Dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR

 

STANOWISKO:

Profesor UR

Kierownik Katedry Ekonomii i  Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wykłady, ćwiczenia)
 • Międzynarodowe organizacje finansowe
 • Ryzyko walutowe i metody jego ograniczenia
 • Problemy globalne współczesnego świata
 • Rynek pracy i polityka zatrudnienia
 • Tendencje rynku pracy oraz świadome kształtowanie kariery zawodowej

 

ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH:

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (międzynarodowy transfer wiedzy, międzynarodowe przepływy zasobów pracy).
 • Tendencje zmian w gospodarce światowej - procesy globalizacji i międzynarodowej integracji gospodarczej.
 • Akcesja Polski do Unii Europejskiej i jej konsekwencje.
 • Rynek pracy i polityka zatrudnienia w Polsce i Europie (rynek pracy pracowników wysoko wykwalifikowanych; determinanty rynku pracy i jego niedoskonałości).
 • Kapitał ludzki.
 • Kapitał kariery.

 

ZAGRANICZNE STYPENDIA, STAŻE, POBYTY NAUKOWO-BADAWCZE:

 • Humboldt-Universität zu Berlin / Germany
 • Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union/ Institute for Labour Law and Industrial Relations in the European Union  Trier / Germany
 • Universität Bielefeld / Germany
 • Freie Universität, Berlin/ Germany
 • Fachhochschule Bielefeld / Germany
 • Beuth Hochschule für Technik Berlin / Germany
 • Hochschule der Technik und Wirtschaft / Germany
 • Technische Universität Dortmund / Germany
 • Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Slovakia (Erasmus +)
 • Karl-Franzens-Universität  Graz, Austria (Erasmus +)

PROJEKTY,  GRANTY:

 • Koordynator projektu pt. „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademia młodego finansisty” z Narodowym Bankiem Polskim (2020).
 • Koordynator naukowy w projekcie B+R finansowanym ze środków NCBiR oraz MNiSW, w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie Szpitali Jednoimiennych” nt. Sytuacja zawodowa, specyfika i środowisko pracy, a ryzyko związane z Covid-19 – analiza przypadków i opracowanie narzędzia wspierającego decyzje w zakresie działań prewencyjnych.” SZPITALEJEDNOIMIENNE/4/2020. Konkurs: „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” (2020).
 • Koordynator projektu pt. „Zbuduj kapitał przedsiębiorczości!” z Narodowym Bankiem Polskim (2019-2020).
 • Ekspert opracowujący tezy do debaty nt. "Russian Financial Crisis and the Ukrainian Conflict" w ramach Lange Nacht der Wissenschaften: Wirtschaft - "Krisen und Konflikte" w Freie Universität Berlin / Osteuropa Institut, (czerwiec 2016).
 • Ekspert i koordynator reprezentujący Uniwersytet Rzeszowski w ramach projektu badawczego realizowanego przez Pracownię Badań „Soma” dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na temat rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim (2016).
 • Ekspert w projekcie innowacyjnym: „Model współpracy dla instytucji pomocy społecznej i rynku pracy” POKL.01.01.00-00-025/10; BD Center Paweł Walawender Priorytet I (Zatrudnienie i integracja społeczna) Działanie 1.4 (Projekty innowacyjne) w ramach PO Kapitał Ludzki (01.04.2011-31.03.2014).
 • Ekspert ds. badań przemian rynku pracy w projekcie systemowym pt. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy”, realizowanym przez WUP Rzeszów, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej”, (2010 – 2013).
 • Koordynator Studenckiej Akademii Umiejętności w ramach projektu pt. Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (2009 – 2012).
 • Ekspert ds. rynku pracy w niemiecko-rosyjsko-turecko-polskim projekcie naukowo-badawczym pt. „Migrantinnen in Führungspositionen – Erfolgsfaktoren auf dem Weg an die Spitze“, projekt Fachhochschule Bielefeld Niemcy (2012).
 • Ekspert w projekcie: „BEYOND DIVERSITY”, w ramach programu LIFELONG  LEARNING PROGRAMME, Działanie: Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, (2010).
 • Ekspert w badaniu delfickim projektu: „Badania adaptacyjności podkarpackich przedsiębiorstw w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych”; Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie (01.06.2009 – 31.03.2010).
 • Stypendium Katholischer Akademischer Auslands-Dienst / Germany (dwukrotna stypendystka) (2006, 2009).
 • Grant Rektora Universität Bielefeld / Germany (2009).

