Sprawozdanie 2022

SPRAWOZDANIE 2022

za okres styczeń 2022 – styczeń 2023

 

Opiekun naukowy: dr Monika Badowska-Hodyr

 

Zarząd Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego:

Piotr OPUCHLIK – Prezes Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego;

Kinga PIWOWAR – Z-ca Prezesa Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego;

Klaudia MAZONIK – Sekretarz;

Aleksandra FALISZ – Sekretarz;

Magdalena PERYGA – Sekretarz.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI

Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego

 

 • styczeń 2022 r. – styczeń 2023 r. - Spotkania w ramach Penitencjarnego Klubu Dyskusyjnego Instytut Pedagogiki KNS

Zorganizowanie od stycznia 2022 r. do stycznia 2023 r. w ramach Penitencjarnego Klubu Dyskusyjnego spotkań w Instytucie Pedagogiki KNS, poruszających szeroko pojętą problematykę penitencjarną.

Poruszana problematyka dotyczyła: postępowania penitencjarnego z konkretnymi kategoriami osób odbywających karę pozbawienia wolności, kar długoterminowych, kary śmierci, problematyki z obszary readaptacji i reintegracji społecznej, w szczególności programów penitencjarnych realizowanych na terenie jednostek penitencjarnych, przepisów regulujących wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz postępowania penitencjarnego wobec kobiet i kobiet odbywających karę pozbawienia wolności z dziećmi; struktury organizacyjnej polskiego systemu penitencjarnego i Służby Więziennej w Polsce.

 

 • Ustalenia i szczegóły wniosku na Projekt Naukowy Studenckich Kół Naukowych, ogłoszony w ramach konkursu na podstawie Zarządzenia nr 112/2020 JM Rektora UR z dnia 01.10.2020 r. – Projekt XVII Penitencjarnego Obozu Naukowego: System penitencjarny w kontekście oddziaływań terapeutycznych wobec osadzonych uzależnionych od alkoholu – styczeń 2022 r.

 

 • Ustalenia i szczegóły wniosku na Projekt Naukowy Studenckich Kół Naukowych, ogłoszony w ramach konkursu na podstawie Zarządzenia nr 112/2020 JM Rektora UR z dnia 01.10.2020 r. – Projekt XVIII Penitencjarnego Obozu Naukowego: System penitencjarny w kontekście oddziaływań wobec skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dla skazanych młodocianych
  a proces readaptacji społecznej – styczeń 2023 r.

 

 • 7 grudnia – 16 grudnia 2022 r. – realizacja Projektu nr NIW/8/2022 XVII Penitencjarny Obóz Naukowy, Zakład Karny Łupków

Szczegółowy opis zrealizowanego przedsięwzięcia:

 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Zakładu Karnego w Łupkowie oraz OZ Jednostki – OZ Moszczaniec; poznanie specyfiki oddziaływań w pionie penitencjarnym oraz zapoznanie się studentów Penitencjarnego Koła Naukowego KNS UR z oddziaływaniami terapeutycznymi podejmowanymi
  w bezpośrednim kontakcie z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności;

 

 • organizację warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych wśród osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym, których celem było nabywanie przez osadzonych umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć, aktywne zdobywanie doświadczeń emocjonalnych
  i poznawczych, kształtowanie umiejętności wczuwania się w sytuację innej osoby, także zachowań sprzyjających wyrażaniu szacunku/grzeczności połączonej z troską o uczucia bliskiej osoby, budowanie empatii;

 

 • aktywne uczestniczenie w realizacji programu z zakresu readaptacji społecznej, mającego na celu podtrzymanie więzi z rodziną; zapoznanie się studentów Penitencjarnego Koła Naukowego KNS UR
  z działaniami podejmowanymi przez Zakład Karny w Łupkowie oraz OZ Moszczaniec na rzecz kreowania i wzmacniania procesu reintegracji społecznej, poprzez
  przygotowanie wspólnie z osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym, przedstawienia teatralnego dla dzieci osadzonych;

 

 • poznanie specyfiki terenu badań wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym, także czynników sprzyjających jak i ograniczających proces resocjalizacji penitencjarnej, uwzględniających konkretne rekomendacje do projektowania optymalnego modelu pracy resocjalizacyjnej w sytuacji izolacji penitencjarnej oraz przeprowadzenie badań naukowych nt.:
 • „Poczucie i potrzeba sensu życia z perspektywy osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności
  w systemie terapeutycznym”
  – opiekun Projektu: Piotr Opuchlik, III rok Pedagogika resocjalizacyjna,
  studia 1-go stopnia, studia stacjonarne.
 • „Poczucie osamotnienia w warunkach więziennych a samowychowanie erotyczne” – opiekun Projektu:
  dr Monika Badowska-Hodyr; dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek;

