Zadania centrum

Centrum Badań Regionalnych i Transgranicznych realizuje swoje zadania poprzez:

 • prowadzenie badań naukowych i innowacyjnych projektów,
 • opracowywanie strategii rozwoju, ekspertyz,
 • tworzenie międzynarodowej struktury organizacyjnej w formie sieci współpracy,
 • budowanie zasobów informacyjnych dotyczących procesów i gospodarek transgranicznym mających znaczenie nie tylko regionalne, ale także strategiczne dla kształtowania polityk makroekonomicznych z perspektywą utworzenia Obserwatorium Regionów Trójmorza,
 • koordynację współpracy w ramach Obserwatorium Regionów Trójmorza oraz Naukowo-Informacyjno-Statystycznego Klastra Transgranicznego „INFOSTAT UKRAINA-POLSKA”,
 • stworzenie systemu statystyki regionalnej w celu monitorowania zjawisk społeczno-gospodarczych i prowadzenie badań naukowych na obszarach transgranicznych,
 • aktywne członkostwo w międzynarodowych organizacjach i sieciach współpracy,
 • przygotowywanie analiz i rekomendacji dotyczących problematyki związanej z działalnością Centrum,
 • przygotowanie opracowań, monografii oraz prowadzenie czasopisma Transborder Economics,
 • Organizowanie/współorganizowania spotkań, wykładów otwartych, debat, seminariów, konferencji i kongresów,
 • prowadzenie Studiów Podyplomowych, kursów z zakresu tematyki wpisującej się w działalność Centrum,
 • podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych i budowania kapitału społecznego jako podstawy budowania regionalnych systemów społeczno-ekonomicznych - sieci współpracy,
 • promowanie walorów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowo-historycznego jako czynników stanowiących podstawę zrównoważonego rozwoju regionów,
 • promowanie dobrych praktyk w administracji publicznej w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • podejmowanie działań na rzecz budowy marki regionów bazującej na ich specyfice,
 • realizację staży i praktyk dla studentów i pracowników w ramach sieci współpracy budowanej przez Centrum,
 • udział w doskonaleniu programów kształcenia przygotowujących kadrę na potrzeby zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji pomiędzy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz przedstawicielami praktyki gospodarczej, administracji publicznej,
 • współpracę w dziedzinie pozyskiwania środków pieniężnych z krajowych, jak i międzynarodowych źródeł w celu realizacji wspólnych projektów i rozwoju innowacyjnych pomysłów,
 • wymianę dobrych praktyk pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem instytucjonalnym i biznesem,
 • działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Uniwersytetu, miasta i regionu oraz instytucji współpracujący z Centrum.