonomii UR (2018-2019)
 • członek Komisji ds. dydaktycznych Wydziału Ekonomii UR (2015-2017)
 • członek zespołu ds. opracowania nowej specjalności: “Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym” na Wydziale Ekonomii UR (2016/2017)
 • opiekun roku – kierunek: Ekonomia, I stopień (cykl kształcenia 2018-2021)
 • członek Rady Bibliotecznej UR (2016-2020)
 • sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”
 • przygotowanie i realizacja projektu MNiSW „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” dla czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (01.06.2019-31.12.2020)
 • przygotowanie i realizacja projektu MNiSW w ramach środków na działalność upowszechniającą naukę dla czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (01.01.2019-31.12.2020)
 • organizacja corocznych międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”
 • organizacja corocznych konferencji naukowych z cyklu „Gospodarka Polski”
 • członkostwo w PTE, oddział w Rzeszowie
 • członkostwo w Radzie Ekspertów Instytutu Wiedzy i Innowacji
 • członek Rady Recenzyjnej międzynarodowej konferencji naukowej Contemporary Issues in Economy

Publikacje

Monografie – autorstwo i współautorstwo:

Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach:

 • Cyrek Magdalena, Cyrek Piotr, Rural Specificity as a Factor Influencing Energy Poverty in European Union Countries, "Energies", Volume: 15, Issue: 15, 2022, s. 1-26,  ISSN 1996-1073,  https://doi.org/10.3390/en15155463.
 • Cyrek Magdalena, Sectoral structure of employment and economic cohesion in the EU regions, "Ekonomia i Prawo. Economics and Law", 20(1), 2021, 63–77, DOI:10.12775/EiP.2021.004, ISSN 1898-2255, e-ISSN 2392-1625.
 • Cyrek Magdalena, Cyrek Piotr, Does Economic Structure Differentiate the Achievements towards Energy SDG in the EU?, Energies, ISSN 1996-1073, 2021, 14(8), 2229, s.1-18, https://doi.org/10.3390/en14082229.
 • Cyrek Magdalena, Cyrek Piotr, Sectoral Structures and Regional Economic Development in European Union, [w:] Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic, Khalid S. Soliman (red.), Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, International Business Information Management Association (IBIMA) 2020, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 7792-7799.
 • Cyrek, P. Cyrek, Rozdział 2.1 Socio-economic tensions and government social spending across the EU countries, s. 31-41 [w:] J. Bílý i in., Demokracie a postdemokracie v Evropské unii – aktuální náměty a možná východiska, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 2020, 114 s. ISBN 978-80-7556-066-7.
 • Kata, M. Cyrek, P. Cyrek, Changes in the level and structure of food expenses in the European Union in the context of increasing household incomes, “Economia Agro-Alimentare / Food Economy”, 2019, 21(3), s. 709-731.