 

PEŁNIONE FUNKCJE I PRACE ORGANIZACYJNE:

 • Członek Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego “Journal of China-USA Business Review” David Publishing Company New York, USA.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego  czasopisma naukowego “Chinese Business Review”, David Publishing Company New York, USA.
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego “Journal of Modern Accounting and Auditing” David Publishing Company New York, USA.
 • Project vice-coordinator for migration research: Students' Entrepreneurship and Migration International Survey "SEAMIS" (http://mikroekonomia.net/ps/seamis%20board).
 • Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego „Agrarna ekonomika” Wydziału Ekonomii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Agrarnego.
 • Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Przedsiębiorstwo i region”, Wyd. UR,   Rzeszów.
 • Członek Komisji opiniującej wnioski o otwarcie przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Egzaminator w dyscyplinie Ekonomia w egzaminach doktorskich, Uniwersytet Rzeszowski.
 • Przewodnicząca Komisji ds. Nauki, Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą w Instytucie Ekonomii i Finansów Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2016 r.).
 • Członek Zespołu Programowego kierunku studiów Ekonomia w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Członek Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Członek Komisji ds. Nauki i Rozwoju Kadry Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (01.09.2005–01.09.2008).
 • Członek Zespołu ds. Promocji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Ekonomii UR.
 • Członek Zespołu Eksperckiego ds. problemów społecznych, kierunków rozwoju przedsiębiorczości i systemu edukacji, sytuacji absolwentów na regionalnym rynku pracy i tworzenia sieci naukowej pomiędzy instytucjami a pracodawcami, powołanego przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko.
 • Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie (2019-2022).
 • Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie (od 2015 - nadal).
 • Organizator spotkania dydaktycznego zorganizowanego dla studentów z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nt. tworzenia projektów oraz efektywnego zarządzaniem środkami z Unii Europejskiej, w ramach współpracy z WUP w Rzeszowie (11.04.2019 r.).
 • Organizator i moderator spotkania delegacji Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie z pracownikami studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego (2018 r.)
 • W-ce przewodnicząca Rady Programowej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Niedoskonałości rynku pracy” (2016r., 2018r.).
 • Przewodnicząca Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kapitał kariery studentów i absolwentów szkół wyższych, organizator: Koło Naukowe Interkreator, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski (2018 r.).
 • Przewodnicząca Rady Programowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnego rynku pracy, organizator: Koło Naukowe Interkreator, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski (2017 r.).
 • Współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej z  cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” w latach 2007-2012.
 • Członek Rady Programowej I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym”, Uniwersytet Rzeszowski – WUP (UR Rzeszów, 18-19 październik 2012).
 • Redaktor tematyczny czasopisma naukowego pt. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, M.G. Woźniak (red, nauk.) Uniwersytet Rzeszowski.
 • Recenzent artykułów naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych (m. in.. „Unia Europejska.pl”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa; „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, „International Journal of Management and Economics”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „International Sociology” SAGE Journals).
 • Promotor rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Czopa pt. „Ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce i Niemczech” otwartym przez Radę Wydziału Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 24.04.2019 r .
 • Promotor rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Tęczy pt. „Imigracja ekonomiczna z Ukrainy do Polski i jej znaczenie dla równoważenia regionalnego rynku pracy na przykładzie województwa podkarpackiego” otwartym przez Radę Wydziału Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 21.03.2019 r.

