Działalność naukowo-badawcza

Pracownicy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych – poza indywidualną pracą naukową – realizują jeden z wiodących nurtów badań w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego koncentrujący się wokół problematyki konkurencyjności i innowacyjności globalizującej się gospodarki oraz jej wpływu na zrównoważony, trwały rozwój społeczno-gospodarczy.
Istotność tej tematyki jest związana z faktem, że współczesna cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu, który jest możliwy do utrzymania, tylko pod warunkiem efektywnego poziomu gospodarowania. W tym ostatnim aspekcie znaczenia nabiera zwłaszcza problematyka „gospodarności versus niegospodarności”, jakości oraz konkurencyjności i innowacyjności. Stąd też szerokie zastosowanie ma obecnie koncepcja zrównoważonego, trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, zakładająca świadome kształtowanie relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz jakością życia człowieka.
Doktryna zrównoważonego rozwoju zakłada też dążenie do ekonomicznej i środowiskowej efektywności przedsięwzięć dokonywanych na szczeblu krajowym, w skali regionalnej i globalnej oraz wskazuje na możliwość godzenia kilku celów: dążenia nie tylko do osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego, ale i troski o środowisko naturalne, a zwłaszcza o otoczenie społeczne. Zrównoważony, trwały rozwój oznacza bowiem, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej. W tym aspekcie ważne jest dążenie do sprawiedliwości społecznej, w tym do: zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego. Zaś trwały, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy dążyć powinien do zapewnienia trwałej poprawy jakości życia nie tylko współczesnych, ale i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie właściwych proporcji między kapitałem: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym.
Tak zarysowany ogólny obszar działalności naukowo-badawczej Katedry daje szansę na realizację indywidualnych i zespołowych prac badawczych obejmujących w szczególności tematykę:
 • kształtowania się konkurencyjności w skali mikro- i makroekonomicznej w świetle dokonujących się przemian w gospodarce światowej;
 • nowej ekonomiki instytucjonalnej oraz procesów i wartości poznawczych współczesnej teorii ekonomii;
 • instytucjonalnego wsparcia procesów zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • polityki pieniężnej i stabilności finansowej państwa;
 • znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym regionów i krajów;
 • rynku pracy i uwarunkowań międzynarodowych przepływów siły roboczej;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie rozwijania gospodarki turystycznej;
 • rozwoju sektora usług;
 • społeczno-ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw domowych w kontekście osiągania trwałego, zrównoważonego rozwoju;
 • kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, kapitału intelektualnego w rozwoju społeczno-gospodarczym;
 • kapitału kariery absolwentów szkół wyższych w kontekście startu zawodowego.