 

 • zorganizowanie IV edycji Seminarium Penitencjarnego, nt. „Za murami więzienia. Pedagogiczne, psychologiczne i prawne aspekty współczesnej penitencjarystyki i jej wymiar praktyczny”,
  z udziałem funkcjonariuszy reprezentujących Zakład Karny w Przemyślu, Zakład Karny w Jaśle, Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Zakład Karny w Łupkowie, będących autorami programów z zakresu procesu readaptacji społecznej, realizowanymi na terenie jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie;

 

 • aktywni uczestnicy przedsięwzięcia: BĄK Dominika; BURY Wioletta; FALISZ Aleksandra; GAWRON Klaudia; GNUS Iryna; ŁAŚ Wiktoria; ŁATKA Zuzanna; MAZONIK Klaudia; OPUCHLIK Piotr; PERYGA Magdalena; PIWOWAR Kinga; TRACZ Paulina.

 

 • grudzień 2022 r. - styczeń 2023 r. - przygotowanie artykułu do Gazety Uniwersyteckiej

Szczegółowy opis zrealizowanego przedsięwzięcia:

 • Projekt XVII Penitencjarnego Obozu Naukowego, który odbył się w Zakładzie Karnym w Łupkowie i OZ Moszczaniec, w terminie od 7 grudnia do 16 grudnia 2022 r. został zrealizowany w pełni;
 • studentki, członkinie Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego, zaangażowane w Projekt, po jego zakończeniu przygotowały tekst do Gazety Uniwersyteckiej;
 • tytuł artykułu: „System penitencjarny w kontekście oddziaływań terapeutycznych wobec osadzonych uzależnionych od alkoholu” Za nami kolejna, już XVII edycja Penitencjarnego Obozu Naukowego. Warto dodać, że wyjątkowa merytorycznie!” [w:] GAZETA UNIWERSYTECKA, Nr 5 – styczeń/luty 2023;
 • autorki tekstu: Klaudia MAZONIK, Magdalena PERYGA, Kinga PIWOWAR

 

 • 19 stycznia 2023 r. - Realizacja współpracy ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz” w Toruniu oraz Ośrodkami Readaptacyjnymi w Toruniu i Grudziądzu

Szczegółowy opis zrealizowanego przedsięwzięcia:

 • Waldemar Dąbrowski, toruński społecznik, przybliżył historię ośrodków readaptacyjnych, które prowadzi w Toruniu i Grudziądzu, podzielił się swoim doświadczeniem, zaprezentował konkretne działania podejmowane wobec swoich podopiecznych;
 • Placówka w Toruniu przeznaczona jest głównie dla mężczyzn, którzy opuszczają zakłady karne, znajdują się w grupie ryzyka wykluczenia społecznego. Podopieczni otrzymują tutaj wszechstronną pomoc psychologiczną oraz mogą liczyć na readaptację społeczno-zawodową, co ma na celu sprawić, by wrócili do życia w społeczeństwie i odnaleźli się na rynku pracy. Do 2020 r. w Ośrodku znalazło pomoc 180 osób. Nikt z nich nie wrócił do zachowań kryminalnych. Od 2016 r. działa także filia Ośrodka w Grudziądzu,
  w której schronienie znajdują kobiety opuszczające zakład karny;

 

 • Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe, od 2016 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz” w Toruniu oraz Ośrodkami Readaptacyjnymi w Toruniu
  i Grudziądzu.
  W ramach współpracy w dniu 6 grudnia 2016 r., Waldemar Dąbrowski wygłosił na Uniwersytecie Rzeszowskim wykład na temat działań realizowanych na rzecz procesu readaptacji
  i reintegracji społecznej z perspektywy funkcjonowania Ośrodków Readaptacji Społecznej w Toruniu
  i Grudziądzu. Ponadto członkowie Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego, realizując projekt XIII Penitencjarnego Obozu Naukowego we współpracy z Zakładem Nr 1 w Grudziądzu, w terminie
  od 25-29 września 2017 r., mieli możliwość wizyty studyjnej oraz bezpośredniego zapoznania się
  z działaniami podejmowanymi w ośrodkach readaptacyjnych Stowarzyszenia „Mateusz” w Toruniu.
  W znaczącym stopniu przyczyniło się to do zdobycia przez nich kolejnych doświadczeń zawodowych, wzbogaciło ich wiedzę teoretyczną oraz wzmocniło motywację, kompetencje społeczne oraz znaczące,
  z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej pedagogów resocjalizacyjnych, umiejętności.