WAŻNIEJSZE NAGRODY I ODZNACZENIA

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal Edukacji Narodowej
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za działalność naukową , w szczególności za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

UKOŃCZONE KURSY LUB SZKOLENIA:          

 • E-learning - szkolenie z zakresu wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość / Uniwersytet Rzeszowski.
 • Techniki i narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym/ Uniwersytet Rzeszowski.
 • Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości / Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Rzeszów.
 • Umiejętność emisji głosu  / Uniwersytet Rzeszowski.
 • Umiejętności interpersonalne / Uniwersytet Rzeszowski.
 • Aktywne metody nauczania w pracy z grupą - dla nauczycieli akademickich / Uniwersytet Rzeszowski.

 

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ, OTOCZENIEM INSTYTUCJONALNYM

 • Współpraca z polskimi instytucjami/organizacjami ( m.in. Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Ropczycach, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, małymi i średnimi przedsiębiorstwami województwa podkarpackiego, instytucjami szkoleniowymi, organizacjami pozarządowymi)
 • Współpraca z zagranicznymi instytucjami/organizacjami (m.in. Polsko-Amerykańską Izbą Handlową w Waszyngtonie; Insitut Arbeit und Technik Gelsenkirchen, Niemcy; Institut Arbeit und Qualifikation, Forschungsabteilung "Arbeitsmarkt - Integration - Mobilität", Universität Duisburg-Essen, Fachhochschule Bielefeld, Niemcy, University of Bielefeld, Niemcy, Nationaltransport University Kijów).

 

PUBLIKACJE

2023

 • Barwińska - Małajowicz Anna, Knapková Miroslava, Szczotka Krzysztof, Martinkoviˇcová Miriam, Pyrek Radosław, Energy Efficiency Policies in Poland and Slovakia in the Context of Individual Well-Being, "Energies", Volume 16, Issue 1, 2023, s. 1-29, ISSN: 1996-1073, https://doi.org/10.3390/en16010116

2022

 • Knapková Miroslava, Barwińska-Małajowicz Anna, Mizik Tamás, Martinkovičová Miriam, Time allocation and Well-Being of University Teachers in V4 Countries During the Covid-19 Pandemic, Wydawnictwo SIZ, Łódź, 2022, e-ISBN 978-83-65766-75-5, ss. 160, DOI: 10.26396/SIZ65766-55-0-01.
 • Bąk Iwona, Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata, Barwińska-Małajowicz Anna, Hydzik Paweł, Kusz Dariusz, Is Energy Use in the EU Countries Moving toward Sustainable Development?, "Energies"", Volume 15, Number 16, 2022,  1-26, ISSN 1996-1073,DOI: https://doi.org/10.3390/en15166009.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Generational Affiliation as a Determinant of Characteristics and Attitudes Towards Professional and Social Life, "Humanities and Social Sciences", Volume 29, Number 1, 2022, s. 7-17, p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918, DOI:  7862/rz.2022.hss.01.

