Przewody doktorskie

Przepisy obowiązujące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) przewody doktorskie wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do 31 grudnia 2023 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się (link).

Osoba, której nadano stopień doktora, w terminie 30 dni od otrzymania informacji o nadaniu stopnia, wypełnia kartę “SYNABA” poprzez stronę internetową.

Akty prawne

Pliki do pobrania