Oferta dla biznesu

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych, mediów. Obejmuje:

  • komercyjne badania naukowe związane z różnymi sferami życia gospodarczego i społecznego
  • prace eksperckie, doradztwo w szczególności z zakresu procesów gospodarczych, rynku pracy, świadomego kształtowania kariery zawodowej, konkurencyjności i współpracy międzynarodowej, kształtowania polityki turystycznej, współpracy międzyinstytucjonalnej i transferu technologii
  • tworzenie narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet i wywiadów) pod potrzeby zleconych badań
  • analizę i raportowanie wyników badań własnych  i danych zastanych z zakresu ekonomii
  • tworzenie zespołów badawczych pod indywidualne potrzeby badawcze biznesu
  • partnerstwo w interdyscyplinarnych projektach o charakterze badawczym
  • tworzenie autorskich programów szkoleniowych i prowadzenie specjalistycznych szkoleń