2021

 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, Zagraniczne migracje osób z wyższym wykształceniem z regionu podkarpackiego w świetle badań empirycznych [w:] Gospodarowanie kapitałem ludzkim i zarządzanie zasobami ludzkimi - wybrane aspekty, red. Marek Kunasz, Sandra Misiak-Kwit, ISBN 978-83-7837-102-1, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2021, s. 99-109.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Bąk Iwona, Wolska Grażyna, Walawender Paweł, Hydzik Paweł, Is the European Union Making Progress on EnergyDecarbonisation While Moving towardsSustainable Development, Energies 2021, Volume 14, Issue 13 (July-1 2021), ISSN 1996-1073, s. 1-18, https://doi.org/10.3390/en14133792.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Żegleń Patrycja, Internet of  Things as one of Industry 4.0 conception trends – chosen theoretical and empirical aspects, [w:] Industry 4.0, J. Duda and A. Gąsior (eds.), ISBN 9781003186373, Routledge, Taylor & Francis Group,  New York, 2021, s. 109-122, https://doi.org/10.4324/9781003186373.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Walawender Paweł, Methods for Educating and Improving Employees in the Era of The Fourth Industrial Revolution, [w:] Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, red. Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9998551-6-4, International Business Information Management Association (IBIMA), 2021, s. 2751-2759.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Hydzik Paweł, Bąk Iwona , The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Situation of the Unemployed in the Podkarpackie Voivodeship, "EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL", Volume XXIV, Issue 4, 2021, s. 691-705, DOI: 10.35808/ersj/2616, ISSN: 1108-2976.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Tęcza Kamila, (Pand) Economic Migration: An Attempt to Assess the COVID-19 Impact on European Migrant Workers Situations, "EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL", Volume XXIV, Issue 4, 2021, s. 678-690, DOI: 10.35808/ersj/2615, ISSN: 1108-2976.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Żegleń Patrycja, Social well-being and the use of EU funds at a local level (s. 63-75) [w:] Community cohesion, well-being, and local development, Okrasa Włodzimierz,  Rozkrut Dominik (red.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-66466-39-5 (online version), ISBN 978-83-66466-40-1 (printed version), ss. 174.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Bąk Iwona,  Radosław Pyrek, Remote Working during Pandemic of COVID-19 in Poland – Selected Aspects, [w:]  38th IBIMA Conference: Innovation Management and Sustainable Economic Development  in the Era of Global Pandemic, November 2021, Seville, 3-4  November 2021, Seville, Spain, red. Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9998551-7-1, s. 4120-4126.
 • Bąk Iwona, Barwińska-Małajowicz Anna, Hydzik Paweł, Foreign Emigration Trends of European Union Citizens in the Second Decade of the 21st Century , [w:]  38th IBIMA Conference: Innovation Management and Sustainable Economic Development  in the Era of Global Pandemic, November 2021, Seville, 3-4  November 2021, Seville, Spain, red. Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9998551-7-1, s. 4099-4105.
 • Przedsiębiorczość w dobie kryzysu COVID-19. Lekcja na przyszłość, red. Barwińska-Małajowicz Anna, Grzebyk Mariola, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2021, ss. 178, e-ISBN 978-83-65766-74-8.

2020

 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, Conditions and barriers to the development of entrepreneurship in Poland at the local level, Humanities and Social Sciences HSS, vol. XXV, nr 27 (2/2020), (p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918).
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Tęcza Kamila, Regional labour market and depopulation – an assessment of the situation in the Podkarpackie Voivodeship, Humanities and Social Sciences, vol. XXV, nr 3 (2020), (p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918).
 • Drobyazko S., Barwinska-Malajowicz A., Slusarczyk B., Chubukova O. Bielialov T. (2020). Risk Management in the System of Financial Stability of the Service Enterprise, Journal of Risk and Financial Management, 13, 300; doi:10.3390/jrfm13120300, https://www.mdpi.com/1911-8074/13/12/300
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Żegleń Patrycja, Ślusarczyk Bogusław, Finacial risk and its consequences as an inherent element of public-private partnership, [in:] Business, Economics and Science. Common Challenges (eds. Joanna Duda and Tomasz Bernat), Filodiritto Publisher, InforomaticaS.r.l, 2020", pp. 103-110 (WoS).

