Dr inż. Katarzyna Puchalska

 • e-mail:  k_puch@univ.rzeszow.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1-114

Stanowisko

Adiunkt

Prowadzone zajęcia

 • Ekonomika i Organizacja Hadlu Zagranicznego
 • Operacje Handlu Zagranicznego
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • Problemy globalne
 • Transakcje i rozliczenia międzynarodowe
 • Instrumenty polityki gospodarczej w finansowaniu podmiotów gospodarczych
 • Makroekonomia

Zakres badań naukowych

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – motywy, skala, skutki determinanty lokalizacji

 

Granty i projekty badawcze

 • Wniosek badawczy pt.: "Determinanty atrakcyjności sektorów dla inwestorów zagranicznych w kontekście ich decyzji inwestycyjnych". Narodowe Centrum Nauki, 13.06.2012
 • Projekt badawczy nr DN/GrU/EK/3/2011 pt. ”Determinanty atrakcyjności sektorów dla inwestorów zagranicznych w kontekście decyzji inwestycyjnych podmiotów joint ventures

Zagraniczne stypendia, staże i pobyty naukowo-badawcze

 •  Krótki naukowy wyjazd zagraniczny na National University of Lviv 2.05-4.04. 2017.
 • 20.06.2011–30.06.2011 – staż zagraniczny – Beuth Hochschule für Technik Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

 • Współwykonawca wniosku Towards Excellence – umiędzynarodowienie badań, osiągnięć i relacji naukowych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego opracowanego w ramach konkursu Dialog MNiSW .
 • Opiekun międzywydziałowego koła naukowego Prawa i Ekonomii w sporcie „Know-How SPORT”.
 • Współtwórca i współopiekun koła naukowego INTERKREATOR sekcja Współpracy Nauki z Biznesem - współpraca międzynarodowa działającego na Wydziale Ekonomii UR, przy Katedrze Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
 • Członek zespołu badawczego realizującego  projekt badawczy nt. „Potencjał kooperacyjny organizacji sektora turystycznego w obszarze transgranicznym Podkarpacie-Obwód Lwowski” KEIZ/2017/1 we współpracy z  Instytutem Badań Regionalnych im. M.I Doliszniego NAN Ukrainy we Lwowie.
 • Wykonawca wykładu dla uczniów szkół średnich realizowanego w dniu 26.10.2017r.  w ramach klasy patronackiej w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie pt. „Co to jest kontrakt w handlu zagranicznym?”
 • Wykonawca wyceny wynalazku pt. Sposób określania dojrzałości zbiorczej owoców” dla UCTT.
 • Recenzent kwartalnika naukowego INTERCATHEDRA, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego  w Poznaniu ISSN 1640-3622.
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów.
 • Moderator panelu pt. Ekspansja zagraniczna polskich firm, VI edycji kongresu Business Withhou Limits Rzeszów-Jasionaka .
 • Menadżer projektu pt.  Kariera zaczyna się od stażu,  POWR.03.01.00-00-S141/17, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 1.2 Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Okres realizacji projektu: 2017-10-01 - 2018-10-01, wartość projektu: 1 444 289,28 zł i dofinansowanie: 1 400 960,28 zł.
 • Menadżer projektu pt. Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 , okres realizacji 1.09 2019- 31.08.2023 .,  wartość projektu 11 5505 27,12 zł, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 11 203 987,12 zł.
 • Menadżer projektu Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego, POWR.03.05.00-00-Z072/18, okres realizacji projektu:  01.09.2019  – 31.08.2023. Wartość projektu: 11 550 527,12 zł.
 • 09.2009- 31.12.2012 – koordynator administracyjny projektu: „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, nr projektu POKL.04.01.01.- 00-009/09-00 w niepełnym wymiarze czasu.
 • 2.11.2011- 31.12.2011– p.o. menadżera projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, nr projektu POKL.04.01.01.- 00-009/09-00 w niepełnym wymiarze czasu.
 • 01.03.2011- 31.12.2012 – specjalista ds. rozliczeń projektu: „Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, nr projektu POKL.04.01.01.- 00-094/09-00 w niepełnym wymiarze czasu.
 • 01.01.2013  – menadżer projektu: Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę” nr projektu UDA- POLK. 03.03.04-00-043/12.

Ukończone kursy lub szkolenia

 • 2012 – szkolenie „Przygotowywanie materiałów do kursów e-learningowych”.
 • 13.01.2012 – szkolenie pt. „Praktyczne aspekty kontroli zarządczej w uczelni wyższej – plan działalności, budżet zadaniowy, analiza ryzyka. Centrum Analizy Wartości TNOiK Warszawa.
 • 20.06.–21.06.2012 – szkolenie pt. „Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja i rozliczanie projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkołach wyższych”.
 • 2019- szkolenie „ Kompetencje dydaktyczne i informatyczne kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie kształcenia na odległość”.

