Pracownia Psychologii Klinicznej i Psychoterapii / Department of Clinical Psychology and Psychotherapy

dr Anna Englert-Bator - kierownik

dr Dariusz Kuncewicz

dr Anna Lenart

dr Danuta Ochojska

dr Jacek Pasternak

Pracownicy Pracowni Psychologii Klinicznej i Psychoterapii realizują projekty badawcze w następujących obszarach:

● zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne u młodzieży

● funkcjonowanie systemów rodzinnych w sytuacjach trudnych

● QEEG w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych

● zaburzenia ze spektrum autyzmu

● psychoterapia stanów ego

● skuteczność terapii dialektyczno-behawioralnej DBT w leczeniu zaburzeń osobowości, ADHD, CHAD, traumy i zaburzeń odżywiania

● zastosowanie virtual reality w psychoterapii poznawczo-behawioralnej

● wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi

● zaburzenie PTSD, CPTSD oraz wzrost potraumatyczny

● psychospołeczne uwarunkowania narcystycznego stylu zachowania

Employees carry out research projects in the following areas:

● anxiety and depressive disorders in adolescents

● functioning of family systems in difficult situations

● QEEG in the diagnosis and treatment of mental disorders

● autism spectrum disorder

● psychotherapy of ego states

● the effectiveness of dialectical behavioral therapy DBT in the treatment of personality disorders, ADHD, CHAD, trauma and eating disorders

● the use of virtual reality in cognitive-behavioral psychotherapy processes

● support system for families of people with mental disorders, disabilities and chronic diseases

● PTSD, CPTSD and post-traumatic growth

● psychosocial determinants of narcissistic behavior style