2019

2018

 • Barwińska-Małajowicz Anna, Imigracja obywateli Ukrainy do Polski – przyczyny oraz aspekty popytowe i strukturalne, [w:] „Handel wewnętrzny”, nr 6, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2018, ISSN 0438-5403, s.39-57.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, David Alexanda, WHERE DO WE GO FROM HERE? THE EU MIGRATION FLOWS AFTER THE BREXIT REFERENDUM. Possible Future Scenarios by the Polish Example, Journal of Globalization Studies, November, Volgograd 2018, https://cyberleninka.ru/article/n/where-do-we-go-from-here-the-eu-migration-flows-after-the-brexit-referendum-possible-future-scenarios-in-the-polish-example.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, Szelec Jakub, Turystyka zrównoważona szansą przyspieszenia dynamiki rozwojowej Podkarpacia, [w:] Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" nr 2/2018, „Rozwój zrównoważony”, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018, s. 309-320.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, Tęcza Kamila, Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty, Studia i Prace WNEIZ US, nr 51/3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 19-28 http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_i_Zarzadzania/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_i_Zarzadzania-r2018-t51-n3/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_i_Zarzadzania-r2018-t51-n3-s19-28/Studia_i_Prace_Wydzialu_Nauk_Ekonomicznych_i_Zarzadzania-r2018-t51-n3-s19-28.pdf..
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Tęcza Kamila, Imigracja pracowników z Ukrainy do Polski - dynamika i charakter zmian na podkarpackim rynku pracy, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce, nr 1/2018(28), Ostrołęka 2018, s. 259-277, http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, REGIONAL INTEGRATION PROCESSES AND THEIR IMPACT ON CHANGES IN THE STRUCTURE OF GDP CREATION, [w:] “Synthesis of science and society in solving global problems”, Shioda GmbH Steyr, Austria 2018, s.23-33.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Bernat Tomasz, Gąsior Aleksandra, Entrepreneurial environment and readiness of Polish students to migrate in the light of the findings of the author's own research, [w:] (red.) A.G. Raisiene, Y. Bilan, “Drivers for Progress in the Global City”, Editografica, Bologna 2018, s.51.-63, http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20171012_index.pdf.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Micał Aneta, Kozak Magdalena, „Dolina Lotnicza” jako podkarpackie centrum innowacji o światowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju, [w:] Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" nr 2/2018, „Rozwój zrównoważony”, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018, s. 333-344.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Śliwa Mateusz, Możliwości kreowania innowacyjnych postaw młodzieży w kontekście zrównoważonego rozwoju  na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w:] Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" nr 2/2018, „Rozwój zrównoważony”, t.2, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018, s. 169-180.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Persak Anna, Wierzbowska Klaudia, Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w kontekście zrównoważonego rozwoju na przykładzie absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w:] Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" nr 2/2018, „Rozwój zrównoważony”, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018, s. 117-128.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Rudy Monika, Znaczenie przedsiębiorczości studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionu, [w:] Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" nr 2/2018, „Rozwój zrównoważony”, t.2, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018, 181-192.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Liszka-Konieczny Magdalena, Determinanty startu zawodowego absolwentów szkół wyższych – analiza na poziomie regionalnym, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce, nr 1/2018(29), Ostrołęka 2018, s. 51-71, http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/2.pdf.

