Konferencja naukowa pt. Miasto i polityki miejskie w (hiper)kryzysie

Instytut Nauk o Polityce UR

Instytut Nauk Socjologicznych UR

Instytut Ekonomii i Finansów UR

zapraszają na konferencję naukową pt.

Miasto i polityki miejskie w (hiper)kryzysie

Rzeszów, 11-12 maja 2023 r.

Ostatnia dekada w Europie to okres zarówno wychodzenia z kryzysu finansowego, wzrostu gospodarczego, jak i ponownego pogrążania się w kryzysie spowodowanym pandemią Covid-19, a następnie agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę skutkującą falą uchodźców i poważnymi problemami sektora energetycznego. Dodać do tego należy trwający od 2015 r., ze zmienną intensywnością, kryzys imigracyjny w Europie oraz kryzys klimatyczny na całym świecie. Zjawiskom tym w państwach europejskich towarzyszy wzrost aktywności ruchów populistycznych i nacjonalistycznych, które zyskują wpływ na decyzje państwowe, zmierzają do osłabienia integracji, a w dalszej perspektywie do dezintegracji Unii Europejskiej.

Zanieczyszczenie środowiska, pandemia, napływ uchodźców z Ukrainy, problemy energetyczne i finansowe w szczególny sposób dotykają dużych skupisk ludności – miast. Ich samorządy są niejednokrotnie pierwszymi, które muszą stawić czoło narastającej sytuacji kryzysowej, a następnie tą sytuacją zarządzać. Są to również podmioty publiczne, które odczuwają ciężar „reform” niektórych sektorów publicznych oraz populistycznej polityki rządu.

Celem konferencji jest zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej sytuacji, w jakiej znalazły się miasta w Polsce i na świecie, a także określenie wyzwań, przed którymi stoją samorządy miejskie oraz zaproponowanie nowych kierunków realizacji polityk miejskich, które pozwolą na ograniczenie skutków obecnego (hiper)kryzysu i będą sprzyjać rozwojowi miast. Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • trendy w rozwoju gospodarczym, przestrzennym, społecznym i kulturowym miast;
  • warunki prawne, instytucjonalne i finansowe planowania i realizacji polityk miejskich;
  • wpływ kryzysu uchodźczego, energetycznego i finansowego na realizację zadań samorządów miejskich;
  • projektowanie i realizacja miejskich polityk publicznych w obliczu kryzysu, zwłaszcza polityki imigracyjnej i uchodźczej, klimatycznej, społecznej, mieszkaniowej i edukacyjnej;
  • prawne i społeczno-gospodarcze problemy planowania przestrzeni miast;
  • wyzwania dotyczące inwestycji miejskich i finansów samorządowych;
  • demokracja i współrządzenie w planowaniu miast oraz tworzeniu i implementacji polityk miejskich;
  • kształcenie kadr zarządzających miastami;
  • marketing miejski i promocja miasta;
  • rola kapitału społecznego oraz ruchów miejskich w rozwoju miast.

Rada Naukowa Konferencji

Prof. dr hab. Andrzej Piasecki (Uniwersytet Rzeszowski) – przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Robert Kmieciak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Aleksander Noworól (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Maciej Drzonek, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Michał Kubiak, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Artur Laska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. UMCS (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

Dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

Dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Katarzyna Kajdanek prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Kamil Glinka (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Bartosz Piziak (Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa – Kraków)

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Instytut Nauk o Polityce UR) – przewodnicząca Komitetu – apawlowska@ur.edu.pl

Dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR (Instytut Nauk o Polityce UR) – bokotarba@ur.edu.pl

Dr Anna Kołomycew (Instytut Nauk o Polityce UR) – akolomycew@ur.edu.pl

Dr Ewa Kubejko-Polańska (Instytut Ekonomii i Finansów UR) – ekubejko@ur.edu.pl

Dr Hubert Kotarski (Instytut Nauk Socjologicznych UR) – hkotarski@ur.edu.pl

Dr Krzysztof Piróg (Instytut Nauk Socjologicznych UR) – kpirog@ur.edu.pl

Miejsce obrad

Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13 (I piętro) https://urbanlab.erzeszow.pl/

Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c

Opłata konferencyjna w wysokości: 650 zł (koszty wyżywienia – dwa obiady, kolacja, przerwy kawowe)

Miejsca noclegowe uczestnicy konferencji rezerwują we własnym zakresie.

Terminarz konferencji

do 20 marca 2023 – przyjmowanie zgłoszeń

do 3 kwietnia 2023 – przesłanie informacji o przyjęciu wystąpienia

do 17 kwietnia 2023 – wniesienie opłaty konferencyjnej na rachunek:

Uniwersytet Rzeszowski

Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

numer rachunku: 91 1240 6960 1562 0000 0230 0146

z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika konferencji

do 5 maja 2023 – przesłanie informacji o programie konferencji

 

LINK DO REJESTRACJI https://forms.office.com/e/Dmp9JRyyxZ

 

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Rzeszów

Partnerzy konferencji

Urząd Miasta Rzeszowa

Urban Lab Rzeszów

Stowarzyszenie Rzeszów Smart City

Sekcja Administracji i Polityk Publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych