Dr inż. Małgorzata Lechwar

 • telefon: 17 872 16 69
 • e-mail: mlechwar@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 216.

Stanowisko

Adiunkt dydaktyczny

Prowadzone zajęcia

 • Makroekonomia II
 • Podstawy makroekonomii
 • Instrumenty polityki gospodarczej w finansowaniu  podmiotów gospodarczych
 • Otoczenie instytucjonalne podmiotów gospodarczych
 • Instrumenty analizy otoczenia instytucjonalnego
 • Instytucje sektora publicznego
 • Analiza koniunktury gospodarczej
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

Zakres badań naukowych

 • Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem OZE
 • Instytucjonalizacja współpracy między sektorem publicznym a prywatnym – partnerstwo międzysektorowe, ze szczególnym uwzględnieniem clusteringu

Granty i projekty badawcze

 • Kredytowanie inwestycji związanych z energetyką odnawialną realizowanych przez JST oraz podmioty ze sfery mieszkalnictwa, Projekt w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości, PAB 25/2020.
 • ADELANTE Internacjonalizacja, klastry i współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju podkarpackich MMSP z branży ekoenergetyki i odnawialnych źródeł energii (OZE), Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII POKL, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 w okresie 30.06.2014 -30.06.2015. Lider projektu: Podkarpacka Ekoenergetyka. Partner projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Partner Ponadnarodowy: AEI energINNOVACION Hiszpania.
 • FARADAY  Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE, Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2. Poprawa jakości życia, Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym w okresie 01.10.2013 - 31.03.2015. Partner Wiodący: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Partner 1: Podkarpacka Ekoenergetyka, Partner 2:"Agency of European Innovations” Lwów.
 • Program Wieloletni Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, temat Analiza efektów wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, zadanie 3  Wariantowa analiza wpływu instrumentów WPR na zmiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich, IERiGŻ PIB w Warszawie, 2011-2014.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Członek Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem (od 2019)
 • Członek Komisji ds. opracowania Strategii Rozwoju UR (2012, 2020) oraz członek Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju UCTT (2013-2014, 2020)
 • Z-ca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii UR (od 2016)
 • Przewodnicząca Rady Programowej Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT (2016- 2019)
 • Przewodnicząca Rady Programowej Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT oraz Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPN-T (od 2019)
 • Członek Panelu Inteligentnej Specjalizacji „Jakość Życia”, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (od 2015)
 • Członek założyciel PKEO oraz wiceprezes Stowarzyszenia „Podkarpacka Ekoenergetyka” (od 2011) oraz członek Rady Naukowej PKEO (od 2011).

Ukończone kursy i szkolenia

 •  „Menedżer innowacji i transferu wiedzy”, studia podyplomowe w ramach projektu „Menedżer dla nauki i biznesu. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych”, EFS. CSP WSEiI w Lublinie, 03.2012-03.2013, Rzeszów.
 • „MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION dla Inżynierów”, studia podyplomowe, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 2010-2012, Warszawa.
 •  „Narzędzia i techniki informatyczne w procesie dydaktycznym”, 24–30.09.2010, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • „Spinaker Wiedzy – regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej”, 05-06.2010, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • „Spinaker Wiedzy – regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej”, 29.10.2010-30.11.2010, INNpuls Sp. z o.o., Rzeszów.
 • „Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości”, 11-12. 2010, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów.
 •  „Umiejętności interpersonalne”, 11-12.2009, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Kurs e-learningowy w ramach projektu Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego — droga do wysokiej jakości kształcenia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 03-06.2019, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Staż dydaktyczny, 03.10.2011 - 14.10.2011, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Kurs pedagogiczny, 1997-1999, AR w Krakowie, Wdział Ekonomii w Rzeszowie.

Współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Inkubator technologiczny Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii
 • Podkarpackie Centrum Innowacji
 • Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie

Najważniejsze publikacje

 • Tokarčík , Rovňák M., Lechwar M., Wisz G., Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane modele – możliwości, ograniczenia, rekomendacje, CeDeWu, ISBN 978-83-8102-024-4, Rzeszów 2017.
 • CASEBOOK, Współpraca polsko-hiszpańska na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i smart cities, zespół redakcyjny. Kowalska K, Lechwar M., Wisz G., Bodziony A., Opracowanie nr 3, ISBN 978-83-64710-10-0, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, Rzeszów 2015.
 • Praktyczny przewodnik rozwoju OZE wraz z przykładami dobrych praktyk, opracowanie redakcyjne G. Wisz, M. Lechwar, I. Kulchytskyy, V. Brygilevytch, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ISBN 978-83-938427-5-9.
 • Practical guide to RES development with examples of good practices, edited by G. Wisz, M. Lechwar, I. Kulchytskyy, V. Brygilevytch, Rzeszow Regional Development Agency, ISBN 978-83-938427-6-6.
 • Jankowska D., Lechwar M., Metodyka strukturalizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej - modelowe i praktyczne aspekty aktualizacji strategii rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Publikacje z ostatnich 5 lat