2017

 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, Sposoby rozwiązywania problemów rynku pracy w kontekście wykorzystania funduszy europejskich na poziomie powiatu, „Przedsiębiorczość i zarzadzanie. Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia”, ISSN 2543-8190 (1733-2486), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2017, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część III, s. 401-417.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Liszka Magdalena, Supporting social and occupational initiative in the Podkarpackie Province in the light of the utilisation of resources from European funds by the local government at the level of particular communes, “Przedsiębiorczość i zarzadzanie. Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia”, ISSN 1733-2486 (2543-8190), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2017, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część III, s. 335-351.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Nowakowska-Hapel Anna, Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego podkarpacia w świetle wykorzystania środków z funduszy europejskich na poziomie powiatu, „Przedsiębiorczość i zarzadzanie. Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia”, ISSN 1733-2486 (2543-8190), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2017, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część III, s.369-382.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Liszka Magdalena, Problem bezrobocia osób młodych w Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego, „Przedsiębiorstwo i Region”, ISSN 2080-458X, Nr 8/2016, Rzeszów 2016 (nie wykazano w 2016), s. 123-138, DOI: 10.15584/pir.2016.8.12.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Polscy pracownicy w Niemczech w świetle teorii dualnego rynku pracy, „Unia Europejska.pl”, Nr 3 (244) maj/czerwiec 2017, ISSN 2084-2694, s. 8-16.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Rynek pracy w województwie podkarpackim [w:] Sytuacja demograficzna Podkarpacia jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Rządowa Rada Ludnościowa, Tom I, 3ISBN 978-83-7027-631-7, Warszawa 2017, s. 131-156.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, Funkcjonowanie rynku pracy a jakość życia w wymiarze lokalnym [w:] Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Quality of Life and Spatial Cohesion. Development and Well-Being in the Local Context, W. Okrasa (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ISBN 978-83-8090-378-4, Warszawa 2017, s. 195-204.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Chwiej Natalia, Duszkiewicz Agnieszka, Polityka kadrowa i szkoleniowa na przykładzie Huty Stalowa Wola S.A. – oczami studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego [w:] Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnych rynków pracy Podkarpacia, A. Barwińska-Małajowicz, B. Ślusarczyk, (red.), Wydawnictwo Papirus, ISBN 978-83-941709-5-0, Jarosław 2017, s. 47-55.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Błażyński Karol, Micał Tomasz, Obszański Paweł, Żurawska Sylwia, Implikacje Centralnego Okręgu Przemysłowego dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego [w:] Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnych rynków pracy Podkarpacia, A. Barwińska-Małajowicz, B. Ślusarczyk, (red.), Wydawnictwo Papirus, ISBN 978-83-941709-5-0, Jarosław 2017, s. 66-74.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, Małodziński Kornel, Mizera Artur, Evaluation of the tourism competitiveness of districts of the Podkarpacie Voivodeship [w:] 6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development CONFERENCE PROCEEDINGS, K. Borseková, A. Vañová, K. Vitališová (red.), Faculty of Economics, Matej Bel University, Banská Bystrica, 2017, ISBN 978-80-557-1335-9, s. 745 – 755.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, Czop Tomasz, Rzepka Agnieszka, Global perspective in labour market, Wydawnictwo AMELIA, ISBN 978-83-63359-42-3, Rzeszów 2017, ss. 143.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław (red.), Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnych rynków pracy Podkarpacia, Wydawnictwo Papirus, ISBN 978-83-941709-5-0, Jarosław 2017, ss. 141.

2016

 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, Tendencje na podkarpackim rynku pracy w latach 2011-2014: zarys problemu, [w:] Finanse w aktywności gospodarczej, R. Pukała, K. Rejman (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław 2016, s. 203-219, ISBN: 978-83-63909-97-0.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Czop Tomasz, Ślusarczyk Bogusław, Rynek pracy młodzieży w regionie podkarpackim. Możliwości i bariery, Wyd. AMELIA, Rzeszów 2016, ss.125 .
 • Szara Katarzyna, Ślusarczyk Bogusław, Barwińska – Małajowicz Anna, Creativity as an determinant of enterprises innovativeness, The second and third Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 2-3/2015) hold at webscieconf.com, from 15th- 16th October, 2015, Wyd. Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015, p. 9 – 22.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Przedsiębiorczość absolwentów największych publicznych szkół wyższych w województwie podkarpackim w świetle wyników badań empirycznych, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 4/2016 (23), Ostrołęka 2016.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Liszka Magdalena, Młodzież na rynku pracy w Polsce – bariery i szanse [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 4/2016 (23), Ostrołęka 2016.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Smolik Kamila, Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w świetle wyników badań empirycznych, [w:] T. Bernat (red.), "Gospodarowanie w XXI wieku", Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Sowa Bożena, Ślusarczyk Bogusław, Die Identitaet der EU und ihre Perspektive nach dem Brexit, Košická Bezpečnostná Revue, Wyd. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košice 2016, Vol. 2, SSN 1338 4880, 6-14.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Czop Tomasz, Ślusarczyk Bogusław, (red.) Niedoskonałości współczesnego rynku pracy : niedoskonałości - możliwości – prawidłowości, Wydawnictwo Amelia Aneta Siewiorek, Rzeszów 201, ss.199 .