Publikacje 

 • Majka Agnieszka, Puchalska Katarzyna, Bariery internacjonalizacji mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw, "Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician", vol. 66, 2021, s. 17-31, ISSN 0043-518X, e - ISSN: 2543-8476, DOI: 10.5604/01.3001.0015.2698.
 • Puchalska Katarzyna, Majka Agnieszka, Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MSP. Istota – formy – bariery, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2021, ISSBN 978-83-7996-912-8, ss. 161.
 • Lechwar Małgorzata, Leszczyńska Małgorzata, Puchalska Katarzyna, Quality of life in the context of intelligent specialization - a model for urban agglomeration [w:] Innovation and entrepreneurship. Theory and Practice, red. Marcin Lis, Michał Szyszka, ISBN978-3-8325-5043-1, Logos Verlag Berlin 2020, s. 77-88.
 • Leszczyńska M., Puchalska K., Direct foreign investment as a developments factor of the economy and its economic security. Humanities and Social Sciences HSS, vol. XXIV, 26 (2/2019), April-June 2019,(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918), s. 103-113.
 • Puchalska K., Flexible forms of employment in Poland on the example of working phone. Humanities and Social Sciences, HSS, vol. XXIV, 26 (3/2019), July-September 2019, (p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918), s. 93-101
 • Leszczyńska M., Puchalska K., Ślusarczyk B., The activity of transnational corporations and economic independence of the host economy - context of economic security. Ĉasopis Právo a bezpeĉnost, wyd. Vysoká ńkola Ambis, Praha, ĉíslo 2, roĉník 2019. S.80-94, ISSN 2336−5323
 • Śliwa M., Gaweł D., Puchalska K. Międzynarodowa polityka inwestycyjna - znaczenie i tendencje zmian w aspekcie międzynarodowych przepływów kapitału. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студенті, ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІКИ, Дніпро 2019, s. 215-221.
 • Puchalska K., Telepraca jako alternatywna forma pracy dla kobiet wychowujących dzieci. A. Barwińska-Małajowicz, B.Ślusarczyk, Praca nieopłacona, opłacona, emigracja zagraniczna Dylematy rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Słowacji. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2019,  roz. 4, s.59-71. ISBN 978-83-8102-296-5 EAN 9788381022965
 • Puchalska K., 2018, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – kryteria atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne problemy usług nr 1/2018 (130). 2018, s. 121-130.
 • Pierścieniak A., Puchalska K., Grzebyk M., Characteristics of Factors Determining International Cooperation Between Poland-Ukraine in Tourism area - Polish Perspective, Regional Economy, Lviv, 2018. №2(88), pp. 111-119.
 • Leszczynska, M., Lechwar, M., Puchalska, K. (2018). Renewable energy sources as a determinant of the modern economy – polish household sector perspective. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy,(1), 275-280. DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.38 indexed in Web of Science database
 • Puchalska K., Rola przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów, Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce, nauk:A. Czech, T. Sporek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 3 (s. 31-42).
 • Puchalska K. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu profilu gospodarczego województwa podkarpackiego Przedsiębiorstwo i Region, 8/2016, Rzeszów ISSN 2080-458X, s. 88-98.
 • Puchalska K., Majka A,. Bariery lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w opinii inwestorów. Przedsiębiorstwo & Finanse, Nr 2 (17) 2017, ISSN 2084-1361, s. 61-74.
 • Puchalska K. Majka A. Wymiar strategiczny przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka (Research on enterprise in modern economy - theory and practice), No 3/2017 (22) , ISSN 2084-6495, s. 137-151.
 • Puchalska K., Lechwar M. Możliwości współpracy firm z kapitałem zagranicznym z centrami transferu technologii. Quarterly, Volume XXII (July-September), Research Journal 24 (3/2017), ISSN 2300-5327, s. 183-200.
 • Puchalska K. Analysis of key success factors of companies with foreign capital in selected markets, Journal of Economic Spectrum, 2017, ISSN 1336-9105.
 • Puchalska K. Zróżnicowane polskich regionów w aspekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2/2016 (21), Ostrołęka 2016, s. 296-308.
 • Puchalska K. Rynek pracy w unii europejskiej – współczesne wyzwania. Red. Ślusarczyk B., Barwińska-Małajowicz A. T. Czop. Niedoskonałości współczesnego rynku pracy- niedoskonałość- możliwość - prawidłowość. Wyd. AMELIA, Rzeszów, s. 40-47.
 • Puchalska K., Kryteria atrakcyjności inwestycyjnej w przetwórstwie w opinii inwestorów zagranicznych. Red. Nauk. T. Sporek, S. Talar, Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań. Katowice 2015, s. 96-106.
 • Puchalska K., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki, red. Nauk. M.G. Wożniak,  Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 41 (1/2015) ISSN 1898-5084.
 • Puchalska K., Korporacje jako podmioty procesu globalizacji [w:] Ekonomìka v umovah globalìzacìï: problemi, tendencìï, perspektivi : zbìrnik materìalìv III mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï, red. V. M. Šapoval, Dnìpropetrovos'k : NGU, 2015, s. 331-334. ISBN: 978-966-350-544-2.