 • Kata Ryszard, Cyran Kazimierz, Dybka Sławomir, Lechwar Małgorzata, Pitera Rafał, The Role of Local Government in Implementing Renewable Energy Sources in Households (Podkarpacie Case Study), "Energies",  Volume: 15, Issue: 9, 2022, s. 1-22,  ISSN 1996-1073,   https://doi.org/10.3390/en15093163.
 • Lechwar Małgorzata, Dziadowicz W., Grabowicz J., Jucha P., Sochacka E., Innowacyjność a rozwój gospodarczy na przykładzie gospodarki fińskiej w latach 2010-2019 [w:] BUSINESS ANALYSIS IN MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES, Conference Proceedings, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, red. O.A. Ivashchenko, O.M. Rope, I. O. Grishchenko, ISBN 978-617-571-162-0, National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kiev– 2021, s. 93-97.
 • Kata Ryszard, Cyran Kazimierz, Dybka Sławomir, Lechwar Małgorzata, Pitera Rafał, Economic and Social Aspects of Using Energy from PV and Solar Installations in Farmers’ Households in the Podkarpackie Region, Energies 2021, ISSN 1996-1073, Volume 14, Issue 11, s. 1-22, https://doi.org/10.3390/en14113158.
 • Lechwar M. (opieka naukowa), Dziadowicz W., Grabowicz J., Jucha P., Sochacka E., Innowacyjność a rozwój gospodarczy na przykładzie gospodarki fińskiej w latach 2010-2019  [w:] BUSINESS ANALYSIS IN MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES, Conference Proceedings, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, red. O.A. Ivashchenko, O.M. Rope, I. O. Grishchenko, ISBN 978-617-571-162-0, National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kiev– 2021, s. 93-97.
 • Lechwar M. (opieka naukowa), Godniak І. Współpraca transgraniczna na przykładzie programu, Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020, ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ІНСТИТУТІВ У НОВИХ ГЕОСТРАТЕГІЧНИХ РЕАЛІЯХ, Тези доповідей КАФЕДРА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 30 листопада – 2 грудня 2021 р. ХХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ, Електронне видання,  ISBN 978-966-434-519-1, Дніпро 2021, s.45-51. 
 • Woźniak M., Lechwar M., Unia Europejska czynnikiem trwałości obszarów wiejskich woj. podkarpackiego, [w] Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, red. nauk. R. Przygodzka, E. Gruszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, s. 317-328.
 • Lechwar M., Leszczyńska M., Puchalska K., The Creation of Quality of Life in the Context of Intelligent Specialization and Sustainable Development of the Region - A Model For Urban Aglomeration, Innovation and entrepreneurship. Theory and Practice, eds. Marcin Lis, Michał Szyszka, Logos Verlag, Berlin 2019, ISBN: 978-3-8325-5043-1
 • Ślusarczyk B., Lechwar M., Cooperation between science and business – solutions supporting transfer and commercialization of knowledge and technology, Business Management, Economics and Social Sciences, Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019 - 192 p., ISBN 978-2-5494-0318-2, s. 5-14
 • Leszczyńska M., Lechwar M., Puchalska K., Renewable Energy Sources As A Determinant Of The Modern Economy – Polish Household Sector Perspective, Proceedings of the 2018 International Scientifi c Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’, No 1, Warsaw, 7–8 June 2018, s. 275–280, ISBN 978-83-7583-802-2 DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.38.
 • Ślusarczyk B., Lechwar M., Institutional modernization vs.competitiveness of economies, Quarterly, Volume XXIII (October - December) Research Journal 25 (4/2018), s. 363-378.
 • Ślusarczyk B., Lechwar M., Circular Economy Of Poland,  Світова Економіка Та Міжнародна Торгівля, UDC 330.15(438), ISSN 2616‐6100. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 6, DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(101)01, s. 5-20.
 • Lechwar M., Wisz G., Klastry w procesach modernizacji i rozwoju obszarów przemysłowych – przykład COP, Humanities and Social Sciences July-September 2018, ISSN 2300-9918,  HSS, vol. XXIII, 25 (3/2018), s. 185-197.
 • Ślusarczyk B., Lechwar M., Determinants Of Res Implementation In Poland And The European Union, Європейський вектор економічного розвитку, European Vector Of Economic Development, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро № 2 (23), УДК 339.92, s. 103-116, ISSN 2074-5362 (print), ISSN 2522-9702 (online).
 • Puchalska K., Lechwar M.,   Możliwości współpracy firm z kapitałem zagranicznym z centrami transferu technologii, Humanities and Social Sciences, Quarterly, Volume XXII (July-September), Research Journal 24 (3/2017), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISSN 2300-5327, s. 183-200.
 • Lechwar M., Wisz G., Klastry energii w koncepcji zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, [w:] Współpraca międzysektorowa – istota, przykłady, korzyści, Przygodzka R., Chmielak A., PTE, Białystok 2016, s.219-228.
 • Lechwar M, Wisz G., Klastry w procesie kreowania zmian na rynku pracy, [w:] Niedoskonałości współczesnego rynku pracy. Niedoskonałości – możliwości – prawidłowości, Barwińska-Małajowicz A., Slusarczyk B., Czop T., Wydawnictwo Amelia Aneta Siewiorek, Rzeszów 2016, s.190-198.
 • Lechwar M., Makroekonomiczne uwarunkowania implementacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, Доктор-інженер, викладач кафедри макроекономіки та міжнародних відносин Жешувського університету (Польща), УДК 330.101.54(438), ISSN 2312-7600. Економічний нобелівський вісник. 2016. № 1 (9)