2015

 • Barwińska-Małajowicz Anna, David Alexandra, Opting for migration: is it just an economic necessity? A comparison between German and Polish highly skilled graduates, „Journal of education and training studies” 3, no. 2, 2015, s. 114-125
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Labour Migration 2.0 – Open Bridge Or Locked In The Network? Polish Case, “Social Evolution & History”, SOCIAL EVOLUTION & HISTORY. VOLUME 14, NUMBER 2 / SEPTEMBER 2015, 132-152  
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Ślusarczyk Bogusław, Aktywność  ekonomiczna ludności regionu podkarpackiego w świetle badań empirycznych, Economic activity of population in Subcarpathian region under empirical research, Economic Annals-XXI, nr 9-10(1), grudzień 2015.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Konsekwencje zagranicznej emigracji zarobkowej Polaków w kontekście modelu push-pull na przykładzie Podkarpacia [w:] Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów transgranicznych, red. K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2015
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Sprzeczności w rozwoju kapitału ludzkiego na przełomie XX i XXI wieku w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, M.G. Woźniak (red.), Zeszyt nr 41, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s.421-433.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, M.G. Woźniak (red.), Zeszyt nr 42, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s.421-433
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Konsekwencje zagranicznej emigracji zarobkowej Polaków w dobie globalizacji – przykład Podkarpacia [w:] Ekonomìka v umovah globalìzacìï : problemi, tendencìï, perspektivi : zbìrnik materìalìv III mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï, red. V. M. Šapoval, Dnìpropetrovos'k : NGU, 2015, ISBN: 978-966-350-544-2, s. 259-263.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Pierwsza praca po studiach – doświadczenia absolwentów kierunków ekonomicznych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu regionalnym, [w:] T. Sporek, S. Talar (red.), Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym: Wyniki wybranych badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 107-119.

Publikacje pod kierownictwem naukowym prof. UR  dr hab. Anny Barwińskiej-Małajowicz uwzględniające wyniki badań własnych.

 • Smolik, D. Sidorko, Podkarpacki rynek pracy w dobie dynamicznie postępujących procesów globalizacyjnych (Ukraina)
 • Pędrak i in., Procesy globalizacji - sprzeczności i perspektywy rozwojowe (Ukraina)
 • Liszka, K. Sołek, Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej na przykładzie Podkarpacia (Ukraina)

 

Najważniejsze publikacje z lat wcześniejszych (przed 2015 r.):

 • Barwińska-Małajowicz Anna, Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym, CeDeWu, Warszawa 2013 (rozprawa habilitacyjna).
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku – znaczenie sieci migracyjnych, „Gospodarka Narodowa” nr 7-8/2012,  Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, s. 117 – 141.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, From Brain Drain to Brain Exchange: How to Use Better Highly Skilled Workers. A Conceptual Approach, (współ.) A. David, F. Coenen, [w:] „Unia Europejska.pl”, nr 5 (216), IBRKK, Warszawa  2012, s. 25-35.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Einstellungen von Studenten und Absolventen von Hochschulen im Kontext des internationalen Durchflusses von hochqualifizierten Mitarbeitern. Der Fall der Partnerstädte Rzeszów-Bielefeld, [w:] „Osteuropa. Wirtschaft“, 56 Jhg., nr 3-4/2011, Berliner Wissenschafts-Verlag  Berlin 2011, s. 93-111.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej, (współ. K. Puchalska), Wyd. UR, Rzeszów 2010 , ss. 162 (monografia).
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Die Bedingungen für den Berufsstart von Hochschulabsolventen am Beispiel der Partnerstädte Rzeszów – Bielefeld, „Osteuropa Wirtschaft“, Heft 3/009, Berlin 2009.
 • Barwińska-Małajowicz Anna, Transformacja systemowa w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Perspektywy rozwoju w zjednoczonej Europie, Artpres, Rzeszów 2004.